Prawo jest dziedziną, w której wiedza musi być na bieżąco aktualizowana. Na zamówienie naszych Klientów szukujących informacji prawnych sporządzamy analizy prawne, które są materiałem analitycznym dotyczącym konkretnej sprawy lub przypadku. Poprawnie przeprowadzona analiza prawna dokumentu pomaga określić stan faktyczny, a w konsekwencji rozwiązać problematyczne kwestie. Sprawdzamy również zgodność zapisów z obowiązującymi zasadami prawnymi. Świadczymy także usługi sporządzania umów wykorzystywanych w obrocie cywilno – prawnym oraz pism, wniosków, skarg czy odwołań.

Sporządzanie umów

Dokumenty te kształtują obowiązki i prawa stron. Prawidłowo przygotowany kontrakt gwarantuje, że w należyty sposób uregulowane są stosunki prawne między jego stronami. W odpowiedni sposób zabezpieczamy interesy Klienta, zapewniamy mechanizmy ochrony w wypadku sporu oraz skuteczne metody dochodzenia roszczeń. Celem naszej usługi jest uniknięcie błędów lub braku precyzyjnych zapisów w kontraktach zawieranych przez strony, by wystrzec się niekorzystnych Klientowi zapisów. Kontrakty wiążące strony na dłuższy czas wymagają konstrukcji, dzięki której uniknie się w przyszłości jej renegocjacji.

Analiza umów i dokumentów prawnych

Świadczymy także usługi analizy i opiniowania dokumentów pod kątem adekwatności i zupełności wobec jej przedmiotu. Weryfikujemy stan faktyczny, szukamy stosownych przepisów, by wypracować strategię i argumenty Klienta. Konstruujemy wnioski w zakresie zmian w kontraktach podyktowanych okolicznościami, których celem jest wypracowanie dodatkowego lub dalszego zabezpieczenia interesów Klienta, rozwiązania kontraktu, jurysdykcji, praw właściwych do rozstrzygnięcia sporu oraz trybu jego rozwiązania. Kancelaria służy pomocą także w zakresie:

  • opiniowania, sporządzania projektów kontraktów i dokumentów,
  • obsługi prawnej, której celem jest zabezpieczenie warunków wykonania umowy,
  • pełnomocnictwa i reprezentowania strony w postępowaniach, które dotyczą niewywiązania się z warunków kontraktu,
  • negocjacji warunków.