Sala sądowa powinna być ostatnim miejscem rozwiązywania sporu. Rozprawa bywa mało komfortowa dla każdej ze stron. Jeśli jednak zawodzą próby negocjacji i polubownego rozstrzygnięcia konfliktu, czasem sąd to jedyne rozwiązanie, choć jego wynik dla strony wnoszącej sprawę jest niepewny. Jeśli jednak nasza sprawa poparta jest obiektywnymi dowodami, wówczas jest prawdopodobieństwo przekonania sędziego do naszej racji. Jeśli przedmiotem postępowania jest roszczenie pieniężne, wówczas zasądzone prawomocnym wyrokiem podlega ono egzekucji. Jeśli dłużnik wypełni swe zobowiązanie w wykonaniu wyroku, wówczas sprawa się kończy. Trudności pojawiają się jednak wówczas, gdy dłużnik nie zamierza zapłacić i wręcz podejmuje celowe działania by uniknąć odpowiedzialności. Dłużnik może bowiem zakwestionować wyrok, jeśli bedą ku temu podstawy (np. w przypadku wyroku zaocznego wykaże, iż nie otrzymał pozwu i nie mógł się bronić) lub zignoruje orzeczenie. Na tym jednak nie koniec. Czasem zmieni miejsce zamieszkania, dokona “niekorzystnych” rozporządzeń majątkowych, tak by jego majątek nie mógł pokryć zobowiązania, najlepiej by w ogóle nie istniał. Takie próby często są podejmowane, rzadko jednak okazują się prawnie skuteczne. Niewątpliwą korzyścią dla “uciekającego” dłużnika jest czas, albowiem każda próba ukrycia się lub swego majątku przedłuża postępowanie egzekucyjne. Komornik sądowy ma za zadanie doprowadzić do wykonania orzeczenia. Od typu prowadzonej egzekucji zależeć będzie przedmiot działań komorniczych i często ich skuteczność.

O wielu lat zajmujemy się rozwiązywanie problemów wierzycieli i dłużników, skutecznie wdrażamy rozwiązania prawne, które mają na celu ułatwienie egzekucji wyroków w UK i Polsce

Oferujemy pomoc w sprawach spornych o świadczenia alimentacyjne (w tym zaległe oraz do egzekucji z tytułu zagranicznego).

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych nie zawsze ma charakter ugodowy. Niejednokrotnie pojawia się konieczność zaangażowania właściwych organów celem ustalenia jego wysokości oraz dochodzenia urzędowego lub przymusowej egzekucji świadczeń już zasądzonych. Warto wspomnieć, iż nie istnieje podwójny obowiązek alimentacyjny, co oznacza, iż świadczenie te mogą mieć tylko jedno źródło. Co do zasady obowiązuje tu właściwość organu określona miejscem zamieszkania uprawnionego do przedmiotowego świadczenia. Należy wskazać, iż jest to również obowiązek podlegający pewnego rodzaju dynamice, to jest przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze się pod uwagę wszelkie zmiany tak sytuacji finansowej zobowiązanego jak i zakres i uzasadnienie potrzeb samego uprawnionego. W odniesieniu do tego rodzaju świadczeń obowiązuje zasada wzajemnego uznawania roszczeń, co oznacza, iż wyroki zasądzające w tym przedmiocie wydane przez sąd jednego kraju UE są uznawane i podlegają egzekucji w innym kraju UE, według miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej z przedmiotowego tytułu.

Jesteśmy kancelarią prawną z siedzibą w centrum Londynu, specjalizującą się w procesach skutecznego odzyskiwania pojazdów i towarów zatrzymanych na granicy przez brytyjskie organy celne lub skarbowe. Pomagamy polskim firmom świadczącym usługi międzynarodowego transportu drogowego w dochodzeniu na drodze cywilnej swych praw w obronie przeciw zarzutom przemytu. W obecnych czasach praktyka pokazuje, jak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie się przed poważnym zarzutem kontrabandy, poprzez należyte przygotowanie i przyjęcie zlecenia transportowego. Działania osób trzecich o charakterze przestępczym często nakierowane są na firmy transportowe, które nieświadome są istniejących zagrożeń. Tymczasem zatrzymanie na granicy towarów, a tym samym pojazdów je przewożących pod zarzutem przemytu (najczęściej ukrywane są towary tytoniowe) głównie uderza w przewoźników. To im stawiane są zarzuty organizacji, udziału lub współudziału w przestępstwie, bo ten kto zleca najczęściej znika. Zatrzymania zazwyczaj kończą się przepadkiem mienia na rzecz państwa (królestwa) z jednoczesną odmową jego wydania. Poparty decyzją organu zarzut przemytu pociąga za sobą dotkliwe skutki o charakterze finansowym, jakimi są kary i należne podatki. Kwoty te nierzadko sięgają milionów złotych, stawiając przewoźnika w obliczu potencjalnego bankructwa.

Prewencja ma więc ogromne znaczenie zmniejszając ryzyko zatrzymania i dalszych jego konsekwecji, które mogą również mieć charakter karny. Analiza dotychczasowych spraw sądowych wyraźnie wskazuje na pewne mechanizmy, których świadomość może wiele zmienić. To, co istotne, to należyte przygotowanie przyjęcia zlecenia z uwzględnieniem różnych, ważnych czynników towarzyszących. Pod żadnym względem nie należy przyjmować zleceń niesprawdzonych lub których okoliczności wzbudzają wątpliwości. Chęć zarobku może okazać się pułapką, z której wyjście będzie bardzo trudne a niewątpliwie kosztowne.

Nasze usługi nakierowane są na skuteczną pomoc przewoźnikom w zakresie tak zabezpieczenia procedury zleceń jak i skutecznego dochodzenia praw w przypadku zatrzymania pojazdów. Sprawy prowadzimy kompleksowo. Jeśli dojdzie do zatrzymania, działamy w ramach wewnętrznej procedury zwrotu pojazdów od organu zatrzymującego. W przypadku decyzji odmownej, prowadzimy sprawę przed sądem (trybunałem podatkowym), w tym sprawy apelacyjne. Rownież, wspieramy przewoźników w przygotowaniu odpowiednich procedur wewnętrznych, doradzamy jak przyjąć zlecenie by w razie problemu, móc skutecznie odpierać zarzut, iż przewoźnik wiedział, lub mógł wiedzieć o próbie przemytu.

Od 10 lat z sukcesem prowadzimy sprawy w trybunale podatkowym pierwszej i drugiej instancji. Dowodzimy, iż pojazdy, których własność przepadła z mocy prawa na rzecz państwa (królestwa) powinny być wydawane przewoźnikom (lub innym właścicielom) z uwagi na okoliczności sprawy. Często skutecznie wykazujemy, iż organ państwowy w odmowie wydania pojazdu na szczeblu postępowania przedsądowego działał niezgodnie z prawem lub zasadami prawnymi; iż jego decyzja była niesłuszna i niesprawiedliwa

Oferujemy usługi prawne Prawo Cywilne -Międzynarodowy Transport

 • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych przez UKBA
 • Wnioski o wydanie pojazdów
 • Aplikacje o rewizje do UKBA
 • Apelacje do/ reprezentacja przed Tax Tribunal
 • Sporządzanie procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

 

Obecnie niewiadomą pozostaje kwestia kształtu przyszłych relacji pomiędzy UK a UE. Mało prawdopodobny wydaje się scenariusz porozumienia w sprawie wolnego handlu (FTA) na wzór kanadyjski czy południowo-koreański. Inny możliwy model wzajemnych relacji to utworzenie europejskiej strefy ekonomicznej (EEA) oraz udział w europejskim porozumieniu wolnego handlu (EFTA) na wzór norweski z pełnym dostępem do wewnętrznego, jednolitego rynku europejskiego z jednoczesnym podleganiem procedurom celnym oraz standardom i regulacjom europejskim. Tu warunkiem byłoby utrzymanie wsparcia finansowego do budżetu UE oraz zapewnienie wolnego przepływu ludzi, co w świetle wyniku referendum wydaje się mało prawdopodobną opcją. Być może rozwiązaniem byłyby, na podobieństwo relacji ze Szwajcarią, umowy dwustronne, indywidualnie negocjowane w odniesieniu do określonych sektorów rynku wewnętrznego. Rozwiązanie takie zakładałoby jednak również pewne finansowe zaangażowanie w rozwój budżetu europejskiego oraz przestrzeganie określonych regulacji UE. Inną opcją w razie braku innych porozumień, byłaby unia celna na wzór turecki z dostępem do europejskiego rynku wewnętrznego w odniesieniu do towarów, w tym podleganie europejskim standardom i regulacjom, z tym że bez możliwości negocjowania umów w zakresie wolnego handlu. Ten ostatni element najmocniej przemawiałby przeciwko omawianej opcji z uwagi na postulaty głoszone przez zwolenników wyjscia ze struktur europejskich ze szczególnym naciskiem na wolność negocjowania warunków wolnego handlu. Kolejne rozwiązanie to członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (WTO,) gdzie Wielka Brytania mogłaby negocjować korzystne dla nich warunki handlowe wprowadzając własne taryfy importowe. Nie podlegałaby ona regulacjom UE, nie musiałaby zasilać budżetu UE ale też nie miałaby dostępu do wewnętrznego runku europejskiego. Niemniej, trzeba zaznaczyć, iż finalizacja warunków członkostwa w WTO zajęłaby niewątpliwie lata, podobnie jak negocjacje umów handlowych. Tytułem przykładu, Szwajcaria negocjowała 8 lat warunki porozumienia wzajemnego z UE. Biorąc pod uwagę główny postulat kampanii na rzecz wyjścia z UE, to jest kontrola imigracji, modelem sprzyjającym pod tym względem byłoby porozumienie w sprawie wolnego handlu, unia celna, WTO oraz być może porozumienie bilateralne.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie zobowiązań, którego dynamika wymaga uważnej, bieżącej analizy zmieniających sie przepisów prawnych. Ponieważ działamy na rynku angielskim, nasza uwaga skupia się na prawie angielskim z odpowiednim uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. W związku z nadchodzącym kolejnym etapem skomplikowanego procesu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE i planowanymi znaczącymi zmianami w zakresie ustawodawstwa, nasze działania skupiają się na obserwacji i notowaniu zmian oraz ich wdrażaniu celem zapewnienia kompatybilności. Naszym celem jest świadczenie i utrzymanie usług na najwyższym poziomie.

Oferujemy usługi prawne Prawo Cywilne -Międzynarodowy Transport

 • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych przez UKBA
 • Wnioski o wydanie pojazdów
 • Aplikacje o rewizje do UKBA
 • Apelacje do/ reprezentacja przed Tax Tribunal
 • Sporządzanie procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)

 

W odniesieniu do Prawa Cywilnego – Prawo Własności Intelektualnej, zajmujemy się m.in:

 • Sporządzanie umów licencji na używanie znaku towarowego
 • Sporządzanie umów model-fotograf

 

Prawo Cywilne – Nieruchomości, zakres naszych usług obejmuje:

 • Sporządzanie licencji na używanie lokalu biznesowego
 • Sporządzanie umów najmu lokalu biznesowego
 • Sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego
 • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (m.in: dotycząca zaległych świadczeń z tytułu czynszu)
 • Sporządzanie dokumentów (referencji)
 • Zawiadomienia, wypowiedzenia

 

Euro Lex Partners® oferuje profesjonalne analizy prawne dla biznesu dostosowane do potrzeb i wymogów małych i średnich firm.

Dodatkowo zakres usług wzbogaciliśmy o m.in:

 • Marketingowe oraz biznesowe plany strategiczne
 • Sporządzanie marketingowych planów strategicznych oraz biznesowych m.in.:
 • Szczegółowe plany rozwoju firmy
 • Zestawienia finansowe “Profit & Loss” (Bilans zysków i strat), “Balance Sheet” (Aktywa i pasywa firmy), “Cash Flow Projection („Przepływ gotówki) oraz „Break-even Analysis” ( Analiza opłacalności)
 • Wizualizacje raportów (diagramy i tabele)
 • Analizy SWOT, TOWS
 • Prognozy finansowe firmy (krótko i długo-terminowe)

 

Niejeden z nas niejednokrotnie musiał zmierzyć się z sytuacją konfliktową. Jest to naturalny wynik zawiłości relacji międzyludzkich, codziennych kontaktów na różnych płaszczyznach. Najczęściej więc problem może pojawić się w miejscu pracy lub w związku z pracą. Może to być relacja pracodawca-pracownik bądź pracownik-pracownik lub też zleceniodawca-zleceniobiorca. Każda z wyżej wymienionych relacji określona jest umową, czy to pisemną czy ustną. Umowa dla jej istnienia musi bowiem spełniać kilka warunków, jakimi są porozumienie/zgoda pomiędzy stronami w danym przedmiocie oraz zamiar stworzenia relacji prawnej, to jest świadomego związania się i dotrzymania ustaleń pod rygorem ich ewentualnego wyegzekwowania.

Z tym ostatnim wiąże się kwestia sposobu dochodzenia naszych roszczeń. Większości z nas zapewne od razu przychodzi na myśl sąd, a trzeba zauważyć, że jest to lub powinna być ostatnia z możliwych opcji. Dlaczego? Ponieważ każde postępowanie sądowe jest z reguły czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza, jeśli w naszym imieniu działa reprezentant prawny lub charakter sprawy wymaga zaangażowania opinii eksperta. Poza tym, samo postępowanie jest sformalizowane i wymaga dopełnienia ściśle określonych dyrektyw sądu w określonym czasie pod rygorem poważnych sankcji, w tym dotyczących kosztów. Sama kwestia wspomnianych kosztów jest również warta uwagi, ponieważ zasadą jest, iż strona, która przegrywa proces jest odpowiedzialna za koszty poniesione przez drugą stronę, które w sprawach bardziej skomplikowanych mogą być bardzo wysokie. Oczywiście ostatecznie to sędzia decyduje, według własnego uznania, czy zasądzić koszty i w jakiej wysokości biorąc pod uwagę między innymi zachowanie stron, zawsze jednak trzeba mieć na uwadze takie ryzyko. Nigdy bowiem nie wiadomo jaki będzie wynik sprawy. Sędzia w sprawach cywilnych będzie analizował zgromadzony materiał dowodowy poddając ocenie daną kwestię na zasadzie prawdopodobieństwa a nie udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, tak jak ma to miejsce w sprawach np. karnych. Oczywiście wiele zależy od dobrego przygotowania sprawy jeszcze przed jej rozpoczęciem, to jest przed wniesieniem sprawy do sądu. Co to oznacza? Oznacza to, iż należy wnikliwie przeanalizować sprawę pod kątem jej mocnych, ale i słabych stron w świetle potencjalnych lub realnych argumentów drugiej strony. Tych ostatnich nigdy nie należy lekceważyć. W trakcie postępowania strony zobowiązane są przedstawić cały dostępny materiał dowodowy bez używania taktyk typu nie wykazania tego, co potencjalnie mogłoby być dla nas niekorzystne lub wzmacniałoby drugą stronę. Chodzi bowiem o obiektywne przedstawienie sprawy, taką jaka ona jest. Dlatego też tak ważne jest szczegółowe omówienie jej z naszym doradcą przedstawiając wszystkie jej okoliczności, nie tylko te, które sami uważamy za istotne. Często bowiem zdarza się, że argumentując naszą sprawę naturalnie chcemy ją przedstawić wyłącznie z naszego punktu widzenia, kładąc nacisk na to, co dla nas ważne. Tymczasem znaczenie ma wszystko co ma związek ze sprawą, nawet jeśli w naszej ocenie pewne informacje są nieistotne lub błahe.

Dla dobrego przygotowania sprawy ważna jest również obiektywna ocena dostępnego materiału dowodowego. Nawet jeśli mamy rację ale brak nam dowodów na jej wykazanie lub wsparcie, sprawa może nie nadawać się na drogę sądową. Same słowa są bowiem niewystarczające. Każda ze stron przedstawiająca dane fakty, w tym sporne musi być w stanie udowodnić te, na których opiera się dowodząc swych racji. Oznacza to, iż musimy być zdolni uwiarygodnić nasze twierdzenia np. poprzez odniesienie się do oświadczeń świadków oraz do dostępnych dokumentów, np. umowy o pracę lub zlecenia, rachunku za wykonaną pracę, korespondencji pomiędzy stronami w przedmiocie sporu itp

Usługi prawne w odniesieniu do sektora budowlanego obejmują

 • Sporządzanie umów budowlanych (domestic environment)
 • Roszczenia/ żądania
 • Skargi
 • Wnioski
 • Wypowiedzenia

 

Czy warto zawierać formalne umowy? Jaką powinna ona przybrać formę oraz co ważne w jej treści? Te i podobne im pytania zapewne nie raz i niejeden z nas zada. Odpowiedź generalna jest prosta, mianowicie nie tylko warto ale należy ustalenia „przypieczętować” formą umowy pisemnej. Co do szczegołów, sprawa nie wygląda już tak prosto, albowiem wymaga ona uwzględnienia indywidualnych okoliczności.

