Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej ma swe zalety. Przede wszystkim powstaje odrębna jednostka o odrębnej osobowości prawnej, majątku i odpowiedzialności za zobowiązania prawne. Tym samym, jeśli dłużnikiem jest przykładowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („LTD”), wówczas roszczenie wierzyciela może być skierowane wyłącznie do majątku tejże osoby prawnej, nie jej indywidualnych wspólników. Co do zasady majątki osobiste tych ostatnich są odpowiednio chronione. To wyróżnia spółki kapitałowe od osobowych, gdzie więź gospodarcza łącząca wspólników nie prowadzi do powstania odrębnej osoby prawnej wobec której można dochodzić swych roszczeń.

Niemniej, często zdarza się, iż mimo posiadania wyroku zasądzającego należność wobec spółki kapitałowej, ta celem uniknięcia odpowiedzialności, podejmuje decyzję o rozwiązaniu, co skutkuje wykreśleniem jej z rejestru prowadzonego przez urząd, Companies House. Wówczas podmiot zobowiązany do wykonania wyroku, traci swą egzystencję prawną, a tym samym znika z pola egzekucji.

Jednakże, w ściśle określonych okolicznościach, jest możliwe formalne przywrócenie spółki do rejestru, tym samym „ożywienie” jej osobowości prawnej. Zazwyczaj działania takie podejmowane są przez wierzycieli wówczas, gdy rozwiązanie spółki nastąpiło celowo w trakcie trwania postępowania sądowego lub po powzięciu wiedzy o istnieniu potencjalnego roszczenia.

Ustawa o Spółkach (Companies Act 2000) przewiduje dwa tryby przywrócenia spółki do rejestru, mianowicie w ramach procedury administracyjnej lub sądowej. W kontekście tematycznym, znaczenie mają tu również regulacje upadłościowe (Insolveny England and Wales Rules 2016).

Zakres naszych uług prawnych obejmuje m.in:

  • Sporządzanie dokumentów potwierdzających istnienie długu
  • Sporządzanie ofert spłaty długu w ratach
  • Sporządzanie dokumentów promisoryjnych
  • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (przedsądowa)
  • Asysta w sporządzeniu dokumentacji sądowej (pozew N1) wg CPR 1998
  • Sporządzanie dokumentów poręczenia płatności/ wykonania umowy