Postępowanie skargowe – Grieviance procedure
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze zdarzeniem naruszającym prawo, czy takim, którego źródła należy raczej upatrywać w ludzkich ułomnościach, zgłoszenie skargi wymaga działania zgodnie z obowiązującymi u danego pracodawcy procedurami. Procedury dotyczące postępowania skargowego bywają jednak różne, nie zawsze odpowiadają w pełni rozwiązaniom modelowym, ustalanym przykładowo przez ACAS.

Niemniej jednak każdy pracodawca zobowiązany jest na mocy przepisów prawnych do wskazania w umowie o pracę procedury skargowej i dyscyplinarnej. Zazwyczaj powinien również powołać się na odrębny akt, jakim jest tzw. książeczka pracownicza (employee handbook). Kolejnym krokiem jest dokładne zapoznanie się nie tylko z umową, lecz także z wyżej wymienionym dokumentem. Ma to ogromne znaczenie i zawsze powinno nastąpić przed złożeniem podpisu potwierdzającego znajomość ich treści. Wiedza ta pozwoli pracownikowi na podjęcie odpowiednich kroków we właściwej formie i czasie. Choć zawsze należy pamiętać o tym, iż nieznajomość prawa może mu zaszkodzić.

Procedury składania skargi

Polski prawnik w UK może pomóc pracownikom w podjęciu odpowiednich działań i procedur mających na celu skuteczne postępowanie skargowe. Warto zwrócić się o pomoc w uzyskaniu porad prawnych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania skargowego.

Jeśli pracownik znajdzie się w sytuacji wymagającej podjęcia odpowiednich kroków, należy działać zgodnie z wewnętrzną procedurą pracodawcy. Kolejnym ważnym aspektem jest znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Przepisy te ściśle określają nasze prawa i obowiązki, a mimo to skuteczne dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia prawa będzie wymagało wykazania ich prawnej zasadności przed upływem terminu przedawnienia. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż prawidłowe zgłoszenie skargi do pracodawcy będzie wymagało dostarczenia ważnych materiałów dowodowych na wypadek postępowania sądowego, co stanowi istotny atut w sprawie.

Dyskryminacja w pracy w UK

Podstawą do podjęcia postępowania skargowego wobec pracodawcy może być dyskryminacja w pracy. Warto wiedzieć, że jeśli mamy podstawy do zgłoszenia skargi na pracodawcę, to – zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Zjednoczonego Królestwa – musimy zwrócić uwagę na termin, aby dana skarga nie uległa przedawnieniu. W związku z tym, najlepiej udać się po porady prawne do doświadczonego prawnika. Prawnik polski mieszkający w Londynie doskonale zna przepisy prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii i będzie działał zgodnie ze stosownymi procedurami wymaganymi przez sąd w UK.

Niezależnie od powagi sytuacji dotyczącej skarżonego zdarzenia, termin złożenia skargi ma niezwykle istotne znaczenie, aby sąd mógł rozpocząć działanie. Jeśli nie zdążymy zgłosić skargi we właściwym, określonym ustawowo terminie, to może ona zostać przedawniona.

Jak przeciwdziałać dyskryminacji w pracy?

Jeśli w pracy mają miejsce sytuacje niezgodne z prawem brytyjskim, przykładowo inny pracownik lub pracodawca wyśmiewa się lub żartuje z naszej narodowości, płci, wieku, choroby albo wyznania religijnego, obraża nas, upokarza i szkaluje, mamy możliwość złożenia skargi i rozpoczęcia postępowania skargowego. Najlepiej reagować natychmiast, już w pierwszej chwili, gdy dzieje się coś niepokojącego. Jeśli będziemy zwlekać z podjęciem właściwych kroków, może okazać się, że termin zgodny z prawem już minął i nie mamy możliwości bronić się lub żądać odszkodowania z tytułu poniesionych strat moralnych. Analogiczne działania powinny zostać podjęte, jeśli w firmie doszło do naruszenia praw ustawowych pracownika, to znaczy, jeśli nie wypłacono mu należnego wynagrodzenia, zmuszano do pracy ponad ustawowe godziny lub pracownik był molestowany. Podobnie wygląda sytuacja w momencie, gdy pracownik uzna, że w firmie, w której pracuje ma miejsce mobbing.

Polscy pracownicy w Wielkiej Brytanii, którzy doświadczyli mobbingu, niechętnie sięgają po rozwiązanie ostateczne, czyli zgłoszenie sprawy do sądu. W takiej sytuacji warto jednak niezwłocznie udać się po porady prawne do wyspecjalizowanej w tej tematyce kancelarii. Polski prawnik wskaże możliwości postępowania i przeanalizuje, jakie są szanse wygranej po zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do sądu w UK. Zazwyczaj pracownicy są pełni obaw i nie chcą zgłaszać spraw związanych z mobbingiem do sądu lub wnoszą skargi dopiero po ustaniu zatrudnienia. Wówczas jednak udowodnienie winy pracodawcy jest znacznie trudniejsze.

Warto podkreślić, że szybkie działanie polegające na zgłoszeniu skargi ma znacznie większe szanse powodzenia. Ważne jednak, aby ujawnione zostały fakty, a przedstawione argumenty nie budziły wątpliwości. Pamiętajmy, że samo złożenie skargi ustnej jest niewystarczające i należy złożyć również skargę oficjalną w formie pisemnej, skierowaną bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej lub wyznaczonej do rozpatrywania tego typu spraw.