Kancelaria Euro Lex Partners® z siedzibą w Londynie jest jednostką regulowaną przez FCA w pionie Zarządzania Roszczeniami. Zapewniamy pomoc i doradztwo prawne klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Jako jednostka regulowana przez FCA specjalizujemy się w prawie pracy.

Jako polski prawnik w Londynie każdy z nas zobowiązany jest do szczegółowej znajomości tutejszych przepisów, ale również ustaw i rozporządzeń obowiązujących w kraju ojczystym. Obszerna, na bieżąco aktualizowana wiedza pozwala pomagać klientom znajdującym się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Poniżej przedstawiamy opis naszych działań i usług w odniesieniu do poszczególnych dziedzin regulacji i przepisów w Anglii oraz w Polsce:

Prawo pracy – wsparcie zatrudnionych i przedsiębiorców

Nasza kancelaria od 13 lat specjalizuje się w prawie pracy w UK. Pomagamy w postępowaniu ugodowym, tj. za porozumieniem stron, jak i sądowym, odbywającym się przed trybunałem w UK. Obsługujemy postępowanie, zapewniamy doradztwo dot. prawa pracy w Londynie i UK. Podpowiadamy, co robić w sytuacji niesłusznego zwolnienia i towarzyszymy klientowi: zarówno na etapie negocjacji i obligatoryjnego kontaktu z ACAS, jak i przed sądem, Trybunałem Pracy w UK.

Niesłuszne zwolnienie z pracy wymaga podjęcia konkretnych kroków w określonym czasie. To nie tylko dopełnienie procedury wewnętrznej, ale również – w razie braku porozumienia – działania przed właściwymi organami. Ważne jest to, aby w odpowiedni sposób wykazać, iż przyczyna zwolnienia lub zastosowana przez pracodawcę procedura nie była słuszna.

Naruszenia przepisów w miejscu zatrudnienia

W miejscach zatrudnienia wielokrotnie dochodzi do zdarzeń uzasadniających zgłoszenie skargi. Nie zawsze musi to dotyczyć działań lub zaniechań, które są naruszeniem prawa pracy. Nawet jeśli źródłem konfliktu są „jedynie” różnice osobowości, charakteru czy temperamentu i przez nie dochodzi do sytuacji powodujących stres lub dyskomfort, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki. Celem podejmowanych działań nie jest skarga sama w sobie, choć ma ona duże znaczenie, ale również – w ujęciu bardziej generalnym – niedopuszczenie do eskalacji problemu czy minimalizowanie ryzyka poważnego konfliktu.

Ważne pojęcia z zakresu prawa pracy

-dyskryminacja w miejscu zatrudnienia

Dyskryminacja w miejscu pracy to złożone zjawisko, którego wykazanie, tak w postępowaniu przed pracodawcą, jak i przed sądem, wymaga szczególnej uwagi. Podstawową ustawą regulującą tę tematykę jest Equality Act 2010. W ujęciu bardziej kompleksowym, znaczenie mają również liczne, dopełniające przepisy oraz akty okołoprawne, których właściwe zastosowanie do indywidualnych okoliczności, może przesądzić o jej sukcesie. Ważne jest, by na odpowiednim etapie sprawy podejmować stosowne kroki, np. zażalenie, odwołanie (apelacja), wniosek do ACAS czy pozew do Trybunału Pracy w UK. Brak właściwych kroków może nieodwracalnie przekreślić szanse dochodzenia roszczeń.

-postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne to działanie podejmowane przez pracodawcę wobec osoby zatrudnionej, która dopuściła się określonego przewinienia. Rodzaj zarzutu będzie zależał od rodzaju naruszenia i jego powagi w indywidualnych okolicznościach sprawy. Możemy wskazać typowe naruszenia umowy o pracę, zazwyczaj zagrożone karą upomnienia lub nagany oraz naruszenia kwalifikowane, zagrożone sankcją zwolnienia dyscyplinarnego. Przebieg postępowania dyscyplinarnego powinien odpowiadać regułom modelowym określonym przez ACAS.

-naruszenia związane z wynagrodzeniami i czasem pracy

Do potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego może dochodzić z różnych przyczyn. Często tego typu spory dotyczą braku wypłaty pełnego wynagrodzenia za dany okres lub według określonej stawki czy tytułu wypłaty (np. świadczenie chorobowe). W zależności od etapu sprawy, roszczenia pieniężne mogą dotyczyć zaległego wynagrodzenia urlopowego, należnego na dzień zakończenia umowy o pracę.

Czas pracy określony jest zapisami umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W przypadku naruszeń po stronie pracodawcy, zatrudnionemu przysługuje ochrona dająca możliwość dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi lub formalności niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przed właściwym organem. Podejmując decyzję w przedmiocie uruchomienia właściwej procedury, należy mieć na względzie terminy przedawnienia.

