Realizujemy usługi prawne w sprawach mieszkaniowych z właścicielami/ zarządcami nieruchomości, właściwymi organami państwowymi w przedmiocie respektowanie praw lokatorskich zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w UK i w EU. Sprawy dotyczą m.in. zabezpieczeń i zwrotu depozytu, wypowiadania umów, prewencji i roszczeń z tytułu szkód mieszkaniowych (housing disrepair)

Najem lokalu mieszkalnego najczęściej dokonuje się poprzez wstąpienie w pisemną umowę najmu, tzw. assured shorthold tenancy z równoczesną wpłatą depozytu rentowego. Zarówno sama umowa (która nie musi być zredukowana do formy pisemnej dla jej skuteczności), tryb rozwiązania najmu jak i zabezpieczenie depozytu podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Znaczenie mają tu również zasady prawa zwyczajowego, które w szczególności mogą odnosić się do typu oraz zakresu praw i obowiązków stron najmu. Trzeba bowiem pamiętać, iż nie tylko sama umowa, w sposób wyraźny może regulować treść łączącej strony więzi prawnej, ale również prawo zwyczajowe (common law), ustalające w sposób implikowany zasady prawa o równej mocy obowiązującej.