Niejeden z nas niejednokrotnie musiał zmierzyć się z sytuacją konfliktową. Jest to naturalny wynik zawiłości relacji międzyludzkich, codziennych kontaktów na różnych płaszczyznach. Najczęściej więc problem może pojawić się w miejscu pracy lub w związku z pracą. Może to być relacja pracodawca-pracownik bądź pracownik-pracownik lub też zleceniodawca-zleceniobiorca. Każda z wyżej wymienionych relacji określona jest umową, czy to pisemną czy ustną. Umowa dla jej istnienia musi bowiem spełniać kilka warunków, jakimi są porozumienie/zgoda pomiędzy stronami w danym przedmiocie oraz zamiar stworzenia relacji prawnej, to jest świadomego związania się i dotrzymania ustaleń pod rygorem ich ewentualnego wyegzekwowania.

Z tym ostatnim wiąże się kwestia sposobu dochodzenia naszych roszczeń. Większości z nas zapewne od razu przychodzi na myśl sąd, a trzeba zauważyć, że jest to lub powinna być ostatnia z możliwych opcji. Dlaczego? Ponieważ każde postępowanie sądowe jest z reguły czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza, jeśli w naszym imieniu działa reprezentant prawny lub charakter sprawy wymaga zaangażowania opinii eksperta. Poza tym, samo postępowanie jest sformalizowane i wymaga dopełnienia ściśle określonych dyrektyw sądu w określonym czasie pod rygorem poważnych sankcji, w tym dotyczących kosztów. Sama kwestia wspomnianych kosztów jest również warta uwagi, ponieważ zasadą jest, iż strona, która przegrywa proces jest odpowiedzialna za koszty poniesione przez drugą stronę, które w sprawach bardziej skomplikowanych mogą być bardzo wysokie. Oczywiście ostatecznie to sędzia decyduje, według własnego uznania, czy zasądzić koszty i w jakiej wysokości biorąc pod uwagę między innymi zachowanie stron, zawsze jednak trzeba mieć na uwadze takie ryzyko. Nigdy bowiem nie wiadomo jaki będzie wynik sprawy. Sędzia w sprawach cywilnych będzie analizował zgromadzony materiał dowodowy poddając ocenie daną kwestię na zasadzie prawdopodobieństwa a nie udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, tak jak ma to miejsce w sprawach np. karnych. Oczywiście wiele zależy od dobrego przygotowania sprawy jeszcze przed jej rozpoczęciem, to jest przed wniesieniem sprawy do sądu. Co to oznacza? Oznacza to, iż należy wnikliwie przeanalizować sprawę pod kątem jej mocnych, ale i słabych stron w świetle potencjalnych lub realnych argumentów drugiej strony. Tych ostatnich nigdy nie należy lekceważyć. W trakcie postępowania strony zobowiązane są przedstawić cały dostępny materiał dowodowy bez używania taktyk typu nie wykazania tego, co potencjalnie mogłoby być dla nas niekorzystne lub wzmacniałoby drugą stronę. Chodzi bowiem o obiektywne przedstawienie sprawy, taką jaka ona jest. Dlatego też tak ważne jest szczegółowe omówienie jej z naszym doradcą przedstawiając wszystkie jej okoliczności, nie tylko te, które sami uważamy za istotne. Często bowiem zdarza się, że argumentując naszą sprawę naturalnie chcemy ją przedstawić wyłącznie z naszego punktu widzenia, kładąc nacisk na to, co dla nas ważne. Tymczasem znaczenie ma wszystko co ma związek ze sprawą, nawet jeśli w naszej ocenie pewne informacje są nieistotne lub błahe.

Dla dobrego przygotowania sprawy ważna jest również obiektywna ocena dostępnego materiału dowodowego. Nawet jeśli mamy rację ale brak nam dowodów na jej wykazanie lub wsparcie, sprawa może nie nadawać się na drogę sądową. Same słowa są bowiem niewystarczające. Każda ze stron przedstawiająca dane fakty, w tym sporne musi być w stanie udowodnić te, na których opiera się dowodząc swych racji. Oznacza to, iż musimy być zdolni uwiarygodnić nasze twierdzenia np. poprzez odniesienie się do oświadczeń świadków oraz do dostępnych dokumentów, np. umowy o pracę lub zlecenia, rachunku za wykonaną pracę, korespondencji pomiędzy stronami w przedmiocie sporu itp

Usługi prawne w odniesieniu do sektora budowlanego obejmują

  • Sporządzanie umów budowlanych (domestic environment)
  • Roszczenia/ żądania
  • Skargi
  • Wnioski
  • Wypowiedzenia