-zasady BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienie złożone, podlegające licznym regulacjom i będące przedmiotem wielu orzeczeń prawnych. W praktyce analizie podlegają zwłaszcza obowiązki po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, stworzenia odpowiednich warunków, w których pracownicy będą mogli wypełniać swoje obowiązki bez narażenia się na ryzyko uszczerbku na zdrowiu czy innych poważnych zagrożeń. Zagadnienie ma niewątpliwie charakter wieloaspektowy, tym bardziej więc znajomość prawa pracy w tym zakresie ma znaczenie z punktu widzenia interesów obu stron.

-gwarancja zatrudnienia

Przekształcenia organizacyjne w firmie zawsze wzbudzają swoistą niepewność po stronie zatrudnionych, dotkniętych tą zmianą. Tymczasem, warto pamiętać, iż na podstawie Regulacji TUPE z 2006 roku bezpieczeństwo zachowania miejsca zatrudnienia na dotychczasowych warunkach zagwarantowane jest przez prawo pracy (tzw. zasada automatycznego transferu).

-redukcja zatrudnienia

Redukcja stanowiska lub miejsca zatrudnienia to sytuacja obarczona stresem obu stron umowy. Wynika to przede wszystkim z obowiązujących regulacji prawnych, które w praktyce mogą okazać się problematyczne. Pracodawca zobowiązany jest postępować nie tylko w ścisłej zgodności z przepisami, ale również w ramach podjętej procedury musi zapewnić, iż jego działania są słuszne, to jest uwzględniają interesy pracownika. Osoby zatrudnione mają bowiem zapewniony szeroki wachlarz praw związanych z wszczęciem i przebiegiem redukcji, stąd też ich znajomość przez obie strony postępowania ma ogromne znaczenie. Warto podkreślić, iż pracownicy zwolnieni z powodu redukcji mogą uzyskać odprawę, ale również kwestionować podstawę rozwiązania umowy o pracę, wykazując niesłuszność zwolnienia.

Inne usługi nie ujęte regulacją FCA:

Prawo cywilne – zakres obsługi klienta indywidualnego

Nasza kancelaria pomaga w sporach mieszkaniowych z właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz właściwymi organami państwowymi w przedmiocie respektowania praw lokatorskich, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach, obowiązujących w UK i w EU.

Doradzamy klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w sporach związanych z wypowiadaniem umów mieszkaniowych czy roszczeniami w wyniku poniesionych szkód, reprezentujemy klientów indywidualnych w postępowaniu wstępno-rozpoznawczym, a także mającym miejsce przed niezależnymi organami, wyznaczonymi do rozstrzygania sporów danego typu.

Na jakiej podstawie rozstrzygane są spory?

W celu uregulowania stosunków prawnych pomiędzy właścicielem mieszkania a najemcą zazwyczaj podpisuje się umowę najmu. W tym momencie właściciel lokalu często wymaga od najemcy również wpłaty kaucji, stanowiącej zabezpieczenie na wypadek zniszczenia należącego do niego mienia. Zarówno umowa, obowiązujące przepisy, jak i prawo zwyczajowe wpływają na proces rozstrzygania sporów pomiędzy stronami najmu. Tak zwane common law jest w UK równie istotne, jak regulacje spisane w ustawach.

Jest więc szczególnie ważne, aby polski prawnik w Londynie, chcący wesprzeć klienta indywidualnego w sporze związanym z najmem nieruchomości mieszkalnej, znał nie tylko angielskie przepisy, lecz również niepisane zasady obowiązujące w kraju.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Dzięki odpowiednio przygotowanym dokumentom można w przyszłości uniknąć wielu problemów pomiędzy wynajmującym a najemcą. Nasza kancelaria doradza klientom między innymi w tym zakresie. Jeśli zasady obowiązujące strony zostaną kompleksowo przygotowane, będą adekwatne do indywidualnej sytuacji oraz będą zawierać zapisy zapobiegające sporom i sposoby działania na wypadek ich zaistnienia, uda się uniknąć niejednego postępowania przed sądem. Bardzo ważne również, aby umowa zabezpieczała interesy stron w razie, gdyby wystąpiła któraś z typowych sytuacji, na przykład zniszczenie mebla lub nieuzasadnione pozbawienie najemcy kaucji po zakończeniu umowy.

Prawo rodzinne – rozwód

Rozwód oraz związane z nim dochodzenie świadczeń alimentacyjnych czy ustalanie podziału opieki nad dzieckiem należą do najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Jeśli jednak małżeństwo zgodnie podjęło decyzję o rozwodzie i obojgu małżonkom zależy na jak najbardziej bezproblemowym postępowaniu, istnieje możliwość ograniczenia nieprzyjemności do minimum.