Umowa w formie pisemnej, należycie aneksowana ma walor dowodowy o istotnym znaczeniu na wypadek sporu. Pamiętajmy, iż często jego okoliczności trudne będą do przewidzenia jeszcze na etapie negocjacji czy zawierania umowy. Entuzjazm towarzyszący zawarciu umowy może być wszechogarniający, jednakże profesjonalne i rozważne podejście do tematu zwykle pozwoli nam uniknąć problemów. Stąd też, mając na uwadze możliwość pojawienia się komplikacji w czasie realizacji umowy, należy odpowiednio wcześnie zabezpieczyć swoją pozycję. Pośpiech, ustne ustalenia, przyjmowanie dodatkowych zleceń w ramach istniejącej umowy i/lub nowych zleceń często kończą się źle, zwłaszcza finansowo. Efekt może być taki, iż albo nie będziemy w stanie dotrzymać terminu umowy albo wykonamy ją wadliwie, czego skutkiem może być wypowiedzenie umowy i roszczenie tytułem odszkodowania.

Jeśli chcemy by umowa przynosiła oczekiwane zyski a nie straty, zachowajmy należytą ostrożność podejmując właściwe kroki tak przygotowawczo-zabezpieczające jak i dalsze, już na etapie wykonywania umowy.

Zakres naszych usług prawnych obejmuje m.in:

 • Sporządzanie umów dotyczacych sprzedaży usług oraz towarów
 • Sporządzanie umów agencyjnych
 • Sporządzanie umów dystrybucyjnych
 • Sporządzanie umów zlecenia
 • Wypowiedzenia umów
 • Sporządzanie ogólnych warunków umów (Terms and Conditions)
 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży domeny
 • Sporządzanie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD)
 • Sporządzanie umów spółki partnerskiej (LLP)
 • Umowy dotyczące non-disclosure
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz bieżących interpretacji

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej ma swe zalety. Przede wszystkim powstaje odrębna jednostka o odrębnej osobowości prawnej, majątku i odpowiedzialności za zobowiązania prawne. Tym samym, jeśli dłużnikiem jest przykładowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („LTD”), wówczas roszczenie wierzyciela może być skierowane wyłącznie do majątku tejże osoby prawnej, nie jej indywidualnych wspólników. Co do zasady majątki osobiste tych ostatnich są odpowiednio chronione. To wyróżnia spółki kapitałowe od osobowych, gdzie więź gospodarcza łącząca wspólników nie prowadzi do powstania odrębnej osoby prawnej wobec której można dochodzić swych roszczeń.

Niemniej, często zdarza się, iż mimo posiadania wyroku zasądzającego należność wobec spółki kapitałowej, ta celem uniknięcia odpowiedzialności, podejmuje decyzję o rozwiązaniu, co skutkuje wykreśleniem jej z rejestru prowadzonego przez urząd, Companies House. Wówczas podmiot zobowiązany do wykonania wyroku, traci swą egzystencję prawną, a tym samym znika z pola egzekucji.

Jednakże, w ściśle określonych okolicznościach, jest możliwe formalne przywrócenie spółki do rejestru, tym samym „ożywienie” jej osobowości prawnej. Zazwyczaj działania takie podejmowane są przez wierzycieli wówczas, gdy rozwiązanie spółki nastąpiło celowo w trakcie trwania postępowania sądowego lub po powzięciu wiedzy o istnieniu potencjalnego roszczenia.

Ustawa o Spółkach (Companies Act 2000) przewiduje dwa tryby przywrócenia spółki do rejestru, mianowicie w ramach procedury administracyjnej lub sądowej. W kontekście tematycznym, znaczenie mają tu również regulacje upadłościowe (Insolveny England and Wales Rules 2016).

Zakres naszych uług prawnych obejmuje m.in:

 • Sporządzanie dokumentów potwierdzających istnienie długu
 • Sporządzanie ofert spłaty długu w ratach
 • Sporządzanie dokumentów promisoryjnych
 • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (przedsądowa)
 • Asysta w sporządzeniu dokumentacji sądowej (pozew N1) wg CPR 1998
 • Sporządzanie dokumentów poręczenia płatności/ wykonania umowy

Euro Lex Partners® oferuje profesjonalne usługi prawne dla biznesu dostosowane do potrzeb i wymogów klienta. Zakres usług

 • Sporządzanie dokumentów/ umów o pracę oraz zmian umów (aneksowanie) wg ERA 1996
 • Sporządzanie umów o usługi konsultacyjne
 • Sporządzanie umów dotyczących Working Time Directive
 • Sporządzanie dokumentów uzupełniających do umów, typu informator pracowniczy “employee handbook”
 • Dokumenty referencyjne
 • Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym (listy kontrolne)
 • Sporządzanie pisemnych ugód w razie sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą (Compromise Agreements)
 • Listy dyscyplinarne i apelacyjne
 • Listy wypowiadające umowę o prace wraz z korespondencją towarzyszącą
 • Pisemne opinie prawne oraz interpretacje
 • Sporządzanie Health and Safety Policy
 • Telefoniczny dyżur prawny

Obsługujemy postępowania w sprawach rozwodowych w trybie zaocznym, bezspornym.

Przeprowadzenie rozwodu pomiędzy małżonkami, których związek małżeński trwał ponad rok może nastąpić w trybie zaocznym. Oznacza to, iż strony postępowania nie muszą stawić się na rozprawę sądową, co w znacznej mierze wpływa na ograniczenie stresu do minimum. Przeprowadzenie sprawy odbywa się wyłącznie na piśmie poprzez wymianę stosownych dokumentów z sądem rodzinnym. Postępowanie ma zasadniczo dwa etapy kończące się wydaniem wyroku nieprawomocnego oraz, po upływie 6 tygodni, wyroku prawomocnego. Z chwilą jego wydania małżeństwo zostaje prawnie rozwiązane. Niemniej, na arenie międzynarodowej, będzie ono jeszcze wymagało odpowiedniego umocowania. Następuje ono w drodze wydania przez sąd rodzinny w UK europejskiego certyfikatu, niezbędnego m.in. dla celów rejestracji zdarzenia w polskim urzędzie cywilnym, jeśli małżeństwo zawarte było w Polsce.

Trudna sytuacja materialna uzasadnia potrzebę korzystania z pomocy. Decyzja w sprawie sięgnięcia po zasiłek z pewnością nie jest łatwa, choć czasem nieunikniona. Chodzi bowiem o element zabezpieczenia socjalnego. Tu pojawia się kilka kwestii o istotnym znaczeniu, począwszy od uprawnień do zasiłku (kwalifikacja wstępna) poprzez ich utrzymanie a skończywszy na niepożądanych i ewentualnych roszczeniach zwrotnych. Te ostatnie najczęściej pojawiają się w związku z zaniedbaniami na etapie utrzymania uprawnień. Co to oznacza w praktyce? Jeśli po kwalifikacji do danych uprawnień nie dopełnimy określonych obowiązków nałożonych przez organ decyzyjny, zwłaszcza w zakresie informowania o zmianach okoliczności, wówczas może dojść do zmiany decyzji lub jej odwołania z koniecznością dokonania zwrotu naliczonej nadpłaty. Tu należy pamiętać, iż obowiązek taki spoczywa bezpośrednio na wnioskodawcach (beneficjentach), którzy ponoszą pełną odpowiedzialność w przedmiocie udzielanych informacji w sprawie, tak we wniosku jak i na dalszym etapie w okresie przydzielonych uprawnień.

Nasze bogate doświadczenie, dwujęzyczność i znajomość przepisów prawa sprawiają, że jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w zakresie sporów do. Zasiłku etc. Jeśli tylko masz wątpliwości odnośnie ważności jakiegoś dokumentu, nie wahaj się zwrócić się do nas o pomoc

Oferujemy reprezentację i zastępstwo w postępowaniach przed organami państwowymi, w tym przed Trubunałem Podatkowym (first-Tier Tribunal) oraz innymi właściwymi sądami, w przedmiocie decyzji dotyczących zasiłków, nadpłat, socjalnych przydziałów lokalowych oraz innych z zakresu publicznej pomocy państwowej.

Regulacja stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami obrotu wymaga konsekwencji działania. Jeśli więc sprawa wymaga podjęcia działań, należy to uczynić bez zbędnej zwłoki w odpowiedniej formie. Idealnie, jeśli sprawa zakończy się wymianą pism, typu wniosek-decyzja; skarga/ odwołanie-decyzja. Nie zawsze niestety rozpoczęty proces kończy się na etapie polubownym, wobec czego sprawę należy kontynuować w oparciu o wcześniej prezentowane rozbudowane argumenty. Brak kontynuacji działań to przede wszystkim strata uprzednio zaangażowanego czasu a jednocześnie, i przede wszystkim, utrata szansy rozstrzygania sprawy. Dlatego też oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prowadzenia spraw na etapie wstępno-rozpoznawczym, to jest z udziałem zainteresowanego organu/ instytucji oraz w postępowaniu wyższej instancji, to jest z udziałem niezależnych organów, właściwych do rozstrzygania określonego rodzaju spraw i sporów.

Realizujemy usługi prawne w sprawach mieszkaniowych z właścicielami/ zarządcami nieruchomości, właściwymi organami państwowymi w przedmiocie respektowanie praw lokatorskich zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w UK i w EU. Sprawy dotyczą m.in. zabezpieczeń i zwrotu depozytu, wypowiadania umów, prewencji i roszczeń z tytułu szkód mieszkaniowych (housing disrepair)

Najem lokalu mieszkalnego najczęściej dokonuje się poprzez wstąpienie w pisemną umowę najmu, tzw. assured shorthold tenancy z równoczesną wpłatą depozytu rentowego. Zarówno sama umowa (która nie musi być zredukowana do formy pisemnej dla jej skuteczności), tryb rozwiązania najmu jak i zabezpieczenie depozytu podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Znaczenie mają tu również zasady prawa zwyczajowego, które w szczególności mogą odnosić się do typu oraz zakresu praw i obowiązków stron najmu. Trzeba bowiem pamiętać, iż nie tylko sama umowa, w sposób wyraźny może regulować treść łączącej strony więzi prawnej, ale również prawo zwyczajowe (common law), ustalające w sposób implikowany zasady prawa o równej mocy obowiązującej.

Proponujemy naszym klientom usługi analizy i sporządzania umów w obrocie cywilno-prawnym oraz sporządzania pism, oświadczeń, wniosków, skarg, odwołań i opinii prawnych.

Prawidłowo sporządzona umowa ma potencjał gwarancji należytego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy jej stronami. W zależności od zapotrzebowania, sporządzamy umowy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych instrukcji zlecającego odnoszących się do jej specyficznego przedmiotu. Głównym celem jest odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta oraz zapewnienie właściwych mechanizmów ochrony przed ewentualnym sporem i/lub skutecznych metod dochodzenia roszczeń w razie sporu. Oferujemy również analizę umów pod kątem ich zupełności/ adekwatności do jej przedmiotu, w tym wnioskowanie w zakresie proponowanych zmian dyktowanych indywidualnymi okolicznościami sprawy (np. w przedmiocie dodatkowego lub dalszego zabezpieczenia interesów strony, rozwiązania umowy, trybu rozwiązywania sporów, jurysdykcji, prawa właściwe do rozstrzygania sporów, itp)

Zdarzenia życia codziennego wymagają podejmowania różnych czynności, w tym działań związanych ze znajomością przepisów prawa. Działamy na terenie UK zgodnie z brytyjskim prawem, więc doskonale znamy przepisy w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

Jako, że regulacje prawne często budzą pewne wątpliwości wśród naszych Klientów, staramy się wyręczać ich w sporządzaniu umów oraz różnego typu dokumentów prawnych. Oferujemy szeroki zakres usług, obejmujący: porady prawne, sporządzamy pisma urzędowe przed-sądowe, procesowe; opracowujemy oświadczenia na potrzeby postępowań sądowych oraz przed właściwymi organami państwowymi lub innymi; przygotowujemy wnioski, skargi i odwołania w różnych postępowaniach, przykładowo: wnioski dowodowe; skargi w miejscu pracy (grievance) lub na czynności urzędników/ instytucji do właściwych organów (np. Rzecznik, Regulator), odwołania od decyzji (np. urzędu w sprawie odmowy przyznania, wycofania lub zwrotu nadpłaty zasiłku).

Jeśli mieszkają Państwo w Londynie lub na terenie UK, to prowadzimy wszelkie sprawy, zawsze działając na rzecz naszych Klientów, dbając o ich dobre imię oraz reprezentując ich w sądach brytyjskich. Kluczem naszego sukcesu jest zespół doświadczonych prawników znających doskonale przepisy prawa obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz obowiązujące tu standardy proceduralne. Polski prawnik w Londynie zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa i pomoże w sprawdzaniu lub sporządzaniu umów, oraz wszelkiego rodzaju pism niezbędnych do funkcjonowania i pracy na terenie UK.

Euro Lex Partners® provides legal services for private individuals as well as for companies and government institutions. Our offer covers, among others, the following areas:
UK Law – employment law (unfair dismissals, discrimination at work, grievance and disciplinary procedures at all instances, development of contracts and procedures). Euro Lex Partners® is regulated by Financial Conduct Authority respect of regulated claims management activities.

EU Law – substantive civil law (commercial) and conflict of laws (legal relations with cross-border elements)

Polish Law – Civil Law and Commercial Law

Business clients

Euro Lex Partners® provides professional legal services exclusively designed to suit your business.
Our lawyers cover the following areas:

 • Employment Law
 • Commercial Law/ E-commerce

Civil Law:

 • International transport services
 • Intellectual property
 • Construction services

Individual Clients

Euro Lex Partners® POLISH LAWYER LONDON, is a legal office with its seat in London. Euro Lex Partners® provides legal services and advice within the scope of Polish and English law.
Scope of regulated services in respect of claims management activity:

 • Employment matters
 • Euro Lex Partners® is regulated by the Financial Conduct Authority in respect of regulated claims management activities.
 • Any complaints please find link to INTERNAL COMPLAINTS POLICY AND PROCEDURE
 • For our terms and conditions, please find link to STANDARD TERMS AND CONDITIONS

Other services:

 • Family Law
 • Civil Law
 • Administrative Law


INTERNAL COMPLAINTS POLICY AND PROCEDURE
EURO LEX PARTNERS LLP (LONDON)

 

Authorised under the Compensation Act 2006
This procedure aims at handling any expression of dissatisfaction from or on behalf of a complainant about our provision of a regulated claims management service.
The following procedure applies, in accordance with the regulator’s Complaints Handling Procedure 2015:

 

1. Receiving complaints

Complaints may be made by any reasonable means, i.e. letter, telephone, e-mail or in person in respect of a claims management service that we have provided and that is regulated under the Compensation Act 2006.

For evidence purposes written form of complaint is preferable. Complaints should be sent to our London Office, address: 63 St Mary Axe London, EC3A 8AA City of London. A complaint should be addressed to Euro Lex Partners LLP (hereinafter ELP), not personally.

We reserve the right to decline to consider a complaint that is made more than six months after you became aware of the cause of the complaint. There may be instances where we will waive this requirement at our discretion. We will confirm to you in writing if a complaint has been made outside the time limit that we are prepared to consider.

We will acknowledge your complaint in writing or via electronic means of communication accordingly within 5 business days of receipt. We will provide you with the name of the individual handling the complaint for the business together with details of our internal complaint handling procedure. Complaints are to be investigated by a person of sufficient competence, who, wherever possible, was not directly involved in the matter which is the subject of the complaint. The person charged with responding to complaints will have the authority to settle complaints or will have ready access to someone who has the necessary authority.

2. Responding to complaints and investigation

We will deal with your complaint diligently and will investigate the issues you raised thoroughly.

We will consider your complaint within 4 weeks of receiving the complaint. Within the above timescale we will send you either a final response which adequately addresses the complaint or a holding response, which explains why we are not yet in a position to resolve the complaint. We will indicate when we will make further contact, this being within 8 weeks of receipt of the complaint.

