Kancelaria Euro Lex Partners ® z siedzibą w City Londyn (Polski Prawnik Londyn), świadczy szeroki zakres usług w zakresie pomocy prawnej w ramach prawa polskiego oraz prawa angielskiego. Jesteśmy jednostką regulowaną, w pionie Zarządzania Roszczeniami, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 • Prawo Pracy
 • Jesteśmy jednostką regulowaną, w pionie Zarządzania Roszczeniami. Martwimy się o naszych klientów oraz dbamy o standard naszych usług, dlatego w razie potrzeby wszelkie skargi, prosimy kierować zgodnie z INTERNAL COMPLAINTS POLICY AND PROCEDURE
 • Wszelkie informacje związane z zasadami i warunkami usług, umieszczone w STANDARD TERMS AND CONDITIONS

W pozostałym zakresie oferujemy usługi w przedmiocie:

 • Prawa Rodzinnego
 • Prawa Cywilnego
 • Prawa Administracyjnego

Nasza Kancelaria od 13 lat specjalizuje się w brytyjskim prawie pracy z wieloma sukcesami w postępowaniu tak ugodowym tj. za porozumieniem stron jak i sądowymprzed Trybunałem Pracy w UK.

Poniżej przedstawiamy opis naszych działań i usług w odniesieniu do poszczególnych dziedzin prawa w UK oraz PL:

Prawo Pracy

Obsługujemy kompleksowo postępowanie i pomoc prawną oraz porady prawne w Londynie i UK w sprawach o niesłuszne zwolnienie z pracy, zarówno na etapie przedsądowym tj. (negocjacje z pracodawcą lub pracownikiem, kontakt z ACAS w ramach obligatoryjnego kontaktu przedsądowego) jak i przed sądem pracy w UK / Trybunał Pracy w UK.

Niesłuszne zwolnienie z pracy wymaga podjęcia określonych kroków w określonym czasie. To nie tylko dopełnienie procedury wewnętrznej u pracodawcy, ale również, w razie braku porozumienia, przed właściwymi organami (m.in. ACAS, Trybunał pracy). Ważne jest to, by wykazać w odpowiedni sposób, iż przyczyna naszego zwolnienia lub zastosowana przez pracodawcę procedura nie była słuszna.

W miejscu pracy wielokrotnie dochodzi do zdarzeń uzasadniających zgłoszenie skargi. Nie zawsze musi to dotyczyć jedynie takich działań lub zaniechań, które są z naruszeniem prawa. Nawet jeśli źródłem konfliktu są „jedynie” różnice osobowości, charakteru czy temperamentu, jeśli równocześnie dochodzi do sytuacji powodującej stres lub dyskomfort, należy niezwłocznie działać. Celem podejmowanych działań nie jest skarga sama w sobie, choć ma to duże znaczenie, ale również, w ujęciu bardziej generalnym, niedopuszczenie do eskalacji problemu czy minimalizowanie ryzyka poważnego konfliktu.

Dyskryminacja w miejscu pracy to złożone zjawisko prawne, którego wykazanie, tak w postępowaniu przed pracodawcą, jak i w postępowaniu sądowym, wymaga szczególnej uwagi. Podstawowym aktem regulującym tę tematykę jest Equality Act 2010. W ujęciu bardziej kompleksowym, znaczenie mają również liczne, dopełniające akty prawne oraz około-prawne, których prawidłowe zastosowanie do indywidualnych okoliczności sprawy, może przesądzić o jej sukcesie. Ważne jest, by na odpowiednim etapie sprawy podejmować odpowiednie kroki, np. zażalenie, odwołanie (apelacja), wniosek do ACAS czy pozew do Trybunału Pracy w UK. Brak działań w odpowiedniej formie i czasie może nieodwracalnie przekreślić wszelkie szanse dochodzenia roszczeń.

