Prowadzenie działalności gospodarczej w Anglii może wiązać się z wieloma trudnościami. Nasza kancelaria specjalizuje się między innymi w prawie cywilnym rzeczowym, w ramach którego pomagamy klientom biznesowym w dochodzeniu należności oraz rozwiązywaniu innych sporów na drodze sądowej lub polubownie. Zapewniamy również doradztwo i pomoc klientom w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji.

Cechy spółki kapitałowej – własny biznes w Anglii

Część przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie spółki kapitałowej, która ma pewne zalety. Przede wszystkim powstaje odrębna jednostka o odrębnej osobowości prawnej, majątku i odpowiedzialności za zobowiązania. Tym samym, jeśli dłużnikiem jest przykładowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „LTD”, wówczas roszczenie wierzyciela może być skierowane wyłącznie do majątku tejże osoby prawnej, a nie jej indywidualnych wspólników.

Co do zasady majątki osobiste zgłaszających się do kancelarii klientów są więc odpowiednio chronione. To wyróżnia spółki kapitałowe od osobowych, gdzie więź gospodarcza łącząca wspólników nie prowadzi do powstania odrębnej osoby prawnej, wobec której można dochodzić swych roszczeń.

Prawo cywilne rzeczowe w Anglii – wsparcie dla klienta biznesowego

Niemniej, często zdarza się, iż mimo posiadania wyroku zasądzającego należność wobec spółki kapitałowej, ta celem uniknięcia odpowiedzialności, podejmuje decyzję o rozwiązaniu, co skutkuje wykreśleniem jej z rejestru prowadzonego przez urząd, Companies House. Wówczas podmiot zobowiązany do wykonania wyroku, traci swą egzystencję, a tym samym znika z pola egzekucji.

Jednakże, w ściśle określonych okolicznościach, prawo cywilne  umożliwia formalne przywrócenie spółki do rejestru i tym samym „ożywienie” jej osobowości prawnej. Zazwyczaj działania takie podejmowane są przez wierzycieli wówczas, gdy rozwiązanie spółki nastąpiło celowo w trakcie trwania postępowania sądowego lub po powzięciu wiedzy o istnieniu potencjalnego roszczenia.

Przywrócenie spółki i odpowiadanie za zobowiązania biznesowe

Angielska Ustawa o Spółkach (Companies Act 2000) przewiduje dwa tryby przywrócenia spółki do rejestru, mianowicie w ramach procedury administracyjnej lub sądowej. W kontekście tematycznym, znaczenie mają tu również regulacje upadłościowe (Insolveny England and Wales Rules 2016).

Nasza kancelaria zajmuje się wspieraniem klientów biznesowych oraz ich reprezentacją przed właściwymi organami, w ramach przepisów cywilnych, a także Ustawy o spółkach i innych regulacji obowiązujących w Anglii.

Prawnik w Londynie – przykładowe usługi dla klientów biznesowych:

  • Sporządzanie dokumentów potwierdzających istnienie długu
  • Sporządzanie ofert spłaty długu w ratach i dokumentów promisoryjnych
  • Przedsądowa korespondencja dochodzenia dłużniczego
  • Asysta w sporządzeniu dokumentacji sądowej (pozew N1) wg Kodeksu postępowania cywilnego 1998
  • Sporządzanie dokumentów poręczenia płatności/ wykonania umowy

Główna siedziba naszej kancelarii znajduje się w Londynie, gdzie przyjmujemy klientów biznesowych, a także indywidualnych, po wcześniejszym umówieniu.