By the end of 8 weeks after receipt of a complaint we will send you either:

 • a final response (which will contain a note advising you of the right to complain to the Legal Ombudsman, the timeframe for doing so and full contact details for the Legal Ombudsman) or
 • A response which explains why we are still not in a position to make a final response, giving reasons for the further delay and indicating when we expect to be able to provide a final response and which informs you that you can complain to the Legal Ombudsman, the timeframe for doing so and full contact details for the Legal Ombudsman

Where we decide that redress is appropriate we will provide you with fair compensation for any acts or omissions for which we are responsible and will comply with any offer of redress which you accept (an apology, an offer of redo the work, the refund of a fee).
Appropriate redress will not always involve financial redress.

3. Right to complain to the Legal Ombudsman

3.1. If you are dissatisfied with our response to your complaint or if a complaint is not resolved after eight weeks, you will have the right to refer the complaint to the Legal Ombudsman within six months of the date of the written response. You should be aware that ordinarily, you can ask the Ombudsman to look at your complaint if the problem or when you found out about it happened after 5 October 2010 and you are referring your complaint to the Legal Ombudsman within either of the following: six years of the problem happening or three years from when you found out about it.

3.2. The ombudsman’s determination may contain one or more of the following directions to us in favour of the complainant: a) to apologise; b) to pay compensation of a specified amount for loss suffered; c) to pay interest on that compensation from a specified time; d) to pay compensation of a specified amount for inconvenience/distress caused; e) to ensure (and pay for) putting right any specified error, omission or other deficiency; f) to take (and pay for) any specified action in the interests of the complainant; g) to pay a specified amount for costs the complainant incurred in pursuing the complaint; h) to limit fees to a specified amount.

The Legal Ombudsman:
Legal Ombudsman, PO Box 6804, Wolverhampton, WV1 9WG
Telephone: 0300 555 0333
Email: cmc@legalombudsman.org.uk
Complaint form: http://www.legalombudsman.org.uk/?portfolio=complaint-form-claims-management-companies

This Website Privacy Policy complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the Data Protection Act 2018.

 

INTRODUCTION

 

Welcome to the Euro Lex Partners privacy policy.

 

Euro Lex Partners respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This policy will inform you as to how we look after your personal data when you visit our website (regardless of where you visit it from) and tell you about your privacy rights and how the law protects you.

 

 1. IMPORTANT INFORMATION AND WHO WE ARE

 

PURPOSE OF THIS PRIVACY POLICY

 

This policy aims to give you information on how Euro Lex Partners collects and processes your personal data through your use of this website.

 

This website is not intended for children and we do not knowingly collect data relating to children.

 

It is important that you read this policy together with any other privacy policy or fair processing policy we may provide on specific occasions when we are collecting or processing personal data about you so that you are fully aware of how and why we are using your data. This policy supplements other notices and privacy policies and is not intended to override them.

 

CONTROLLER

 

Euro Lex Partners is the controller and responsible for your personal data (collectively referred to as “Company”, “we”, “us” or “our” in this policy).

 

We have appointed a data privacy manager who is responsible for overseeing questions in relation to this policy. If you have any questions about this policy, including any requests to exercise your legal rights, please contact the data privacy manager using the details set out below.

 

CONTACT DETAILS

 

If you have any questions about this policy or our privacy practices, please contact our data privacy manager in the following ways:

 

Full name of legal entity: Euro Lex Partners LLP

 

Email address: business@eurolexpartners.co.uk

 

Postal address: 63 St Mary Axe, London, EC3A 8AA

 

Telephone number: 02081448363

 

You have the right to make a complaint at any time to the Information Commissioner’s Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection issues (www.ico.org.uk). We would, however, appreciate the chance to deal with your concerns before you approach the ICO so please contact us in the first instance.

 

CHANGES TO THE PRIVACY POLICY AND YOUR DUTY TO INFORM US OF CHANGES

 

We keep our privacy policy under regular review.

 

It is important that the personal data we hold about you is accurate and current. Please keep us informed if your personal data changes during your relationship with us.

 

 

THIRD-PARTY LINKS

 

This website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our website, we encourage you to read the privacy policy of every website you visit.

 

 1. THE DATA WE COLLECT ABOUT YOU

 

Personal data, or personal information, means any information about an individual from which that person can be identified. It does not include data where the identity has been removed (anonymous data).

 

We may collect, use, store and transfer different kinds of personal data about you which we have grouped together as follows:

 

 • Identity Data includes first name, maiden name, last name, username or similar identifier, marital status, title, date of birth and gender.
 • Contact Data includes billing address, delivery address, email address and telephone numbers.
 • Financial Data includes bank account and payment card details.
 • Transaction Data includes details about payments to and from you.
 • Technical Data includes internet protocol (IP) address, your login data, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform, and other technology on the devices you use to access this website.
 • Profile Data includes your username and password, your interests, preferences, feedback and survey responses.
 • Usage Data includes information about how you use our website.
 • Marketing and Communications Data includes your preferences in receiving marketing from us and our third parties and your communication preferences.

We may also collect, use and share Aggregated Data such as statistical or demographic data for any purpose. Aggregated Data could be derived from your personal data but is not considered personal data in law as this data will not directly or indirectly reveal your identity. For example, we may aggregate your Usage Data to calculate the percentage of users accessing a specific website feature. However, if we combine or connect Aggregated Data with your personal data so that it can directly or indirectly identify you, we treat the combined data as personal data which will be used in accordance with this privacy policy.

 

We do not collect any Special Categories of Personal Data about you (this includes details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions, trade union membership, information about your health, and genetic and biometric data). Nor do we collect any information about criminal convictions and offences.

 

 1. HOW IS YOUR PERSONAL DATA COLLECTED?

 

We use different methods to collect data from and about you including through:

 

 • Direct interactions. You may give us your Identity, Contact and Financial Data by filling in forms or by corresponding with us by post, phone, email or otherwise. This includes personal data you provide when you:
 • apply for our services;
 • create an account on our website;
 • subscribe to our service or publications;
 • request marketing to be sent to you;
 • enter a competition, promotion or survey; or
 • give us feedback or contact us.

 

 • Automated technologies or interactions. As you interact with our website, we will automatically collect Technical Data about your equipment, browsing actions and patterns. We collect this personal data by using cookies, server logs and other similar technologies. Please see our cookie policy for further details.

 

 • Third parties or publicly available sources. We will receive personal data about you from various third parties and public sources as set out below:

 

 • Technical Data from the following parties:

 

                              (a)  analytics providers such as Google;

 

                              (b)  advertising networks; and

 

                              (c)  search information providers.

 

 • Contact, Financial and Transaction Data from providers of technical, payment and delivery services.
 • Identity and Contact Data from data brokers or aggregators.
 • Identity and Contact Data from publicly available sources such as Companies House and the Electoral Register based inside the EU.

 

 1. HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA

 

We will only use your personal data when the law allows us to. Most commonly, we will use your personal data in the following circumstances:

 

 • Where we need to perform the contract we are about to enter into or have entered into with you.
 • Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.
 • Where we need to comply with a legal obligation.

Generally, we do not rely on consent as a legal basis for processing your personal data although we will get your consent before sending third party direct marketing communications to you via email or text message. You have the right to withdraw consent to marketing at any time by contacting us.

 

PURPOSES FOR WHICH WE WILL USE YOUR PERSONAL DATA

 

We have set out below, in a table format, a description of all the ways we plan to use your personal data, and which of the legal bases we rely on to do so. We have also identified what our legitimate interests are where appropriate.

 

Note that we may process your personal data for more than one lawful ground depending on the specific purpose for which we are using your data. Please contact us if you need details about the specific legal ground we are relying on to process your personal data where more than one ground has been set out in the table below.

 

Purpose/Activity

 

Type of data

 

Lawful basis for processing including basis of legitimate interest

 

To register you as a new client

 

(a) Identity

(b) Contact

 

Performance of a contract with you

 

To process and deliver your order including:

(a) Manage payments, fees and charges

(b) Collect and recover money owed to us

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Financial

(d) Transaction

(e) Marketing and Communications

 

(a) Performance of a contract with you

(b) Necessary for our legitimate interests (to recover debts due to us)

 

To manage our relationship with you which will include:

(a) Notifying you about changes to our terms or privacy policy

(b) Asking you to leave a review or take a survey

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Marketing and Communications

 

(a) Performance of a contract with you

(b) Necessary to comply with a legal obligation

(c) Necessary for our legitimate interests (to keep our records updated and to study how customers use our products/services)

 

To enable you to partake in a prize draw, competition or complete a survey

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Usage

(e) Marketing and Communications

 

(a) Performance of a contract with you

(b) Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)

 

To administer and protect our business and this website (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data)

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

 

(a) Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise)

(b) Necessary to comply with a legal obligation

 

To deliver relevant website content and advertisements to you and measure or understand the effectiveness of the advertising we serve to you

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Usage

(e) Marketing and Communications

(f) Technical

 

Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy)

 

To use data analytics to improve our website, products/services, marketing, customer relationships and experiences

 

(a) Technical

(b) Usage

 

Necessary for our legitimate interests (to define types of customers for our products and services, to keep our website updated and relevant, to develop our business and to inform our marketing strategy)

 

To make suggestions and recommendations to you about services that may be of interest to you

 

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

(d) Usage

(e) Profile

(f) Marketing and Communications

 

Necessary for our legitimate interests (to develop our products/services and grow our business)

 

 

MARKETING

 

We strive to provide you with choices regarding certain personal data uses, particularly around marketing and advertising.

 

Promotional offers from us

 

We may use your Identity, Contact, Technical, Usage and Profile Data to form a view on what we think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which services and offers may be relevant for you (we call this marketing).

 

You will receive marketing communications from us if you have requested information from us or purchased services from us and you have not opted out of receiving that marketing.

 

Third-party marketing

We will get your express opt-in consent before we share your personal data with any third party for marketing purposes.

Opting out

 

You can ask us or third parties to stop sending you marketing messages at any time by following the opt-out links on any marketing message sent to you or by contacting us at any time.

 

Where you opt out of receiving these marketing messages, this will not apply to personal data provided to us as a result of a service purchase, service experience or other transactions.

 

COOKIES

 

You can set your browser to refuse all or some browser cookies, or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this website may become inaccessible or not function properly. For more information about the cookies we use, please see our Cookie policy.

 

CHANGE OF PURPOSE

 

We will only use your personal data for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If you wish to get an explanation as to how the processing for the new purpose is compatible with the original purpose, please contact us.

 

If we need to use your personal data for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

 

Please note that we may process your personal data without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

 

 1. DISCLOSURES OF YOUR PERSONAL DATA

 

We may share your personal data with the parties set out below for the purposes set out in the table Purposes for which we will use your personal data above.

 

 • External Third Parties as set out in the Glossary.

We require all third parties to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. We do not allow our third-party service providers to use your personal data for their own purposes and only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

 

 1. INTERNATIONAL TRANSFERS

 

We generally do not transfer your personal data outside the European Economic Area (EEA).

 

When we do, we would ensure a similar degree of protection is afforded to it by ensuring at least one of the following safeguards is implemented:

 

Please contact us if you want further information on the specific mechanism used by us when transferring your personal data out of the EEA.

 

 1. DATA SECURITY

 

We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality.

 

 1. DATA RETENTION

 

HOW LONG WILL YOU USE MY PERSONAL DATA FOR?

 

We will only retain your personal data for as long as reasonably necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, tax, accounting or reporting requirements. We may retain your personal data for a longer period in the event of a complaint or if we reasonably believe there is a prospect of litigation in respect to our relationship with you.

 

To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal, regulatory, tax, accounting or other requirements.

 

Generally, we have to keep basic information about our clients (including Contact, Identity, Financial and Transaction Data) for six years.

 

In some circumstances you can ask us to delete your data: see your legal rights below for further information.

 

In some circumstances we will anonymise your personal data (so that it can no longer be associated with you) for research or statistical purposes, in which case we may use this information indefinitely without further notice to you.

 

 1. YOUR LEGAL RIGHTS

 

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your personal data:

 

 • Request access to your personal data
 • Request correction of your personal data
 • Request erasure of your personal data
 • Object to processing of your personal data
 • Request restriction of processing your personal data
 • Request transfer of your personal data
 • Right to withdraw consent

If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us.

 

NO FEE USUALLY REQUIRED

 

You will not have to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive. Alternatively, we could refuse to comply with your request in these circumstances.

 

WHAT WE MAY NEED FROM YOU

 

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access your personal data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure that personal data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you to ask you for further information in relation to your request to speed up our response.

 

TIME LIMIT TO RESPOND

 

We try to respond to all legitimate requests within one month. Occasionally it could take us longer than a month if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

 

 1. GLOSSARY

 

LAWFUL BASIS

 

Legitimate Interest means the interest of our business in conducting and managing our business to enable us to give you the best service and the best and most secure experience. We make sure we consider and balance any potential impact on you (both positive and negative) and your rights before we process your personal data for our legitimate interests. We do not use your personal data for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted to by law). You can obtain further information about how we assess our legitimate interests against any potential impact on you in respect of specific activities by contacting us.

 

Performance of Contract means processing your data where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or to take steps at your request before entering into such a contract.

 

Comply with a legal obligation means processing your personal data where it is necessary for compliance with a legal obligation that we are subject to.

 

THIRD PARTIES

 

EXTERNAL THIRD PARTIES

 

 • Service providers who provide IT and system administration services.
 • Professional advisers including lawyers, bankers, auditors and insurers who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services.
 • HM Revenue & Customs, regulators and other authorities who require reporting of processing activities in certain circumstances.

 

YOUR LEGAL RIGHTS

 

You have the right to:

 

 • Request access to your personal data (commonly known as a “data subject access request”). This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it.

 

 • Request correction of the personal data that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected, though we may need to verify the accuracy of the new data you provide to us.

 

 • Request erasure of your personal data. This enables you to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal data where you have successfully exercised your right to object to processing (see below), where we may have processed your information unlawfully or where we are required to erase your personal data to comply with local law. Note, however, that we may not always be able to comply with your request of erasure for specific legal reasons which will be notified to you, if applicable, at the time of your request.

 

 • Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You also have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which overrides your rights and freedoms.

 

 • Request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of your personal data in the following scenarios:

 

 • If you want us to establish the data’s accuracy.
 • Where our use of the data is unlawful but you do not want us to erase it.
 • Where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, exercise or defend legal claims.
 • You have objected to our use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it.

 

 • Request the transfer of your personal data to you or to a third party. We will provide to you, or a third party you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Note that this right only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.

 

 • Withdraw consent at any time where we are relying on consent to process your personal data. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent. If you withdraw your consent,      we may not be able to provide certain services to you. We will advise you if this is the case at the time you withdraw your consent.

 

 

 

 

 

Redukcja stanowiska pracy

Redukcja stanowiska pracy należy do grupy potencjalnie słusznych przyczyn zwolnienia, na podstawie Employment Rights Act 1996 (ERA 1996). Jednak, nawet jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje rzeczywiście z powodu redukcji, ustalenie słuszności zwolnienia będzie zależało od zastosowania generalnego ustawowego testu słuszności na podstawie s. 98(4) ERA 1996. Oznacza to, iż w przypadku postępowania sądowego, sąd będzie oceniał, czy obiektywnie pracodawca działał racjonalnie podejmując decyzję o zwolnieniu biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy.

W takiej sytuacji wiele będzie zależało od tego czy i w jakim stopniu pracodawca działał zgodnie z procedurą zwolnienia począwszy od kwestii identyfikacji właściwej grupy pracowników do dalszej selekcji, poprzez konsultację, a skończywszy na stworzeniu alternatywnych stanowisk pracy. Należy również rozważyć takie sytuacje, w których zwolnienie w sposób automatyczny będzie uznane za niesłuszne, gdy kryterium selekcji do redukcji stanowiska pracy będzie niezgodne z przepisami prawa (przykładowo ciąża pracownicy lub uprzednia odmowa podpisania zgody na dłuższy czas pracy). Jak widać, sama decyzja o redukcji stanowiska pracy w żaden sposób nie przesądza o słuszności zwolnienia.

Redukcja etatu – kto otrzyma odprawę
Odnośnie kwestii uprawnień finansowych wynikających z redukcji etatów, zgodnie z ERA 1996, pracownicy, których staż pracy wynosi co najmniej 2 lata, są uprawnieni do ustawowej odprawy redukcyjnej. Wyliczenie odprawy redukcyjnej następuje zgodnie z formułą ustawową, która stanowi kombinację czynnika wieku, stażu pracy oraz płacy.

Zanim skorzystamy z porady prawnej i udamy się do kancelarii, w której polski prawnik przedstawi nam sposoby postępowania w zakresie dochodzenia praw w związku z redukcją etatów, warto poznać podstawowe prawa pracownika. W UK prawo skrupulatnie reguluje różne kwestie sporne na linii pracodawca – pracownik i warto się z nimi zapoznać. Każdy pracownik zatrudniony na terenie Wielkiej Brytanii posiada swoje prawa, również w sytuacji dotyczącej redukcji stanowiska pracy.