Postępowanie dyscyplinarne to działanie podejmowane przez pracodawcę wobec pracownika, który dopuścił się określonego przewinienia pracowniczego. Rodzaj zarzutu będzie zależał od rodzaju naruszenia i jego powagi w indywidualnych okolicznościach sprawy. Możemy wskazać typowe naruszenia umowy o pracę, zazwyczaj zagrożone karą upomnienia lub nagany oraz naruszenia kwalifikowane zagrożone sankcją zwolnienia dyscyplinarnego. Przebieg postępowania dyscyplinarnego powinien odpowiadać regułom modelowym określonym przez ACAS. Więcej

Do potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego może dochodzić z różnych przyczyn. Często sprawy te dotyczą braku wypłaty pełnego wynagrodzenia za dany okres lub według określonej stawki czy tytułu wypłaty (np. świadczenie chorobowe). W zależności od etapu sprawy, roszczenia pieniężne mogą dotyczyć zaległego wynagrodzenia urlopowego należnego na dzień zakończenia umowy o pracę.

Czas pracy określony jest zapisami umowy o pracę w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W przypadku naruszeń po stronie pracodawcy, pracownikowi przysługuje ochrona prawna dająca możliwość dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi lub wniesienie sprawy do właściwego organu. Podejmując decyzję w przedmiocie uruchomienia właściwej procedury należy mieć na względzie terminy przedawnienia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienie złożone, podlegające licznym regulacjom prawnym i będące przedmiotem wielu orzeczeń prawnych. W praktyce analizie podlegają zwłaszcza obowiązki po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, stworzenia odpowiednich warunków, w których pracownicy bedą mogli świadczyć pracę bez narażenia się na ryzyko uszczerbku na zdrowiu czy innych poważnych zagrożeń. Zagadnienie ma niewątpliwie charakter wieloaspektowy, tym bardziej więc znajomość prawa w tym zakresie ma znaczenie, tak z punktu widzenia interesów pracodawcy jak i pracownika.

Przekształcenia organizacyjne pracodawcy zawsze wzbudzają pewnego rodzaju niepewność po stronie pracowników dotkniętych zmianą. Tymczasem, warto pamiętać, iż na podstawie Regulacji TUPE z 2006 roku bezpieczeństwo zachowania miejsca pracy na dotychcasowych warunkach zagwarantowane jest prawnie (tzw. zasada automatycznego transferu).

Redukcja stanowiska lub miejsca pracy to sytuacja obarczona stresem, tak po stronie pracodawcy jak i pracownika. Wynika to przede wszystkim z obowiązujących regulacji prawnych, które w praktyce mogą okazać się problematyczne. Pracodawca zobowiązany jest postępować nie tylko ściśle zgodnie z literą prawa, ale również w ramach podjętej procedury musi zapewnić, iż jego działania są słuszne, to jest uwzględniają interesy pracownika. Pracownicy bowiem mają zapewniony szeroki wachlarz praw związanych z wszczęciem i przebiegiem redukcji, stąd też ich znajomość przez obie strony postępowania ma ogromne znaczenie. Warto podkreślić, iż pracownicy zwolnieni z powodu redukcji mogą być uprawnieni do odprawy redukcyjnej, ale również mogą oni kwestionować podstawę rozwiązania umowy o pracę wykazując niesłuszność zwolnienia.

Prawo Cywilne

Realizujemy usługi prawne w sprawach mieszkaniowych właścicielami/ zarządcami nieruchomości, właściwymi organami państwowymi w przedmiocie respektowanie praw lokatorskich zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w UK i w EU. Sprawy dotyczą m.in. zabezpieczeń i zwrotu depozytu, wypowiadania umów, prewencji i roszczeń z tytułu szkód mieszkaniowych

Najem lokalu mieszkalnego najczęściej dokonuje się poprzez wstąpienie w pisemną umowę najmu, tzw. assured shorthold tenancy z równoczesną wpłatą depozytu rentowego. Zarówno sama umowa (która nie musi być zredukowana do formy pisemnej dla jej skuteczności), tryb rozwiązania najmu jak i zabezpieczenie depozytu podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Znaczenie mają tu również zasady prawa zwyczajowego, które w szczególności mogą odnosić się do typu oraz zakresu praw i obowiązków stron najmu. Trzeba bowiem pamiętać, iż nie tylko sama umowa, w sposób wyraźny może regulować treść łączącej strony więzi prawnej, ale również prawo zwyczajowe (common law), ustalające w sposób implikowany zasady prawa o równej mocy obowiązującej.