Prawo rodzinne w UK zezwala na rozwód w trybie zaocznym, czyli bez konieczności brania udziału w procesie sądowym. Aby jednak było to możliwe, małżeństwo musi mieć staż dłuższy niż rok. Wówczas wystarczy, że podpisze odpowiednie dokumenty w sądzie. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego w Polsce, po wydaniu ostatecznego wyroku, rozwiązującego małżeństwo w UK, będzie trzeba jeszcze dostarczyć do kraju ojczystego odpowiedni certyfikat. Dzięki temu rozwód zostanie zarejestrowany również w polskim urzędzie.

Polski prawnik w Londynie

Euro Lex Partners to kancelaria, która oferuje usługi dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji państwowych. Działamy na terenie Anglii i całego UK (pomijając Irlandie i Szkocje).

W zakresie jurysdykcji brytyjskiej kancelaria specjalizuje się m.in. w doradztwie z zakresu prawa pracy oraz zobowiązań. Zapewniamy usługi m.in. w przypadku niesłusznego zwolnienia z pracy, dyskryminacji oraz procedury zażaleniowej i dyscyplinarnej każdej instancji. Wsparcie kancelarii skierowane jest zarówno do osób zatrudnionych, jak i pracodawców. Ponadto kancelaria świadczy usługi w zakresie zobowiązań, w przedmiocie kontraktów, regulaminów, procedur oraz innych dokumentów dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta i z uwzględnieniem charakterystyki danego rodzaju relacji. Opracowujemy umowy, interpretujemy jej zapisy oraz dbamy o ich należyte wykonanie.

Kancelaria w Anglii – doradztwo dla klientów indywidualnych

Prawo pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa to złożona i dynamiczna dziedzina. Anglia i Walia ma swój własny system prawny, a kancelarie muszą operować zwłaszcza w ramach tak zwanego common law. Wymaga to ciągłej i szczegółowej analizy ogromnej ilości orzeczeń sądowych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście właściwej interpretacji obowiązujących przepisów. Poza prawem zwyczajowym (common law), tworzonym przez sądy, angielskie prawo obejmuje również akty legislatury i egzekutywy. Ich kompleksowa i szczegółowa znajomość, włączając w to pomocną analizę procesów prowadzących do ich ustanowienia, to nieustanny cel i zadanie kancelarii Euro Lex Partners.

Polski prawnik w UK to osoba, która zapewni opiekę, doradztwo i pomoże rozwiązać wszelkie problemy podlegające jurysdykcji brytyjskiej, w zakresie określonej specjalizacji kancelarii. Euro Lex Partners udziela porad i reprezentuje swych klientów nie tylko w Londynie, lecz również poza stolicą Zjednoczonego Królestwa, w całej Anglii (pomijając Irlandie i Szkocje).

Specjalizacja polskiej kancelarii w UK

W ramach jurysdykcji europejskiej kancelaria specjalizuje się w międzynarodowym prawie prywatnym (zależności z udziałem elementu transgranicznego). Jeśli potrzebują Państwo doradztwa prawnego w UK lub zamierzają zlecić prowadzenie postępowania kancelarii – polski prawnik w Londynie czy Birmingham wyjaśni wątpliwości i wesprze Państwa merytorycznie, a w razie potrzeby będzie Was reprezentował przed brytyjskim sądem w sprawach objętych specjalizacją kancelarii. UK to państwo, w którym od lat mieszka wielu Polaków i kancelaria chętnie służy pomocą oraz doradztwem w przypadku sporów lub konfliktów trudnych do rozwiązania.

Polski prawnik w UK z Euro Lex Partners doradzi w kwestiach związanych z prawem:

  • Pracy,
  • cywilnym (w tym spory budowlane oraz graniczne zajęcia mienia w międzynarodowym transporcie drogowym),
  • gospodarczym/e-biznes,
  • rodzinnym (rozwody administracyjne, polubowne, bez elementu sporu majątkowego).

Euro Lex Partners to kancelaria specjalizująca się w prawie polskim i angielskim. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi numerami kontaktowymi, adresem e-mail oraz w naszych siedzibach: w Londynie i Birmingham. Służymy klientom indywidualnym naszym doradztwem, reprezentujemy ich przed sądami i urzędami, a w nagłych sytuacjach jesteśmy dostępni pod specjalnym telefonem, wspierając osoby zainteresowane naszymi usługami zarówno naszą wiedzą, jak i doświadczeniem.

Wszelkie informacje związane z zasadami oraz warunkami świadczenia usług, znajdują się w STANDARD TERMS AND CONDITIONS, natomiast ewentualne reklamacje i skargi prosimy kierować do nas zgodnie z INTERNAL COMPLAINTS POLICY AND PROCEDURE. Zapraszamy do zapoznania się z podstronami dotyczącymi poszczególnych dziedzin, którymi zajmuje się nasza kancelaria.