W zakresie obowiązków każdego pracodawcy leży sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz postępowanie według określonego schematu i przyjętych zasad. Dotyczy to sytuacji, gdy rozważa on konieczność redukcji etatów w swojej firmie. Przed podjęciem decyzji o redukcji stanowiska pracy, czyli tym samym decyzji o zwolnieniu pracownika, pracodawca powinien rozważyć wszystkie alternatywne rozwiązania. Pracownik zatrudniony w UK, któremu grozi zwolnienie z pracy z powodu redukcji etatów, również powinien znać przysługujące mu prawa, aby w razie potrzeby mógł sięgnąć po odpowiednie środki prawne. Jeśli jednak potrzebuje dodatkowych porad prawnych lub kompleksowej pomocy prawnika, to warto, aby skonsultował się z polskim prawnikiem. Każdy polski pracownik zatrudniony w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Londynie, lecz na terenie całego UK, może skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej.

Zwolnienie pracownika z powodu redukcji etatu

Zwolnienie spowodowane redukcją etatów jest formą zwolnienia z pracy wywołanego koniecznością zmniejszenia liczby osób zatrudnionych przez pracodawcę. Powody takich decyzji są różne i zazwyczaj wiążą się ze zmianami dokonywanymi w strukturze firmy. Redukcja stanowiska pracy związana jest zazwyczaj z faktem, że praca na określonym stanowisku stała się niepotrzebna lub pracodawca znalazł inne sposoby, aby ja zastąpić. Redukcja etatów wiąże się zazwyczaj z następującymi zmianami w firmie:

 • wprowadzenie nowych technologii lub nowego systemu informatycznego w firmie;
 • zawieszenie działalności danego działu firmy lub jednego z jej przedstawicielstw;
 • konieczność ograniczenia wydatków a tym samym ograniczenie liczby osób zatrudnionych;
 • zmiana lokalizacji firmy;
 • zmiany w strukturze zatrudnienia – inny podział obowiązków ze względu na nowe kompetencje pracownicze.

W przypadku, gdy pracodawca w jednym miejscu obejmuje zwolnieniami mniej niż dwudziestu pracowników, mamy do czynienia z tzw. zwolnieniami indywidualnymi. Jeśli decyzja o zwolnieniu dotyczy dwudziestu lub więcej pracowników w jednym miejscu w okresie 90 dni, mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. zwolnień zbiorowych.

Zwolnienia grupowe z pracy w UK

Przyczyny zwolnień zbiorowych są uzasadnione w sytuacjach, w których następują:
likwidacja budynku lub całej firmy, co w konsekwencji oznacza, że pracodawca nie potrzebuje aż tak dużej liczby pracowników;
reorganizacji w polityce kadrowej;
zmiany dotyczące przeniesienia firmy do innego miejsca;
zmiany spowodowane tzw. fuzją, czyli połączeniem przedsiębiorstwa firmy z innym podmiotem gospodarczym.

Konsultacje z pracodawcą a redukcja etatu

Zanim dojdzie do przykrej rozmowy z pracodawcą odnośnie zwolnienia z powodu redukcji etatu, pracodawca zawsze powinien przeprowadzić z pracownikiem postępowanie konsultacyjne. Tego typu działania mają na celu nie tylko polubowne rozwiązanie sprawy, lecz także spowodowanie, aby zatrudniony pracownik miał wpływ na cały proces. Zazwyczaj konsultacja obejmuje:

 • bezpośrednie poinformowanie pracownika o przyczynach: dlaczego dany pracownik został objęty redukcją etatów;
 • rozważenie wszelkich możliwości uniknięcia decyzji o zwolnieniu;
 • propozycję przesunięcia pracownika na inne stanowisko pracy.

Jeśli pracownik nie przeprowadzi z pracownikiem żadnych konsultacji, a jedynie wręczy mu wypowiedzenie umowy o pracę lub decyzję o zwolnieniu, to wówczas pracownik ma prawo traktować to zwolnienie jako niesłuszne i podjąć odpowiednie kroki, w tym również wystąpić na drogę prawną z roszczeniem stosownego odszkodowania.

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest odprawa przy zwolnieniu podczas redukcji stanowiska pracy. Warto również tę kwestię skonsultować z prawnikiem, gdy chcemy mieć pewność, że przysługuje nam prawo do odprawy. Obliczenie wysokości odprawy dokonywanie jest na podstawie następujących danych:

 • okres nieprzerwanego zatrudnienia;
 • wiek pracownika objętego redukcją etatów;
 • wysokość otrzymywanej tygodniówki.

Zaleca się również, aby pracownik zapoznał się bardziej szczegółowo ze swoją umową o pracę i sprawdził, czy nie zawarto w niej dodatkowych klauzuli określających warunki odprawy i jej wysokości.

 

 

Transfer pracowników – TUPE
Transfer pracowników w ramach reorganizacji dokonywanych w firmie, outsourcingu oraz innego rodzaju zmian zachodzących w strukturach zatrudnienia jest zjawiskiem dość popularnym na brytyjskim rynku pracy. W praktyce zdarza się, iż transfer pracowników w ramach przekształceń organizacyjnych pracodawcy pociąga za sobą zmiany dotychczasowych warunków pracy, czasem w nieco ukrytej formie. Zdarza się bowiem, że w takich sytuacjach pracodawca nie informuje pracowników w należyty sposób o zmianach w zakresie warunków zatrudnienia. Są to działania niedozwolone prawnie, jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą być uzasadnione względami ekonomiczno-organizacyjnymi, a nie samym transferem. Niemniej jednak co do zasady umowy o pracę przejmowanych pracowników muszą pozostać niezmienione jako jedynie przejęte przez nowego pracodawcę.

Oczywiście pracownik ma prawo sprzeciwić się proponowanym zmianom warunków zatrudnienia w ramach zmian restrukturyzacyjnych w firmie, w tym transferu. Wówczas umowa między pracownikiem a pracodawcą wygasa z mocy prawa z datą finalizacji transferu. Takie zakończenie umowy o pracę nie jest formą zwolnienia z pracy. Jeśli pracownik ma wątpliwości dotyczące transferu, pracodawca zataił przed nim wcześniej informację o planowanych zmianach lub nie poinformował go należycie o transferach, warto zasięgnąć porady prawnej. Polski prawnik z doświadczeniem na brytyjskim rynku pracy na pewno pomoże nam skutecznie rozwiązać kłopotliwą sytuację i wskaże najlepsze, najbardziej korzystne sposoby rozwiązania zaistniałego zdarzenia. Kancelarie prawnicze funkcjonujące w UK obsługują pracowników z Polski, wyjaśniając wszelkie wątpliwości i działając na rzecz swoich klientów.

Powody transferów w pracy
Jednym z powodów dokonywanych restrukturyzacji w firmie, a w tym samych transferów pracowników, jest zmiana lokalizacji firmy. Często wiąże się to z próbą obniżenia kosztów działalności przez pracodawcę, jak również z potrzebą posiadania większych pomieszczeń, restrukturyzacją lub połączeniem się (fuzją) z inną firmą. Niezależnie od powodu, z jakiego następuje transfer pracownika – warto poznać swoje prawa i w razie sytuacji spornych dążyć do korzystnego dla siebie sposobu rozwiązania sporu z pracodawcą. Polski pracownik może skorzystać z pomocy i zasięgnąć porad prawnych w kancelarii prawnej. Kompetentny prawnik znający realia panujące na brytyjskim rynku pracy na pewno okaże się najlepszym rozwiązaniem i poradzi, jak skutecznie dochodzić swoich praw nie tylko w Londynie, lecz także na terenie UK.

Jeśli pracodawca podjął decyzję o przeniesieniu swojej działalności w nowe miejsce, sytuacja pracownika będzie uzależniona od warunków określonych w umowie o pracę. Niektóre umowy zawierają „klauzulę mobilności“ (tzw. „mobility clause”), zgodnie z którą pracodawca zastrzega, że pracownik powinien być gotów na przeniesienie w inne miejsce pracy, co jest ściśle związane ze zmianą siedziby lub lokalizacji firmy. Klauzula ta powinna zawierać także informacje odnośnie maksymalnej odległości w przypadku zmiany lokalizacji. Jeśli umowa pracownika zawiera taką klauzulę o gotowości do relokacji, łącznie z warunkiem o odległości, pracodawca może oczekiwać od pracownika gotowości do zmiany miejsca pracy w zakresie określonym umową. Oczywiście pewne oczekiwania ze strony pracodawcy mogą okazać się całkowicie nierealne (np. jeśli pracodawca oczekuje od pracownika, że ten zmieni miejsce zamieszkania w trybie natychmiastowym lub przeniesie się do innego kraju z dnia na dzień).

Zmiana siedziby firmy lub miejsca pracy

Zmiana miejsca pracy może okazać się dla pracownika niedogodna i nie do zaakceptowania w kilku przypadkach:

 • jeśli wiąże się ona ze znacznie większym kosztem i wydłużonym czasem dojazdów do pracy;
 • oznacza konieczność przeprowadzki w miejsce, w którym koszty utrzymania są znacznie wyższe niż dotychczasowe lub jeśli pracownik nie chce się przeprowadzać;
 • nie pozwala na to sytuacja rodzinna pracownika, np. rozstanie z rodziną, osoby starsze lub niepełnosprawne pozostające pod opieką pracownika, dzieci pracownika uczęszczają do szkoły w obecnym miejscu zamieszkania.
 • Jeśli umowa o pracę nie zawiera klauzuli gotowości do relokacji lub mobilności, a dotychczasowe miejsce pracy zostanie przeniesione na znaczną odległość, pracownik ma prawo odmówić zatrudnienia w nowym miejscu. W takiej sytuacji pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika z pracy.

W wielu przypadkach odmowa zmiany miejsca zatrudnienia przez pracownika oznacza zwolnienie go z pracy. Dotyczy to przypadków, gdy:

 • dotychczasowe miejsce zatrudnienia zostało zlikwidowane i fizycznie przestało istnieć;
 • stanowisko zaproponowane pracownikowi jest inne niż dotychczas zajmowane i nie spełnia jego oczekiwań.

W zaistniałej sytuacji warto zasięgnąć porady w kancelarii prawnej. Polski prawnik pomoże przeanalizować zaistniałą sytuację, oszacować szansę przyznania stosownej odprawy oraz ewentualnie jej wysokość i wesprzeć klienta w zakresie procedur formalno-prawnych wymagających skrupulatnej znajomości prawa obowiązującego w UK.

Transfer w pracy a odprawa dla pracownika

W takim przypadku pozostaje do rozwiązania kwestia przyznanej pracownikowi odprawy. Przyznanie odprawy pracownikowi, który odmówił przyjęcia nowych warunków zatrudnienia wynikających ze zmian w restrukturyzacji dokonanych w firmie, zmian lokalizacji firmy lub innych restrukturyzacji, zależy od bardzo wielu czynników. Jednym z czynników decydujących o prawie do odprawy oraz o jej wysokości jest staż pracy w firmie u danego pracodawcy. Kolejną ważną kwestią jest ustalenie zasadności odmowy dalszego zatrudnienia pracownika na nowych warunkach. Jeśli odmowa okaże się zasadna („resonable”), pracownik ma duże szanse na uzyskanie odpowiedniej odprawy od pracodawcy.

Jednak warto pamiętać, że nie istnieje określona prawem dopuszczalna odległość, którą uznaje się za „rozsądną“. Bardzo wiele zależy od indywidualnej sytuacji pracownika. Zaleca się, aby pracownik objęty transferem skorzystał z porady prawnej. Polski prawnik zna doskonale realia brytyjskiego rynku pracy w UK i chętnie pomoże dokonać analizy możliwości korzystnego rozwiązania tej trudnej sytuacji i udzieli niezbędnych konsultacji.

Jeśli nowe miejsce pracy znajduje się zaledwie kilka kilometrów dalej od dotychczasowej siedziby firmy i nie ma problemów z dojazdem do pracy samochodem lub publicznymi środkami transportu, jest duże prawdopodobieństwo, że odmowa przeniesienia zostanie uznana za „bezzasadną“. Jeśli jednak dojazd, nawet pomimo niewielkiej odległości, jest znacznie utrudniony lub wpłynie negatywnie na Twoje życie osobiste (obowiązki rodzinne lub kształcenie dzieci), odmowa może zostać uznana za „zasadną“.

W przypadku, gdy pracownikowi grozi zwolnienie, ma on możliwość do skorzystania z prawa do 4-tygodniowego okresu próbnego na proponowanym przez pracodawcę stanowisku alternatywnym. Jeżeli jednak zdecyduje się na przeniesienie, zachowa on ciągłość zatrudnienia oraz wszystkie prawa gwarantowane ustawą, nawet jeśli obejmie posadę na nowym stanowisku.

Rozważenie transferu – korzyści dla pracownika

W zaistniałych okolicznościach dotyczących zmiany miejsca zatrudnienia warto jednak rozważyć także korzyści wynikające z zaakceptowania i przyjęcia przez pracownika nowych warunków zatrudnienia. Praca w nowym miejscu może być lepiej płatna i stwarzać perspektywy dalszego rozwoju zawodowego.

Natomiast zwolnienie pracownika z pracy może być powodem do oskarżenia pracodawcy o niesłuszne zwolnienie, jeśli pracownik uważa, że potraktowano go niesprawiedliwie.

Akceptacja warunków na okres próbny w nowym miejscu wydaje się sensownym rozwiązaniem spornej kwestii, gdyż pracownik ma możliwość sprawdzenia w praktyce, czy jest w stanie zaakceptować proponowane mu nowe warunki zatrudnienia, m.in. dojazd do pracy, zmianę miejsca zamieszkania, inny zakres obowiązków na nowym stanowisku pracy oraz proponowane wynagrodzenie, jeśli również ulega zmianie. Wszystkie powyższe ustalenia warto uprzednio skonsultować z prawnikiem, a następnie szczegółowo opisać je i zawrzeć w umowie.

Jeśli jednak pracownik definitywnie odrzuca propozycję pracy w nowym miejscu lub na nowych warunkach, a pracodawca uzna tę decyzję za bezzasadną i pozbawi go odprawy, pracownik może wnieść sprawę do Trybunału ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal), który zbada sytuację i wyda stosowny werdykt. W takiej sytuacji również przyda się pomoc polskiego prawnika, który podpowie nam jak działać nie tylko w oparciu o znajomość prawa w UK, lecz także realiów brytyjskiego rynku pracy.

 

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy (health and safety)

Obowiązki stron stosunku pracy określone są przepisami prawa oraz w szerokim zakresie wynikają one również z prawa zwyczajowego. Działania zgodnie z prawem oraz określoną praktyką i zwyczajem, może dać relatywną gwarację spokoju, przy założeniu właściwego zabezpieczenia wzajemnych interesów stron. Naruszenia prawa niekoniecznie muszą wynikać z działań celowych, niejednokrotnie są one wynikiem przeoczenia czy zaniedbania, niemniej o poważnych skutkach prawnych.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy może bowiem rodzić odpowiedzialność niezależną od winy. Warto wspomnieć, iż szeroko rozumiane obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują nie tylko bezpieczeństwo i higienę pracy, ale również te, które dotyczą należytego zabezpieczenia pracownika przed stresem w miejscu pracy. Zagadnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy wiąże się m.in. z tematyką dyskryminacji oraz innych działań bezprawnych lub nieprawidłowości będących dla pracowników źródłem stresu, w tym również przyczyną chorób i niepełnosprawności wynikającej z długotrwałego stanu chorobowego. Polski prawnik znający doskonale prawo pracy obowiązujące w UK może niezwłocznie podjąć szereg skutecznych działań dotyczących zapewnienia praw pracownikom w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Działania te dotyczą nie tylko zapewnienia podstawowych wymagań BHP, lecz również obniżenia czynników wywołujących stres oraz choroby zawodowe, charakterystyczne dla poszczególnych grup zawodowych.