Prawidłowo sporządzona umowa ma potencjał gwarancji należytego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy jej stronami. W zależności od zapotrzebowania, sporządzamy umowy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych instrukcji zlecającego odnoszących się do jej specyficznego przedmiotu. Głównym celem jest odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta oraz zapewnienie właściwych mechanizmów ochrony przed ewentualnym sporem i/lub skutecznych metod dochodzenia roszczeń w razie sporu. Oferujemy również analizę umów pod kątem ich zupełności/ adekwatności do jej przedmiotu, w tym wnioskowanie w zakresie proponowanych zmian dyktowanych indywidualnymi okolicznościami sprawy (np. w przedmiocie dodatkowego lub dalszego zabezpieczenia interesów strony, rozwiązania umowy, trybu rozwiązywania sporów, jurysdykcji, prawa właściwe do rozstrzygania sporów, itp).

Regulacja stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami obrotu wymaga konsekwencji działania. Jeśli więc sprawa wymaga podjęcia działań, należy to uczynić bez zbędnej zwłoki w odpowiedniej formie. Idealnie, jeśli sprawa zakończy się wymianą pism, typu wniosek-decyzja; skarga/ odwołanie-decyzja. Nie zawsze niestety rozpoczęty proces kończy się na etapie polubownym, wobec czego sprawę należy kontynuować w oparciu o wcześniej prezentowane ub rozbudowane argumenty. Brak kontynuacji działań to przede wszystkim strata uprzednio zaangażowanego czasu a jednocześnie, i przede wszystkim, utrata szansy rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prowadzenia spraw na etapie wstępno-rozpoznawczym, to jest z udziałem zainteresowanego organu/ instytucji oraz w postępowaniu wyższej instancji, to jest z udziałem niezależnych organów, właściwych do rozstrzygania określonego rodzaju spraw i sporów.

Prawo Rodzinne

Przeprowadzenie rozwodu pomiędzy małżonkami, których związek małżeński trwał ponad rok może nastąpić w trybie zaocznym. Oznacza to, iż strony postępowania nie muszą stawić się na rozprawę sądową, co w znacznej mierze wpływa na ograniczenie stresu do minimum. Przeprowadzenie sprawy odbywa się wyłącznie na piśmie poprzez wymianę stosownych dokumentów z sądem rodzinnym. Postępowanie ma zasadniczo dwa etapy kończące się wydaniem wyroku nieprawomocnego oraz, po upływie 6 tygodni, wyroku prawomocnego. Z chwilą jego wydania małżeństwo zostaje prawnie rozwiązane. Niemniej, na arenie międzynarodowej, będzie ono jeszcze wymagało odpowiedniego umocowania. Następuje ono w drodze wydania przez sąd rodzinny w UK europejskiego certyfikatu, niezbędnego m.in. dla celów rejestracji zdarzenia w polskim urzędzie cywilnym, jeśli małżeństwo zawarte było w Polsce.

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych nie zawsze ma charakter ugodowy. Niejednokrotnie pojawia się konieczność zaangażowania właściwych organów celem ustalenia jego wysokości oraz dochodzenia urzędowego lub przymusowej egzekucji świadczeń już zasądzonych. Warto wspomnieć, iż nie istnieje podwójny obowiązek alimentacyjny, co oznacza, iż świadczenie te mogą mieć tylko jedno źródło. Co do zasady obowiązuje tu właściwość organu określona miejscem zamieszkania uprawnionego do przedmiotowego świadczenia. Należy wskazać, iż jest to również obowiązek podlegający pewnego rodzaju dynamice, to jest przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze się pod uwagę wszelkie zmiany tak sytuacji finansowej zobowiązanego jak i zakres i uzasadnienie potrzeb samego uprawnionego. W odniesieniu do tego rodzaju świadczeń obowiązuje zasada wzajemnego uznawania roszczeń, co oznacza, iż wyroki zasądzające w tym przedmiocie wydane przez sąd jednego kraju UE są uznawane i podlegają egzekucji w innym kraju UE, według miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej z przedmiotowego tytułu.