Prawa w zakresie bezpieczeństwa w UK

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy zależy w największym stopniu od rozwiązań i procedur stosowanych przez pracodawcę. Pracownik zatrudniony na terenie Zjednoczonego Królestwa ma zatem prawo:

 • pracować w miejscach, w których wszystkie zagrożenia dla jego zdrowia i bezpieczeństwa są pod odpowiednią kontrolą;
 • opuścić miejsce pracy oraz teren, jeżeli uważa, że grozi mu niebezpieczeństwo;
 • zawiadomić swojego pracodawcę o problemach i obawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa;
 • skontaktować się z HSE (Health and Safety Executive) lub samorządem lokalnym w przypadku dalszych obaw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, bez ryzyka kłopotów;
 • dołączyć do związku zawodowego i zostać przedstawicielem ds. bezpieczeństwa;
 • uzyskać płatny urlop na szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy;
 • do przerwy na odpoczynek trwającej co najmniej 20 minut, jeżeli pracuje więcej niż sześć godzin bez przerwy;
 • do płatnego urlopu;
 • do dostępu do odpowiednich toalet, miejsc do mycia się i wody pitnej;
 • do dostatecznego wyposażenia w zakresie pierwszej pomocy.

Obowiązki pracodawcy odnośnie bezpieczeństwa w pracy

Każdy pracodawca w Zjednoczonym Królestwie ma także obowiązek zapewnienia bezpiecznego i odpowiedniego środowiska w miejscu pracy. Powinien on zatem podejmować właściwe działania celem ochrony pracownika przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym. Jak powszechnie wiadomo, dyskryminacja wpływa destrukcyjnie na psychikę pracownika, a tym samym pogarsza jego zdolność do wykonywania pracy. Obowiązek zapobiegania dyskryminacji w pracy wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem skutecznego i szybkiego rozpatrywania skarg pracowniczych. Niedopełnienie tego istotnego obowiązku może w poważnych sytuacjach stanowić podstawę do uzasadnionej rezygnacji z pracy i dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia umowy o pracę, w tym obowiązku wzajemnego zaufania (czyli „constructive dismissal”).

Niedostateczne bezpieczeństwo w miejscu pracy może stanowić podstawę do podjęcia przez pracownika działań zmierzających do wszczęcia postępowania na drodze prawnej w celu uzyskania roszczeń od pracodawcy. Pracownik może zwrócić się do kancelarii prawnej i opisać swoje obawy dotyczące bezpiecznych warunków w miejscu pracy. Polski prawnik znajdzie odpowiednie podstawy prawne zgodne z literą brytyjskiego prawa i zadba o interesy swojego klienta.

Jednym z niezwykle ważnych powodów, dla których pracownicy szukają sprawiedliwości w sądzie, jest naruszenie jego zdrowia na szwank wywołane wysokim poziomem stresu w miejscu pracy. W obecnych czasach poziom stresu dynamicznie wzrasta, co ma bezpośredni związek ze wzrostem oczekiwań pracodawców wobec pracowników oraz generalnie z wymogami rynku pracy. Pracownik najczęściej boi się utraty miejsca pracy, wobec czego bez protestu akceptuje stresujące sytuacje, często godząc się na działania niezgodne z prawem, które mają zgubny wpływ na zdrowie i jakość życia. Konsekwencją wysokiego i permanentnego stresu mogą być poważne choroby. Ponadto częste przebywanie na zwolnieniu lekarskim może grozić zwolnieniem z pracy. W takiej sytuacji również istnieje możliwość szukania pomocy i porady prawnej u polskiego prawnika, lecz ważniejszą kwestią jest poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, a nie dochodzenie swoich praw w sądzie. W Londynie istnieje wiele firm, które w polityce zatrudnienia mają wpisane zapewnienie wszystkim pracownikom pełnego bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.

Stres jako element zmniejszający bezpieczeństwo w pracy

Czy można zatem zredukować poziom stresu w pracy, zapobiegając wielu negatywnym skutkom, które wywołuje?

Każdy pracownik powinien zdać sobie sprawę z tego, że stres jest ściśle związany z zagadnieniami zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. Pracodawcy podlegają określonym obowiązkom prawnym wśród których zapewnienie pracownikom bezpiecznego środowiska pracy jest standardem. Ten obowiązek jest zapisany w prawie zwyczajowym UK oraz w ustawie the Health and Safety at Work z roku 1974 (HSAW), jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Dzięki temu pracodawca ma możliwość wdrożenia odpowiednich środków prewencyjnych, aby uniknąć wystąpienia takiego ryzyka. Dysponuje również zestawem odpowiednich środków do zwalczania stresu u źródła. Dla pracownika kluczowe znaczenie mają zatem czytelne regulacje i procedury wewnętrzne pracodawcy, które mają zapewnić bezpieczne środowisko pracy.

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków z zakresu bezpieczeństwa miejsca pracy niesie za sobą tak ryzyko odpowiedzialności cywilnej za zaniedbanie, jak i karnej z poważnymi sankcjami, włączając w to grzywny.

Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest niezwykle istotne, gdyż od niego uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie firmy. Każdy odpowiedzialny pracodawca zdaje sobie sprawę z faktu, że na trwały sukces firmy mają wpływ wszyscy jej pracownicy, a ich skuteczność oraz wyniki uzależnione są również w znacznej mierze od samopoczucia i poziomu zadowolenia pracowników. W związku z tym tak ważne jest sygnalizowanie pracodawcy wszystkich problemów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Jednym ze sposobów gwarancji pracownikom bezpieczeństwa jest danie im możliwości do zgłaszania skarg i wniosków, W przypadku nieporozumień na linii pracodawca – pracownik i niepowodzenia prób polubownych, poprzez wniesienie sprawy do sądu i/ lub innych uprawnionych organów.

 

Potrącenia z wynagrodzenia

Jeśli pracownik zatrudniony w firmie na terenie UK zauważy nieprawidłowości dotyczące wypłaty wynagrodzenia, powinien to wyjaśnić z pracodawcą. Jeśli stawka wynagrodzenia nadal się nie zgadza, warto, aby poszkodowany udał się po porady prawne do kancelarii. Polski prawnik zna doskonale rynek pracy i realia prawne obowiązujące w UK, więc z pewnością pomoże poszkodowanej osobie wyjaśnić sporną sytuację, a w skrajnych przypadkach wystąpić na drogę sądową.

Pracownicy z Polski zatrudnieni w UK, podobnie jak pracownicy z innych krajów, są chronieni przed dokonywaniem przez pracodawców nieuzasadnionych potrąceń od wynagrodzenia. Pracodawcy mogą stosować odliczenia tylko w określonych sytuacjach, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o pracę. Pracownik powinien znać swoje prawa i wiedzieć, w jakich sytuacjach pracodawca może dokonać odliczeń od jego wynagrodzenia i w jaki sposób chronić się, jeśli takie działanie pracodawcy jest nieuczciwe.

Nieprawidłowości dotyczące wynagrodzenia – co robić?

Zgodnie z prawem obowiązujących w UK nieprawidłowości w zakresie wypłat (m.in. potrącenia z wymagrodzenia) wymagają niezwłocznego zgłoszenia do pracodawcy w formie skargi. Prawo do wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych praw pracowniczych podlegających ochronie prawnej. Należy z niej odpowiednio korzystać poprzez właściwe uruchomienie procedur zmierzających do wyegzekwowania należności. Jeśli pracodawca kategorycznie odmawia wypłacenia należnej pracownikowi kwoty wynagrodzenia, wówczas nie warto zwlekać, lecz należy zwrócić się o pomoc prawną.

Czas ma tu istotne znaczenie biorąc pod uwagę przedmiot dochodzonego roszczenia, to jest środki finansowe często niezbędne do zapewnienia podstawowej egzystencji, choć nie tylko. Działania te wymagają zachowania formalności, co oznacza, że skarga powinna być zgłoszona na piśmie do odpowiedniej osoby/jednostki, niezwłocznie po tym, gdy pracownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości. Zwłoka w działaniu jest niepożądana, albowiem jak w większości przypadków, i tu obowiązują terminy przedawnienia. Przekroczenie konkretnie określonych terminów złożenia skargi może fatalnie wpłynąć na szanse skutecznego dochodzenia roszczenia przed sądem. Potrącenia pewnej sumy pieniędzy z wynagrodzenia bez wyjaśnienia pracownikowi przyczyny takiego zachowania jest co do zasady nieprawne, stąd wymaga wyjaśnienia.

Potrącenie z wynagrodzenia – napiwki

Co, jeśli pracujemy w barze na stanowisku kelnera lub barmana i szef potrąca z wynagrodzenia napiwki, które pracownicy wypracowali? Wówczas pierwszym krokiem jest rozmowa z pracodawcą celem wyjaśnienia, dlaczego zabiera napiwki. Jeśli otrzymamy od zwierzchnika wyjaśnienie, możemy ustalić, czy jego działania są zgodne z prawem.

Jeśli jednak nie otrzymamy konkretnej odpowiedzi od pracodawcy lub zwierzchnika, to pokrzywdzony pracownik powinien niezwłocznie wystosować i zgłosić skargę do pracodawcy. Jeśli i ten sposób nie przyniesie zadowalających efektów, to warto iść po porady do kancelarii prawnej. Polski prawnik na pewno wyjaśni nam, jak dalej postępować, a jeśli mieszkamy w Londynie lub w innym wielkim mieście UK, to bez problemu znajdziemy odpowiednią kancelarię.

Warto wiedzieć, że brytyjskie prawo pracy w przypadku wynagrodzenia w firmie napiwków i obowiązkowych opłat za obsługę dopuszcza pewne potrącenia. Jeśli jednak klient dobrowolnie daje napiwek gotówką za wyświadczona usługę, co do zasady należy się on pracownikowi, który go obsługiwał i wówczas pracodawca, właściciel baru ani nikt inny nie ma do niego prawa. Tu warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy o pracę oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami pracodawcy.

Kiedy pracodawca ma prawo zatrzymać napiwek?

W sytuacji, gdy napiwki zostaną skonsolidowane, to pracodawca może zatrzymać część pieniędzy, np. w celu uzupełnienia niedoborów w kasie spowodowanych złą obsługą lub źle wydaną potrawą, za którą klient nie uiścił zapłaty. Napiwki nie stanowią wynagrodzenia, lecz formę „prezentu” od zadowolonego klienta, a więc ich potrącanie nie jest co do zasady działaniem niezgodnym z prawem.

W przypadku, gdy klient płaci kartą i dolicza do rachunku dobrowolny napiwek, automatycznie staje się on własnością pracodawcy. Wówczas właściciel czy pracodawca ma prawo do zachowania tych środków lub podzielenia ich – wedle uznania – wśród pracowników. W takiej sytuacji, gdy pracownicy otrzymują od zwierzchnika część napiwków, pieniądze te stanowią dodatek do ich wynagrodzenia.

Postępowanie dyscyplinarne – disciplinary procedure

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika to zawsze wydarzenie, które pociąga za sobą poważne skutki w sferze pracowniczej wraz z reperkusjami natury osobistej i społecznej. Postępowanie dyscyplinarne rodzi bowiem niepewność związaną z możliwościami znalezienia kolejnej pracy. Niewątpliwie natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne nie będzie sprzyjało znalezieniu alternatywnego zatrudnienia, nie wspominając już o stresie związanym z samym przebiegiem takiego postępowania, a czasem nawet utracie dobrego imienia.

Szukajmy pomocy w polskiej kancelarii w UK

W takiej wyjątkowo trudnej dla pracownika sytuacji należy koniecznie skorzystać z porady prawnej, a nawet umówić się na konsultację z kancelarią prawną. Polski prawnik postara się ustalić dalsze kroki postępowania, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownik nadal ma zamiar pracować i mieszkać w UK.

W takim momencie niezwykle ważne jest dokładne zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy, zastanowienie się nad zasadnością zarzutu i trybem jego postawienia przez pracodawcę. Jeśli uzasadniają to okoliczności sprawy, należy już na wczesnym etapie sprawy podjąć próbę wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz wyeliminowania nieprawidłowości, a następnie skutecznego działania na rzecz ochrony swojego dobrego imienia oraz możliwości polubownego rozwiązania sprawy z pracodawcą. Postępowanie dyscyplinarne wobec pracownika, a w konsekwencji dyscyplinarne zwolnienie pracownika ze skutkiem natychmiastowym, jest jednak ostatecznością.

Zasadność postępowania dyscyplinarnego

Każdy zarzut pociągający za sobą postępowanie dyscyplinarne wymaga uzasadnienia (choć niekoniecznie udowodnienia ponad wszelką wątpliwość). Trzeba pamiętać, iż w razie postępowania sądowego, działania dyscyplinarne podjęte przez pracodawcę wobec pracownika będą podlegać szczegółowej analizie celem wykazania ich zasadności, lub braku. Jeśli, analiza taka wykaże błędy lub zaniedbania po stronie pracodawcy, sprawa może zakończyć się uznaniem, iż zwolnienie lub inna sankcja dyscyplinarna były bezpodstawne czy niesłuszne.

Doświadczony prawnik polski udzieli pracownikowi wszelkich informacji o tym, że istnieją określone prawa pracownicze przed i w trakcie trwania postępowania, które gwarantowane są prawnie w UK. Wobec tego ich naruszenie przez pracodawcę może rzucić światło na sposób przeprowadzenia postępowania poddając w wątpliwość jego proceduralną prawidłowość.

Jak przebiega postępowanie dyscyplinarne

Co dokładnie oznacza postępowanie dyscyplinarne wobec pracownika? Generalnie jest to działanie pracodawcy podjęte w konsekwencji naruszenia przez pracownika umowy o pracę („conduct”) lub jego niezdolności do wykonywania powierzonych obowiązków pracowniczych (tzw. „capability/poor performance”). Postępowanie dyscyplinarne może skutkować zwolnieniem z pracy, w tym w trybie natychmiastowym. Rodzaj sankcji dyscyplinarnej zastosowanej przez pracodawcę zależy od okoliczności oraz wielu czynników, które odnoszą się do rodzaju lub wagi zarzutu, lecz także do całego dotychczasowego przebiegu pracy.

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika lub decyzja o zwolnieniu pracownika z pracy powinno odbywać się zgodnie z wewnętrzną procedurą firmy. Procedury wewnętrzne mające zastosowanie w firmie powinny być zgodne z kodeksem postępowania (Code of Conduct) organizacji ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). ACAS to organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugody i arbitrażu, które obowiązują w przypadku rozpatrywania zażaleń i postępowania dyscyplinarnego.
Pierwszym krokiem pracodawcy w sytuacji, gdy zamierza wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko pracownikowi lub zwolnienie go z pracy, jest pismo przedstawiające problem, który uzasadnia powyższą decyzję. Pismo to powinno zawierać szczegółowe informacje dotyczące domniemanego, niewłaściwego postępowania pracownika lub niedopełnienia przez niego obowiązków wraz z ich możliwymi następstwami.

Pracownik ma prawo do odniesienia się do postawionych mu zarzutów w formie odpowiedzi pisemnej lub wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przed spotkaniem z pracodawcą. Warto, aby na tym etapie postępowania poszukał pomocy polskiego prawnika, który zna prawo pracy i wynikające z niego prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Na tym etapie działania warto rozważyć podjęcie współpracy z prawnikiem, który może być pełnomocnikiem pracownika lub przyjąć rolę mediatora. W Londynie lub innych wielkich miastach UK nie będzie problemu z zatrudnieniem odpowiedniego adwokata.

Kolejnym etapem działania jest ustalenie dogodnego dla obu stron terminu i miejsca spotkania w celu omówienia problemu. Przed rozmową z pracownikiem pracodawca powinien powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań dyscyplinarnych.

W trakcie spotkania pracodawca ma obowiązek wyjaśnić pracownikowi, czego dotyczą jego zastrzeżenia oraz przedstawić i omówić dowody. Pracownik powinien mieć z kolei możliwość złożenia wszelkich wyjaśnień. Jeśli pracownik chciałby przyjść na spotkanie z reprezentującym go prawnikiem, musi wówczas wcześniej poprosić pracodawcę o umożliwienie udziału osoby trzeciej w rozmowie. Zasadą jest, iż postępowanie ma charakter wewnętrzny, bez udziału osób trzecich. Często pracownicy wybierają osobę spośród innych pracowników do uczestniczenia w spotkaniu w charakterze świadka.

Jeśli pracownik czuje się pokrzywdzony, gdyż uważa, że podjęte wobec niego postępowanie dyscyplinarne jest niesłuszne lub niesprawiedliwe, ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy. W tym celu powinien złożyć na piśmie stosowną informację, wyjaśniając, dlaczego uważa decyzję pracodawcy za niesłuszną. W odpowiedzi na apelację pracodawca powinien wyznaczyć datę kolejnego spotkania celem jej omówienia.

Podczas spotkania warto robić notatki. Po spotkaniu pracodawca powinien poinformować pracownika na piśmie o ostatecznej decyzji. W przypadku niezgody z decyzją pracodawcy pracownik może skorzystać z alternatywnego sposobu rozwiązania sporu i wnieść sprawę do sądu pracy.

 

Dyskryminacja w pracy w uk

Skuteczne wykazanie bezprawnych działań o charakterze dyskryminacyjnym wymaga ścisłego zastosowania odpowiednich przepisów prawnych oraz celnego odniesienia do właściwych orzeczeń sądowych. Jest to zadanie niezwykle skomplikowane z uwagi na możliwą wielowymiarowość i/lub wielopłaszczyznowość zagadnień, które mogą pojawić się w opisie faktycznego stanu sprawy.

Przejawy dyskryminacji w pracy
Dyskryminacja w pracy to zjawisko występujące nie tylko w naszym rodzimym kraju, lecz również poza jego granicami. Znaczna część rodaków mieszkających na co dzień w UK może spotkać się ze zjawiskiem nietolerancji, a nawet dyskryminacji w pracy. Czasem wynika to z faktu niezrozumienia potrzeb ludzi, którzy z powodów ekonomicznych musieli opuścić ojczyznę, jak również z ksenofobii.

Niejeden polski prawnik z UK spotkał się z tym problemem lub podjął się występowania w sprawie osoby dyskryminowanej w pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa.

O dyskryminacji Polaków w Wielkiej Brytanii można usłyszeć coraz częściej. Pozornie wydaje się, że nic się nie dzieje, a jednak ten problem istnieje i należy mu przeciwdziałać. Polacy rezydujący ma wyspach w większości przypadków nie zamierzają wracać do Polski, choć nie zawsze ich rzeczywistość wygląda pięknie i różowo.

Zazwyczaj polscy pracownicy są chętnie zatrudniani i bardzo dobrze oceniani przez brytyjskich pracodawców. Jesteśmy postrzegani jako rzetelni, pracowici i profesjonalni pracownicy, lojalni wobec pracodawcy i chętni do długotrwałej współpracy. Przemawiają za tym względy ekonomiczne: satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz dobre warunki pracy. A jednak również na brytyjskim rynku pojawiają się zjawiska dyskryminacji w pracy. Polak pracujący w UK może się poczuć zupełnie bezradny w momencie, gdy doświadcza zjawiska dyskryminacji.

Nierówne traktowanie w pracy

Zdarza się, że Polacy i inni zatrudnieni obcokrajowcy traktowani są gorzej od pracowników, którzy są obywatelami Wielkiej Brytanii. Nasi rodacy bywają czasem lekceważeni lub poniżani w pracy. Niektórzy pracownicy otrzymują znacznie niższe wynagrodzenie na tym samym stanowisku co ich koledzy z brytyjskim obywatelstwem, choć wykonują dokładnie tę samą pracę.

Co zrobić w sytuacji, w której jesteśmy wyraźnie dyskryminowani?

Najlepiej po takich przykrych doświadczeniach nie zwlekać i udać się do polskiego prawnika. W Londynie oraz innych dużych miastach UK już od kilku lat działają kancelarie adwokackie zatrudniające prawników z Polski. Jeśli udamy się do adwokata po porady prawne, aby lepiej poznać obowiązujące w UK prawo, to o z pewnością będziemy mogli w przyszłości skutecznie przeciwdziałać aktom dyskryminacji w pracy.

Obecnie w UK pracuje i mieszka na stałe tak wielu Polaków, że warto przeciwstawiać się wszelkiej dyskryminacji w pracy, zgłaszając konkretne przypadki bezpośrednio pracodawcy lub – jeśli to on zawinił – zwracając się o pomoc do prawnika.

Dyskryminacja w ujęciu prawnym to pojęcie wymagające wykazania spełnienia określonych przesłanek prawnych, aby udowodnić zasadność dochodzonych roszczeń. To również często zjawisko o poważnych skutkach, zarówno dla pracownika – ofiary, ciemiężcy oraz pracodawcy, a niejednokrotnie również dla osób trzecich. W praktyce naszej kancelarii najczęściej dochodzone przypadki dyskryminacji to zdarzenia motywowane narodowością, płcią, wiekiem czy niepełnosprawnością.

Problem dyskryminacji jest na Wyspach dość powszechny i przejawia się w dyskryminacji nie tylko w pracy, lecz również w życiu społecznym. Zdarzają się przypadki dyskryminacji ze względu na kolor skóry, odmienną orientację seksualną, płeć, jak również ze względu na wiek oraz ciążę. Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z dyskryminacją w miejscu pracy, wie, jak ciężko poradzić sobie z taką sytuacją.

Z uwagi na powagę zarzutów, wszelkie przypadki bezprawnych działań/ zaniechań o charakterze dyskryminacyjnym winny być niezwłocznie zgłaszane do pracodawcy w formie pisemnej skargi. Jeśli mimo podjętych działań nie dojdzie do porozumienia w sprawie, wówczas należy w odpowiednim czasie podjąć właściwe kroki prawne przed odpowiednimi organami prawnymi celem skutecznego dochodzenia roszczeń.

Osoba dyskryminowana jest często bezradna, zwłaszcza, gdy atakującym jest jej szef. Pozostali podwładni najczęściej biernie przyglądają się aktom dyskryminacji i nie mają odwagi obronić prześladowanego w obawy o utratę pracy. Często zdarza się tak, że dyskryminowana osoba, pozostawiona bez wsparcia innych pracowników, decyduje się na odejście z pracy. Dyskryminacja w pracy może działać bardzo destrukcyjnie na psychikę, dlatego warto wiedzieć, jak sobie z tym problemem poradzić.

Jednym z przejawów dyskryminacji w pracy jest nierówne traktowanie poszczególnych pracowników. Pracodawca lub zwierzchnik nie ma prawa dzielić swoich podwładnych na równych i równiejszych, co oznacza, że wszyscy pracownicy powinni być jednakowo traktowani oraz mieć takie same szanse na awans. Zawsze, gdy pracodawca traktuje kogoś gorzej z powodów niezgodnych z prawem, można zgłosić to do sądu. Najlepiej jednak skorzystać z fachowej pomocy i porady prawnej doświadczonego polskiego prawnika, który również mieszka i pracuje w UK.

Zjawisko “dyskryminacji pośredniej” w UK

Pracodawca ma jednak prawo do pośredniej dyskryminacji pracowników w pewnych konkretnych sytuacjach. Przykładowo pracodawca może wymagać od pracowników noszenia konkretnej fryzury, ogolenia brody oraz wąsów, jeżeli ich posiadanie będzie niezgodne z zasadami higieny panującymi w danej pracy (np. kelnerzy wydający posiłki).

Warto pamiętać, że żaden pracownik nie może być poniżany w miejscu pracy. Takie prawo zapewnia między innymi ustawa Equality Act 2010. Zabrania ona nierównego traktowania pracowników, pomagając im jednocześnie wyrównać swoje możliwości.

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek, płeć, wyznanie czy orientację seksualną pracownika jest karalna. Każdy pracownik, który ma podstawy twierdzić, że ktoś dopuścił się w stosunku do niego dyskryminacji, powinien zwrócić się o pomoc do sądu pracy. Jeśli sprawia nam to trudność, zwróćmy się najpierw po porady prawne do kancelarii.

 

 

Postępowanie skargowe – Grieviance procedure
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze zdarzeniem naruszającym prawo, czy takim, którego źródła należy raczej upatrywać w ludzkich ułomnościach, zgłoszenie skargi wymaga działania zgodnie z obowiązującymi u danego pracodawcy procedurami. Procedury dotyczące postępowania skargowego bywają jednak różne, nie zawsze odpowiadają w pełni rozwiązaniom modelowym, ustalanym przykładowo przez ACAS.

Niemniej jednak każdy pracodawca zobowiązany jest na mocy przepisów prawnych do wskazania w umowie o pracę procedury skargowej i dyscyplinarnej. Zazwyczaj powinien również powołać się na odrębny akt, jakim jest tzw. książeczka pracownicza (employee handbook). Kolejnym krokiem jest dokładne zapoznanie się nie tylko z umową, lecz także z wyżej wymienionym dokumentem. Ma to ogromne znaczenie i zawsze powinno nastąpić przed złożeniem podpisu potwierdzającego znajomość ich treści. Wiedza ta pozwoli pracownikowi na podjęcie odpowiednich kroków we właściwej formie i czasie. Choć zawsze należy pamiętać o tym, iż nieznajomość prawa może mu zaszkodzić.

Procedury składania skargi

Polski prawnik w UK może pomóc pracownikom w podjęciu odpowiednich działań i procedur mających na celu skuteczne postępowanie skargowe. Warto zwrócić się o pomoc w uzyskaniu porad prawnych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania skargowego.

Jeśli pracownik znajdzie się w sytuacji wymagającej podjęcia odpowiednich kroków, należy działać zgodnie z wewnętrzną procedurą pracodawcy. Kolejnym ważnym aspektem jest znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Przepisy te ściśle określają nasze prawa i obowiązki, a mimo to skuteczne dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia prawa będzie wymagało wykazania ich prawnej zasadności przed upływem terminu przedawnienia. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż prawidłowe zgłoszenie skargi do pracodawcy będzie wymagało dostarczenia ważnych materiałów dowodowych na wypadek postępowania sądowego, co stanowi istotny atut w sprawie.

Dyskryminacja w pracy w UK

Podstawą do podjęcia postępowania skargowego wobec pracodawcy może być dyskryminacja w pracy. Warto wiedzieć, że jeśli mamy podstawy do zgłoszenia skargi na pracodawcę, to – zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Zjednoczonego Królestwa – musimy zwrócić uwagę na termin, aby dana skarga nie uległa przedawnieniu. W związku z tym, najlepiej udać się po porady prawne do doświadczonego prawnika. Prawnik polski mieszkający w Londynie doskonale zna przepisy prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii i będzie działał zgodnie ze stosownymi procedurami wymaganymi przez sąd w UK.

Niezależnie od powagi sytuacji dotyczącej skarżonego zdarzenia, termin złożenia skargi ma niezwykle istotne znaczenie, aby sąd mógł rozpocząć działanie. Jeśli nie zdążymy zgłosić skargi we właściwym, określonym ustawowo terminie, to może ona zostać przedawniona.

Jak przeciwdziałać dyskryminacji w pracy?

Jeśli w pracy mają miejsce sytuacje niezgodne z prawem brytyjskim, przykładowo inny pracownik lub pracodawca wyśmiewa się lub żartuje z naszej narodowości, płci, wieku, choroby albo wyznania religijnego, obraża nas, upokarza i szkaluje, mamy możliwość złożenia skargi i rozpoczęcia postępowania skargowego. Najlepiej reagować natychmiast, już w pierwszej chwili, gdy dzieje się coś niepokojącego. Jeśli będziemy zwlekać z podjęciem właściwych kroków, może okazać się, że termin zgodny z prawem już minął i nie mamy możliwości bronić się lub żądać odszkodowania z tytułu poniesionych strat moralnych. Analogiczne działania powinny zostać podjęte, jeśli w firmie doszło do naruszenia praw ustawowych pracownika, to znaczy, jeśli nie wypłacono mu należnego wynagrodzenia, zmuszano do pracy ponad ustawowe godziny lub pracownik był molestowany. Podobnie wygląda sytuacja w momencie, gdy pracownik uzna, że w firmie, w której pracuje ma miejsce mobbing.

Polscy pracownicy w Wielkiej Brytanii, którzy doświadczyli mobbingu, niechętnie sięgają po rozwiązanie ostateczne, czyli zgłoszenie sprawy do sądu. W takiej sytuacji warto jednak niezwłocznie udać się po porady prawne do wyspecjalizowanej w tej tematyce kancelarii. Polski prawnik wskaże możliwości postępowania i przeanalizuje, jakie są szanse wygranej po zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do sądu w UK. Zazwyczaj pracownicy są pełni obaw i nie chcą zgłaszać spraw związanych z mobbingiem do sądu lub wnoszą skargi dopiero po ustaniu zatrudnienia. Wówczas jednak udowodnienie winy pracodawcy jest znacznie trudniejsze.

Warto podkreślić, że szybkie działanie polegające na zgłoszeniu skargi ma znacznie większe szanse powodzenia. Ważne jednak, aby ujawnione zostały fakty, a przedstawione argumenty nie budziły wątpliwości. Pamiętajmy, że samo złożenie skargi ustnej jest niewystarczające i należy złożyć również skargę oficjalną w formie pisemnej, skierowaną bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej lub wyznaczonej do rozpatrywania tego typu spraw.

Niesłuszne zwolnienie z pracy

W życiu zawodowym różnie bywa. Zwłaszcza za granicą, pomimo stabilnego zajęcia możemy znaleźć się na zawodowym zakręcie. Czasem bywa tak, że pracownik faktycznie nie spełnia oczekiwań pracodawcy albo lekceważy powierzone mu obowiązki. Jednak zdarzają się również sytuacje, w których pracodawca niesłusznie zwolni pracownika, nie bacząc na to, czy jego działania są zgodne z prawem. Polacy, którzy mieszkają na stałe w UK, doświadczają takich sytuacji wielokrotnie i niestety często bywają bezradni wobec zaistniałych zdarzeń. Warto zastanowić się, jak sobie radzić w takiej niełatwej chwili.

Zwolnienie z pracy w UK bywa dość częstym zjawiskiem. Wystarczy, że pracodawca znajdzie tańszą siłę roboczą i podziękuje za dotychczasową pracę lojalnemu i dobremu pracownikowi. Co wówczas zrobić? Warto zasięgnąć porady prawnika, którzy zna się na zawiłościach brytyjskiego prawa i powinien nas wspierać w tej trudnej, choć niekoniecznie przesądzonej już sprawie. Polski prawnik w UK lub okolicach, zaznajomiony z przepisami prawa obowiązującego w UK, na pewno będzie właściwym kierunkiem działania.
Warto rozejrzeć się po okolicy lub zapytać o porady prawne znajomych, a na pewno znajdzie się osoba, która wskaże dobrego polskiego prawnika działającego na terenie UK.

Jak bronić swoich praw?

Wykazanie niesłusznego zwolnienia z pracy w UK w postępowaniu sądowym nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ono pełnego zaangażowania prawnika i zastosowania odpowiednich testów, na podstawie obowiązujących aktów prawnych, m.in. Employment Rights Act 1996 oraz orzeczeń sądowych (case law). Porady prawne nigdy nie były tanie, ale zazwyczaj pomagają nam walczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli czujemy się poszkodowani przez nieuczciwego pracodawcę.
Złożoność zagadnienia polega na konieczności wykazania przez polskiego prawnika w UK, iż zastosowana przez pracodawcę podstawa zwolnienia wykroczyła poza zakres dozwolony prawem, oraz, iż pracodawca działał w sposób niesłuszny, to jest nie dopełniając odpowiednich praktyk czy procedur. Jeśli mieszkamy w stolicy Zjednoczonego Królestwa, to powinno być nam łatwiej znaleźć właściwego adwokata. Polski prawnik w Londynie na pewno z uwagą i zaangażowaniem przystąpi do działania, aby pomóc nam rozwikłać ten trudny problem. Doświadczony adwokat uważnie przeanalizuje całą zaistniałą sytuację, warto oczywiście, abyśmy wyjaśnili mu wszelkie okoliczności dotyczące zwolnienia z pracy w UK.

Walka na argumenty

Powyższe wymaga dobrze przygotowanej bazy dowodowej oraz spójnie dobranych argumentów pasujących do indywidualnych okoliczności danej sprawy. Skuteczne dowodzenie sprawy prowadzić może do przywrócenia do pracy i/lub zasądzenia odpowiedniego odszkodowania, realnie odzwierciedlającego poniesione i/lub przyszłe straty.
Jednym ze sposobów zwolnienia pracownika jest redukcja stanowiska pracy. Redukcja etatu w znaczeniu prawnym, w przeciwieństwie do rozumienia potocznego, wymaga ścisłego odniesienia do przepisów. W większości przypadków redukcja, czyli zwolnienie z pracy, następuje w sytuacjach, w których pracodawca rzeczywiście zaprzestaje prowadzenia działalności, całkowicie albo w określonym sektorze zatrudnienia, w danym miejscu lub gdy zmienia się zapotrzebowanie na dany rodzaj pracy. Są również przypadki takiej reorganizacji pracodawcy, które wprawdzie nie mieszczą się w definicji ustawowej redukcji, jednak są obiektywnie uzasadnione pewnymi „istotnymi przyczynami”.

Redukcja etatu

Redukcja pracownika, który zatrudniony był u danego pracodawcy nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata, pociąga za sobą ustawowy obowiązek wypłaty odprawy redukcyjnej poza innymi świadczeniami należnymi z tytułu zatrudnienia. Na terenie UK obowiązuje maksymalna kwota odprawy, która co roku ulega zmianie. Warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy o pracę, która może odrębnie regulować zasady i tryb procedury redukcyjnej, może także gwarantować wyższą odprawę od tej należnej ustawowo. Dodatkowo, jeśli pracodawca wypowiada pracownikowi umowę na podstawie redukcji bez zachowania okresu wypowiedzenia, to jest z naruszeniem umowy o pracę, wówczas powstaje dodatkowe roszczenie pieniężne.