Polski prawnik w Londynie

Euro Lex Partners to kancelaria prawna, która oferuje usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji państwowych. Kancelaria działa na terenie Wielkiej Brytanii.

W zakresie jurysdykcji brytyjskiej kancelaria specjalizuje się m.in. w poradach prawnych z zakresu prawa pracy oraz prawa zobowiazań. W zakresie prawa pracy kancelaria oferuje usługi m.in. w sprawach niesłusznego zwolnienia z pracy, dyskryminacji prawnej, procedury zażaleniowej i dyscyplinarnej każdej instancji. Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do pracowników, jak i do pracodawców. W zakresie prawa zobowiązań kancelaria oferuje szeroki zakres usług w przedmiocie kontraktów, regulaminów, procedur oraz innych dokumentów dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta z uwzględnieniem charakterystyki danego rodzaju relacji prawnej. Kancelaria opracowuje umowy, interpetuje jej zapisy oraz dba o jej należyte wykonanie.

Prawo pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa to złożona i dynamiczna gałąź prawa. Anglia i Walia ma swój własny sytem prawny, a prawnicy muszą operować zwłaszcza w ramach systemu prawa zwyczajowego. Wymaga to ciągłej i szczegółowej analizy ogromnej ilości orzeczeń sądowych, zwłaszcza sądów wyższych, ustanawiających obowiązujące zasady prawne. Ma to szczególne znaczenie w kontekście prawidłowej interpretacji obowiązującego prawa. Poza prawem zwyczajowym tworzonym przez sądy, angielskie prawo obejmuje również akty prawne legislatury i egzekutywy. Ich kompleksowa i szczegołowa znajomość, włączając w to pomocną analizę procesów prowadzących do ich ustanowienia, wyróżnia kancelarię Euro Lex Partners, której priorytetem jest świadczenie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie.

Polski prawnik w UK to osoba, która zapewni opiekę prawną i pomoże rozwiązać wszelkie problemy podlegające jurysdykcji brytyjskiej w zakresie określonej specjalizacji prawnej kancelarii. Kancelaria Euro Lex Partners udziela porad prawnych i reprezentuje swych klientów nie tylko w Londynie, lecz również poza stolicą Zjednoczonego Królestwa.

W ramach jurysdykcji europejskiej kancelaria specjalizuje się w międzynarodowym prawie prywatnym (stosunki prawne z udziałem elementu trans-granicznego)

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w UK lub zamierzają zlecić prowadzenie swojej sprawy kancelarii – polski prawnik wyjaśni wszelkie wątpliwości prawne i wesprze Państwa merytorycznie, a w razie potrzeby będzie Was reprezentował przed brytyjskim sądem w sprawach objetych specjalizacją kancelarii. UK to państwo, w którym od lat mieszka wielu Polaków i kancelaria chętnie służy pomocą w przypadku spraw spornych lub konfliktów trudnych do rozwiązania.

Skontaktuj się ze specjalistą z kancelarii Euro Lex Partners – doświadczony polski prawnik w UK doradzi w sprawach prawnych, m.in. w zakresie:

Prawa pracy:

 • Prawa cywilnego (w tym spory budowlane oraz graniczne zajęcia mienia w międzynarodowym transporcie drogowym);
 • Prawa gospodarczego/e-biznes;
 • Prawa prywatnego międzynarodowego;
 • Prawa administracyjnego;
 • Prawa rodzinnego (rozwody administracyjne-polubowne bez elementu sporu majątkowego)

Euro Lex Partners świadczy usługi na najwyższym poziomie, a każda powierzona im sprawa, jak również każdy Klient, traktowani są indywidualnie. Naczelnym priorytetem kancelarii jest profesjonalizm oraz dobro i zadowolenie Klientów.