 

Alimenty w uk – świadczenia alimentacyjne

Jeśli małżonkowie postanowili się rozstać, a mają pod opieką niepełnoletnie dzieci, to powinni rozwiązać kwestię płacenia alimentów na dziecko. Polacy, którzy mieszkają w UK, mogą zwrócić się po porady prawne do polskich prawników rezydujących na wyspach. Alimenty ustalone lub zasądzone na rzecz dzieci często są przedmiotem sporu, szczególnie w zakresie ich skutecznej egzekucji. Powody niepłacenia świadczeń alimentacyjnych są różne, dość często jest to złośliwość w relacjach między rodzicami, a czasem brak wystarczających środków finansowych. Najważniejsze jest dobro dziecka i rodzic zobowiązany do płacenia alimentów powinien również przedkładać dobro dziecko ponad relacje ze współmałżonkiem. Jeśli obie strony mieszkają w UK, to powinny zdawać sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje grożą w przypadku unikania płacenia alimentów. Zjednoczone Królestwo bardzo skutecznie rozwiązało problem unikania spłaty należności alimentacyjnych, dysponuje bowiem różnymi formami do obliczania i ściągania alimentów.

Ściąganie należności alimentacyjnych w UK

Wielka Brytania jest jednym z krajów, w których różne instytucje publiczne mają szerokie uprawnienia w zakresie egzekwowania należności alimentacyjnych oraz przekazywania ich osobom uprawnionym. Dzięki takim rozwiązaniom rola sądu podczas rozwiązywania tego typu sporów jest niemalże marginalna. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, do jakiej instytucji zwrócić się o pomoc w ściąganiu należności alimentacyjnych, które nam przysługują, zasięgnijmy informacji u polskiego prawnika. W wielkich miastach UK, a zwłaszcza w Londynie, funkcjonuje szereg instytucji publicznych, które stosują różne sposoby działania w celu ścigania osób unikających płacenia świadczeń alimentacyjnych.

Świadczenia alimentacyjne w UK

Każdy rodzic, rozwiedziony lub w separacji, a więc niemieszkający już we wspólnym gospodarstwie domowym – ma obowiązek prawny zapewnić dziecku wsparcie finansowe, czyli płacić alimenty.

Jeśli rodzic unika odpowiedzialności i nie płaci świadczeń alimentacyjnych, wówczas może on spodziewać się podjęcia wobec niego określonych działań prawnych, których charakter zależeć będzie od tego, czy świadczenie ustalone zostało ugodowo czy mocą decyzji administracyjnej lub sądowej.

Jeśli rodzic, któremu przyznano świadczenia alimentacyjne, chce dokładnie poznać sposoby działania uprawnionych instytucji państwowych oraz formalności, które powinien wypełnić, aby uzyskać od nich wsparcie – najlepszym kierunkiem będzie konsultacja z polskim prawnikiem. W kancelarii w UK uzyska wszelkie informacje i porady prawne oraz w razie potrzeby pomoc przy sporządzaniu stosownych pism i kierowaniu ich do odpowiednich instytucji celem wyegzekwowania alimentów.
Polski prawnik udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących świadczeń alimentacyjnych w UK, jak również rozważy inne możliwości rozwiązania spornych kwestii.

Zasada kalkulacji alimentów w UK

Obecnie w UK na mocy ustawy o Alimentach, Emeryturach i Zabezpieczeniu Społecznym (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000) obowiązuje standardowa, jednolita zasada liczenia wysokości alimentów. W 2013 roku powstała również nowa instytucja alimentacyjna – Child Maintenance Service, która do końca 2017 roku ma zastąpić Child Support Agency. Korzystanie z tej instytucji jest płatne, co ma zachęcić rodziców, aby szukali porozumienia na podstawie nieformalnych układów, w czasie rozwodu lub podjęcia decyzji o separacji.

Komu należą się świadczenia alimentacyjne w UK?

Zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim (Children Act 1989, Załącznik 1) rodzice zobowiązani są płacić alimenty na swoje dzieci lub dzieci wychowywane w ich rodzinie, osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Rodzice mogą także płacić alimenty swoim dzieciom, które nie przekroczyły wieku 18 lat. Po przekroczeniu 18 roku życia dziecko może nadal otrzymywać alimenty od rodziców, jeśli dalej się kształci lub odbywa praktykę przygotowującą do zawodu, także w sytuacji, gdy istnieją szczególne okoliczności.
Jeśli chcemy uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat możliwości egzekwowania należności alimentacyjnych, zwróćmy się do polskiego prawnika. Wymienione instytucje publiczne, stworzone do skutecznej walki z problemem unikania świadczeń alimentacyjnych, działają nie tylko w Londynie, lecz także w innych miastach UK.

 

 

Reprezentacja w sądzie

Większość z nas ma świadomość możliwości dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Czasem jest to jedynie formalność, lecz w wielu przypadkach, gdy obie strony sporu walczą o swoje prawa, proces może trwać bardzo długo, a jego efekty nie zawsze mogą okazać się satysfakcjonujące. Czasem wystarczy jednak udać się do prawnika, aby uzyskać porady prawne, które pozwolą nam przeanalizować sporną kwestię i podjąć decyzję, w jaki sposób najkorzystniej ją rozstrzygnąć.

Jeśli mają Państwo problem z polubownym rozwiązaniem sprawy spornej z pracodawcą, pracownikiem, kontrahentem, podwykonawcą lub innym współpracownikiem, prędzej czy później może to zakończyć się sprawą sądową. Niejednokrotnie człowiek bywa w takiej sytuacji niepewny, a nawet zaniepokojony rozwojem sytuacji, gdyż nie posiada odpowiedniej znajomości przepisów prawnych ani procedur. Nawet jeśli jest pewien swoich racji, to ma sporo obaw odnośnie rozstrzygnięcia spornej kwestii.

Co wówczas robić? Warto zwrócić się do prawnika, który doskonale zna obowiązujące w sądzie procedury, dzięki czemu potrafi ocenić szansę powodzenia sprawy i doradzić jaką strategię postępowania przyjąć. Zasięgnięcie porady prawnej to pierwszy krok, który powinniśmy wykonać.

Reprezentacja w sądzie przez prawnika to najlepsze możliwe rozwiązanie, które pozwoli nam zaoszczędzić nerwów i rozsądnie podejść do tego tematu.

Sprawa sądowa – pomoc prawna w UK

Prawo obowiązujące poza granicami Polski przysparza dodatkowych kłopotów, więc jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, z pewnością przyda Ci się polski prawnik. W UK obowiązuje bowiem prawo, które od lat strzeże praw swoich obywateli i nieraz okazuje się bardzo pomocne w różnego typu sporach. Jednak przeciętny obywatel oraz rezydent mieszkający na wyspach nie zna prawa brytyjskiego na tyle, aby sam dochodzić swoich praw w brytyjskim sądzie.

Jeśli mieszkamy w stolicy Wielkiej Brytanii, znalezienie odpowiedniego prawnika nie powinno być trudne, gdyż w ciągu ostatniej dekady wielu Polaków zdecydowało się zamieszkać na stałe w UK, a wśród nich wielu doświadczonych prawników działających aktywnie na wyspach brytyjskich.

Polski prawnik w Londynie z doświadczeniem i znakomitą znajomością przepisów regulujących brytyjskie prawo nie tylko da nam poczucie bezpieczeństwa, ale również zapewni właściwą opiekę prawną, służąc fachowymi radami i doświadczeniem w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami.

Porady prawne na terenie UK

Jeśli potrzebują Państwo reprezentacji w sądzie, to chętnie przybliżymy cały proces, aby później mogli się Państwo lepiej odnaleźć się w tej niełatwej sytuacji. Możemy poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w reprezentacji Klientów w sądzie w UK oraz sukcesami odniesionymi w wyniku przeprowadzonych spraw.

Ze względu na różnice w zakresie procedur obowiązujących w polskich i brytyjskich sądach, warto przybliżyć Państwu ten temat. Istotne będzie zrozumienie zasad działania, które stosuje się w brytyjskich sądach, jak również tryb pracy sędziów w UK. Brytyjski system prawny, zbudowany w oparciu o wielowiekową tradycję, zasadniczo różni się w pewnych kwestiach od prawa polskiego. Powinniśmy o tym pamiętać, szczególnie, gdy mamy doświadczenie w z zakresie funkcjonowania polskiego prawa.

Terminy przedawnienia spraw

Warto zwrócić uwagę na kwestie odnoszące się do terminów przedawnienia. Polski prawnik w UK na pewno poinformuje nas na wstępie jak to działa. Spór powinien mieścić się w ustawowym terminie, który jest przewidziany do wniesienia sprawy do sądu. W kwestiach spornych dotyczących prawa pracy wynosi on co do zasady 3 miesiące, zaś w sprawach wynikających z umów cywilnych – 6 lat. Należy to konsekwentnie sprawdzić, gdyż jeśli dany termin już upłynął to nie możemy dochodzić swoich praw w brytyjskim sądzie, chyba, że zaistnieją szczególne okoliczności uzasadniające wyjątek od zasady. Jeśli ustawowy czas złożenia pozwu już minął, to co do zasady, zostanie on odrzucony bez rozpatrzenia.

Koszty sądowe w Wielkiej Brytanii

Niemniej istotną sprawą są koszty sądowe, które poniesie osoba korzystająca z pomocy prawnej polskiego prawnika w UK w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania sądowego. Warto je dobrze rozważyć w kontekście oceny ryzyka, w razie walki o swoje prawa na terytorium Wielkiej Brytanii. Powinni liczyć się Państwo ze znacznym wydatkiem.

Najpierw należy uiścić opłatę za wniesienie pozwu, a kolejne koszty dotyczą dalszych czynności postępowania w procesie sądowym, m.in. za rozprawę sądową. Kolejnym niebagatelnym kosztem jest reprezentacja w sądzie przez prawnika. Należy pamiętać, iż nie zawsze te ostatnie koszty podlegają zwrotowi, nawet w przypadku wygrania sprawy.

Macie również Państwo możliwość uzyskania od sądu zwolnienia z opłat, całkowitego lub częściowego, jeśli uzasadnia to sytuacja materialna. Istnieje również opcja skorzystania z usług firmy działającej w oparciu o zasadę tzw. „no win no fee”, ale jeśli zdecydujecie się na taka opcję, to zaleca się bardzo uważnie przeczytać zawartą umowę przed jej podpisaniem. Bywają przypadki, gdy pewne koszty są jednak naliczanie, więc warto być tego świadomym.

Jeśli uważają Państwo, że Wasza sprawa ma duże szanse powodzenia, a po analizie kosztów okaże się, że wartość roszczenia przewyższa koszty prawnika, to warto skorzystać z pomocy polskiego prawnika w UK.

Na sali sądowej w UK

Spotkanie na sali sądowej bywa dla większości z nas sporym wyzwaniem. Warto zastanowić się, czego Państwo oczekują i jak długo są skłonni czekać za pożądany rezultat. Zazwyczaj kluczem do osiągnięcia sukcesu, czyli wygranej, jest odpowiednie przygotowanie się do sprawy.

Zadaniem osoby reprezentującej stronę sporu jest czynny udział w procesie. Nie wystarczy tylko pobieżne przedstawienie niezbędnych dokumentów dotyczących sprawy i zgłoszenie świadków, gdyż sędzia rzadko aktywnie prowadzi sprawę. Należy zaangażować się w sprawę, zaprezentować argumenty odpowiednio poparte dowodami, aby przekonać wymiar sprawiedliwości, że racja jest po Państwa stronie. Każda ze stron ma szansę przedstawienia swoich argumentów i od ich siły może zależeć ostateczny werdykt sędziego.

Nawet w przypadku spraw pozornie nie budzących wątpliwości, po czyjej stronie jest racja, zdarza się, że po przesłuchaniu obu stron konfliktu sąd ma znacznie więcej wątpliwości niż przez rozpoczęciem sprawy. Dlatego niezmiernie ważne jest dobre przygotowanie się do procesu, a w wielu przypadkach zwrócenie się o pomoc do kancelarii prawnej. Polski prawnik działający w Londynie lub na terenie całego Zjednoczonego Królestwa na pewno wykaże się do świadczeniem i podpowie nas jaką strategię warto obrać.

W niektórych sprawach wystarczy tylko kilka porad prawnych oraz sugestii w zakresie zasad postępowania przed brytyjskim sądem.
Kolejną ważną kwestią jest fakt, że w postępowaniu w sprawach cywilnych, strona nie musi udowodnić swoich racji ponad wszelką wątpliwość (“beyond reasonable doubts”), a jedynie wykazać je na zasadzie prawdopodobieństwa. Natomiast w przypadku spraw karnych osoba, której zarzuca się czyn karalny, powinna udowodnić swoje racje ponad wszelką wątpliwość. Powinniśmy umieć to wykazać przed sądem podczas postępowania na sali sądowej. W przypadkach skomplikowanych sporów, w których obie strony mocno bronią swoich racji, warto skorzystać z kompleksowej obsługi prawnej, w tym również udzielenia prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania naszej osoby w sądzie.

Polski prawnik w UK wie, na co należy zwrócić uwagę i o co zadbać przed udziałem w rozprawie sądowej. Duże znaczenie dla powodzenia sprawy ma przygotowanie dokumentów niezbędnych do jej zbadania, w tym szczegółowa analiza dostępnych w sprawie dowodów. Przydadzą się również: chronologiczny opis sprawy oraz oświadczenia śwaidków (tzw. “witness statement”) oraz starannie wyważone argumenty, aby nie pominąć żadnej ważnej kwestii (tzw. “skeleton argument”). Szczegółowe przygotowanie sprawy może znacząco wpłynąć na jej szanse powodzenia i korzystne rozstrzygnięcie.

 

Umowy cywilne

Zdarzenia życia codziennego wymagają podejmowania różnych czynności, w tym działań związanych ze znajomością przepisów prawa. Działamy na terenie UK zgodnie z brytyjskim prawem, więc doskonale znamy przepisy w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

Jako, że regulacje prawne często budzą pewne wątpliwości wśród naszych Klientów, staramy się wyręczać ich w sporządzaniu umów oraz różnego typu dokumentów prawnych. Oferujemy szeroki zakres usług, obejmujący: porady prawne, sporządzamy pisma urzędowe przed-sądowe, procesowe; opracowujemy oświadczenia na potrzeby postępowań sądowych oraz przed właściwymi organami państwowymi lub innymi; przygotowujemy wnioski, skargi i odwołania w różnych postępowaniach, przykładowo: wnioski dowodowe; skargi w miejscu pracy (grievance) lub na czynności urzędników/ instytucji do właściwych organów (np. Rzecznik, Regulator), odwołania od decyzji (np. urzędu w sprawie odmowy przyznania, wycofania lub zwrotu nadpłaty zasiłku).

Jeśli mieszkają Państwo w Londynie lub na terenie UK, to prowadzimy wszelkie sprawy, zawsze działając na rzecz naszych Klientów, dbając o ich dobre imię oraz reprezentując ich w sądach brytyjskich. Kluczem naszego sukcesu jest zespół doświadczonych prawników znających doskonale przepisy prawa obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz obowiązujące tu standardy proceduralne. Polski prawnik w Londynie zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa i pomoże w sprawdzaniu lub sporządzaniu umów, oraz wszelkiego rodzaju pism niezbędnych do funkcjonowania i pracy na terenie UK.

Jak sporządzać umowy cywilne w UK?

Jeśli kiedykolwiek podpisywałeś w UK umowę cywilną, to dobrze wiesz, że wymaga ona nie tylko dobrej znajomości języka angielskiego, lecz także doskonałej znajomości prawa. Dlatego przy zawieraniu ważnych umów cywilnych warto zwrócić się do polskiego prawnika z UK. Prawnik przeanalizuje warunki zawarte w umowie pod kątem poprawności oraz doradzi nam ewentualne zmiany, tak aby umowa była nie tylko zgodna z prawem, lecz również korzystna dla nas.

Jeśli w wyniku zawarcia umowy cywilnej druga strona nie wywiązuje się z swoich zobowiązań, to również warto zgłosić się do polskiego prawnika celem zasięgnięcia porady prawnej. Nie wszyscy mamy świadomość, że prawo obowiązujące w UK w pewnych regulacjach zasadniczo różni się od prawa polskiego i warto wziąć to pod uwagę również podczas podpisywania umów cywilnych.
Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy prawnej w UK w języku polskim, to zgłoś się do nas. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy chcesz podjąć pracę lub współpracę i potrzebujesz wzoru umowy, lecz również, gdy prowadzisz działalność w zakresie sprzedaży towarów i/lub usług lub w innym przedmiocie obrotu.

Konsekwencje złamania warunków umowy cywilnej w UK

W sytuacjach, w których niewywiązanie się z umowy cywilnej jednej ze stron niesie poważne konsekwencje, można wyjaśnić i rozstrzygnąć spór na korzyść osoby poszkodowanej tylko wówczas, gdy obowiązująca umowa została sporządzona zgodnie z prawem.

Sporządzanie umowy zawsze warto skonsultować z prawnikiem, aby później w razie niewypełnienia jej warunków, stanowiła podstawę do konkretnych roszczeń. Polski prawnik, który mieszka na stałe w UK, zweryfikuje treść i warunki umowy w taki sposób, aby była zgodna z literą obowiązującego prawa uwzględniając wszelkie konsekwencje, które grożą w przypadku niedopełnienia jej warunków.

 

 

Czy w życiu codziennym Polakom w UK potrzebna jest pomoc prawna?

Nasza kancelaria świadczy porady prawne w sprawach cywilnych w Londynie oraz na terenie całej Wielkiej Brytanii. W zakresie prawa cywilnego nasi polscy prawnicy oferują kompleksową pomoc w zakresie umów cywilno-prawnych, reprezentacji przed sądem w sprawach prowadzonych w trybie small claim, pomoc w odzyskiwaniu długów.

Ponieważ Prawo Cywilne jest bardzo szeroką gałęzią prawa, jeśli potrzebujesz pomocy, polski prawnik wesprze Cię i udzieli porady w Twoim ojczystym języku, uwzględniając przepisy prawa brytyjskiego.

Zdarzenia życia codziennego wymagają podejmowania decyzji, które często warto skonsultować z osobami biegłymi zarówno w prawie polskim, jak i angielskim – polski prawnik jest idealnym rozwiązaniem dla Polaków, którzy mieszkają i pracują w Londynie. W naszej kancelarii pracownicy nie tylko mówią w Twoim ojczystym języku, ale też doskonale znają się na zawiłościach prawa brytyjskiego.

Jak skutecznie złożyć pismo w brytyjskim urzędzie?

Naszym klientom oferujemy pomoc w zakresie sporządzania umów, pism urzędowych, przed-sądowych i procesowych. Polscy prawnicy z naszej kancelarii reprezentują klientów nie tylko przed sądem w UK, ale również przed wszystkimi innymi organami państwowymi.

Jeśli masz do sporządzenia umowę, wniosek czy skargę, potrzebujesz napisać pismo, które wkracza w prawo pracy lub odwołanie od decyzji urzędowej, pomoże Ci nasz polski prawnik w UK. Nie są to jednak jedyne usługi, które leżą w zakresie kompetencji naszych specjalistów.

Polski prawnik pomoże również polskim Klientom w analizie dokumentów, umów, tłumaczeniu zawiłości pism sądowych, urzędowych, oświadczeń, wniosków czy skarg. W naszej kancelarii w Londynie udzielamy też porad i opinii prawnych.

Pamiętaj o tym, że prawidłowo sporządzona umowa może w przyszłości zaoszczędzić wielu stresów i kłopotów, a nawet nakładów finansowych. Dbając o dobro naszego klienta, prawnik sporządza umowę, której głównym celem jest odpowiednie zabezpieczenie jego interesów oraz zapewnienie odpowiednich środków ochrony przed ewentualnym sporem.

Jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, oferujemy usługi reprezentacji lub zastępstwa w postępowaniach przed organami państwowymi w UK, w tym przed Trybunałem Podatkowym, a także przed sądami właściwymi w sprawach dotyczących zasiłków, socjalnych przydziałów lokalowych czy w zakresie publicznej pomocy państwowej.

Nasi prawnicy prowadzą w zakresie prawa cywilnego m.in. sprawy o zapłatę, zwrot długu, odszkodowanie z tytułu źle wykonanej umowy, czy w innych roszczeniach natury cywilnej. Specjalizujemy się w prawie zobowiązań. W miarę możliwości staramy się załatwić sprawę w drodze postępowania polubownego. Jeśli klient sobie tego życzy, reprezentujemy go nie tylko przed sądem, ale także w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Jedną z częściej prowadzonych przez nas spraw są sprawy o zapłatę za świadczone usługi oraz odzyskiwanie długów. Jeśli Twój dłużnik zwleka z zapłatą, masz prawo do uzyskania pomocy prawnej. W naszej kancelarii zajmujemy się kompleksową usługą odzyskiwania długów: od zdobycia informacji na temat dłużnika, poprzez przesłanie mu przed-sądowego wezwania do zapłaty, aż po skierowanie do sądu w UK właściwego pozwu o odzyskanie należności. W drodze dalszego postępowania, po uzyskaniu wyroku na korzyść klienta, kierujemy sprawę do komornika, z którym współpracujemy.

Jeśli zatem potrzebujesz porady prawnej polskiego prawnika w Londynie, nie zwlekaj i zwróć się o pomoc do naszej kancelarii. Zapewniamy kompetentną obsługę, wysoką skuteczność w działaniu i fachowe doradztwo prawne. Powierzając sprawę naszej kancelarii, masz pewność profesjonalnej obsługi na każdym etapie prowadzenia sprawy.

 

Problemy mieszkaniowe

Wynajęcie domu czy mieszkania jest związane z określonymi obowiązkami, głównie po stronie najemcy, który staje się czasowym posiadaczem cudzej nieruchomości. Najemca ma również swoje prawa, których właściciel nie może naruszyć pod rygorem prawnym. Generalnie, aby uniknąć problemów mieszkaniowych, warto poznać prawo mieszkaniowe obowiązujące w UK zanim sporządzimy i podpiszemy umowę najmu.

Prawa i obowiązki wynajmującego mieszkanie w UK

Mało który najemca zastanawia się, jakie są jego prawa i obowiązki poza tymi, które wyraźnie wynikają z zapisów umowy najmu. Nie bierze ich również pod uwagę w sytuacji, gdy zmienia się właściciel nieruchomości w trakcie obowiązywania umowy. Najemca nie wie zatem, czy i w jakim zakresie są one wiążące w takim przypadku. Warto przed podpisaniem umowy o wynajem udać się po porady prawne do doświadczonego prawnika. Polski prawnik mieszkający od lat w UK zazwyczaj doskonale orientuje się w brytyjskich przepisach prawa mieszkaniowego, a tym prawa o wynajem mieszkania, i pomoże nam wyjaśnić wszelkie szczegóły w zakresie tego prawa oraz zadba o sporządzenie korzystnej dla nas umowy.

W niektórych sytuacjach najemca celowo zostaje wprowadzony w błąd co do samej formy podpisywanej umowy, tak aby właściciel mógł uniknąć odpowiedzialności prawnej wynikającej z najmu nieruchomości (wówczas najemca to „tenant”), ale nie obowiązującej już w przypadku np. licencji (wówczas najemca to „lodger”). To podstawowe zagadnienie jest niezwykle ważne, gdyż zakres oraz rodzaj praw i obowiązków, jak również odpowiedzialności i ochrony prawnej, są ściśle związane z typem umowy. Warto je skonsultować z polskim prawnikiem, który zna przepisy mieszkaniowe obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Jeśli zatem jako potencjalny najemca zamierzamy wynająć wraz z rodziną mieszkanie w Londynie na okres 3 lat za opłatą miesięcznego czynszu, wówczas prawidłowa konstrukcja prawna dla naszej umowy to najem („assured shorthold tenancy”).

Zasady rozwiązywania umowy najmu w UK

W praktyce problemy mieszkaniowe, z którymi najczęściej spotykamy się w zakresie prawa mieszkaniowego, obejmują sprawy dotyczące trybu i zasad rozwiązania umowy (w tym eksmisji sądowej) oraz zabezpieczenia depozytu. Pierwsze zagadnienie dotyczy rodzaju i czasu trwania umowy, jej specyficznych zapisów odnoszących się m.in. do możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy najmu lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz samej formy, terminu i warunków wypowiedzenia umowy.
Tematyka zagadnień mieszkaniowych jest w Zjednoczonym Królestwie dosyć szczegółowa i skomplikowana. Wymaga analizy indywidualnych okoliczności sprawy. Kwestia depozytu podczas wynajmu mieszkania jest ściśle regulowana przepisami prawnymi wyłączającymi zasadniczo wszelką dowolność w tym zakresie. Główne obowiązki spoczywają na wynajmującym, który w określonym czasie musi dokonać zabezpieczenia depozytu oraz dopełnić określonego prawnie obowiązku informacyjnego.
Konsekwencje naruszeń w tym przedmiocie mogą być finansowo dotkliwe dla wynajmującego z korzyścią dla najemcy, który, przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek, może domagać się nie tylko zwrotu niezabezpieczonego depozytu, lecz także odszkodowania.
Nieznajomość problemów w zakresie prawa mieszkaniowego może skutkować poważnymi konsekwencjami dla najemcy, dlatego warto udać się do specjalisty. Polski prawnik zaznajomiony z prawem najmu w UK na pewno wskaże nam najważniejsze informacje, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy na wynajem i podpowie, jak zabezpieczyć się przez bezprawnymi działaniami właściciela mieszkania będącego przedmiotem najmu.

Ochrona najemcy – prawo mieszkaniowe w UK

Najemca może skorzystać z ochrony, bazując na takich aktach, jak: np. Protection Against Harassment Act 1997, Rent Act 1977 czy Housing Act 1988. Akty te w konkretnych okolicznościach zabezpieczają w pewnym zakresie najemcę przed bezprawnymi działaniami właściciela, np. w kwestii czynszu, nękania czy nielegalnej eksmisji. Najemca ma również prawo do tego, aby właściciel nie naruszał jego prywatności i spokoju w zakresie czasowej wyłączności posiadania nieruchomości. Należy bowiem pamiętać, że najem daje najemcy tymczasowe prawo do wyłącznego posiadania nieruchomości, co oznacza wyłączenie również właściciela. Jego prawa na czas najmu są podległe prawom najemcy, co oznacza, że właściciel nie ma prawa przykładowo do swobodnego dostępu do wynajmowanego mieszkania. W związku z tym w wielu umowach pojawiają się wyraźne zapisy, które nakazują właścicielowi złożenie np. 24-godzinnego zawiadomienia o konieczności wstępu do mieszkania. Bez wiedzy i pozwolenia najemcy właściciel lokalu nie może wejść do mieszkania stanowiącego jego własność. Wyjątek stanowią sytuacje nagłe i wymagające pilnej interwencji.

Jeśli właściciel mieszkania zamiast umowy najmu proponuje najemcy umowę nazwaną „licence” za opłatą „licence fee” i z jego rzekomym swobodnym prawem do wstępu i dysponowania mieszkaniem wówczas, jeśli spełnione są określone warunki, takie określenie nie będzie miało w praktyce znaczenia, tzn. zastosowana umowa będzie umową najmu, nie licencji. Wówczas istotne znaczenie mają takie elementy jak realna wyłączność posiadania, określony czas trwania (np. umowa na czas nieokreślony lub czasowa, odnawialna z każdą zapłatą czynszu) oraz czynsz, który wskazuje na intencję stron w zakresie istnienia danej relacji prawnej. Takie zawiłe aspekty prawne dotyczące wynajmu mieszkania warto omówić z polskim prawnikiem, który szczegółowo wyjaśni nam, jak to funkcjonuje.

Obowiązki najemcy w zakresie napraw nieruchomości

W UK w relacji najemca – wynajmujący istnieją określone zobowiązania, tzw. „covenants”, które mają znaczenie dla każdej ze stron. Najważniejsze z nich to prawo i obowiązek w zakresie czynszu („rent”), naprawy („repairs”) oraz podziału najmu („non-alienation/sub-tenancy”). Jeśli czynsz określony jest w umowie, wówczas płatny jest z góry („in advance”). Najemca ma obowiązek podejmowania tylko zwykłych napraw, tzn. takich, jakich można byłoby oczekiwać od właściciela, uwzględniając wiek czy charakter nieruchomości. Naprawy nie obejmują jednak renowacji czy zmian podejmowanych w celu ulepszenia struktur, gdyż to zdecydowanie przekracza zakres pojęcia zwykłych napraw.

Najemca nie jest odpowiedzialny za drobne zniszczenia wynikające z normalnego użytku, czyli „wear and tear”. W praktyce oznacza to, że tego typu szkody nie mogą być potrącane z wartości depozytu. Warto również pamiętać, iż najemca ma obowiązek dbać o nieruchomość oraz płacić należne opłaty. Nie może zatem odmówić płacenia np. za council tax czy wodę, chyba, że umowa jasno wskazuje, że będzie za to płacił właściciel.

Obowiązki właściciela wynajmowanej nieruchomości

Z kolei właściciel ma obowiązek naprawy struktur nieruchomości, części zewnętrznej budynku oraz wszelkiego rodzaju instalacji. Jeśli właściciel nie dopełni tego obowiązku, to najemca może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku awarii urządzenie, które doprowadza wodę do mieszkania, wynajmujący ma obowiązek dokonać stosownej naprawy. Kolejnym ważnym zapisem w umowie najmu jest klauzula zakazująca podnajmowania nieruchomości (tzw. „sub-tenancy”) lub nakazująca używanie jej tylko do określonych celów (np. mieszkaniowych, a nie biznesowych).

Prawem najemcy jest wyłączność posiadania nieruchomości („exclusive possession”) i spokój w jej korzystaniu (tzw. „quiet enjoyment”) w trakcie obowiązywania umowy najmu.

Jeśli zdecydujemy się skonsultować zapisy o umowie najmu z polskim prawnikiem, to warto pamiętać również o obowiązkach, które na równi z prawami tworzą całość naszej relacji prawnej z właścicielem na terenie UK.

 

Porady prawne dla Polaków mieszkających w UK

Prawo administracyjne jest jedną z gałęzi prawa, z którą spotykamy się najczęściej, załatwiając sprawy w urzędach czy organach administracji państwowej. Polscy prawnicy z naszej kancelarii w Londynie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej dla Polaków mieszkających i pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizujemy się między innymi w gałęzi prawa administracyjnego, cywilnego, w tym.

Wyjeżdżając za granicę, można napotkać problemy związane nie tylko z barierą językową, ale też przepisami odrębnymi i innymi od tych, które są nam znane w Polsce. Trzeba bowiem pamiętać, iż system prawny Wielkiej Brytanii jest całkowicie inny od tego obowiązującego w Polsce. W Wielkiej Brytanii obowiązuje system prawa zwyczajowego. Jeśli tylko mamy wątpliwości, czy jakiekolwiek działania są legalne, czy wnioski napisane są prawidłowo lub czy umowa została zawarta w sposób ważny i warto zwrócić się o pomoc do prawnika.

W zakresie prawa administracyjnego oferujemy w naszej kancelarii między innymi pomoc w tworzeniu pism, wniosków, w tym skarg i odwołań czy reprezentowania naszych klientów przed instytucjami takimi jak urząd skarbowy, urząd celny, właściwe organy odwoławcze, czy inne organy administracji państwowej w UK.

Polacy przebywający na terenie Wielkiej Brytanii bardzo często potrzebują konsultacji w zakresie prawa angielskiego i jego respektowania na terenie UK. Takiej porady prawnej udziela nasz polski prawnik z kancelarii w Londynie, który zna realia i praktyczne aspekty regulacji prawnych w UK. Nie bez znaczenia jest fakt, że nasi prawnicy mówią biegle zarówno po polsku (bardzo często jest to ich rodzinny język), jak i po angielsku, ale też doskonale znają meandry prawa brytyjskiego. Prawo pracy, prawo cywilne czy administracyjne nie stanowią dla nich żadnego problemu.

Jeśli tylko potrzebujesz wsparcia w załatwieniu sprawy w urzędzie czy w sądzie, nasz prawnik z UK może reprezentować klientów w sprawach wymagających zastępstwa przed brytyjskimi sądami. Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu wniosków, opinii prawnych, odwołań itp.

Do podstawowych usług, które świadczymy w zakresie prawa administracyjnego należy udzielanie porad, wydawanie pisemnych i ustnych opinii oraz reprezentowanie klientów przed uprawnionymi organami. Konsultujemy też zawarte już wcześniej umowy i doradzamy w zakresie ich egzekwowania.

Jeśli masz problem prawny czy administracyjny, potrzebujesz porady, stworzenia pisma czy reprezentacji, nasi polscy prawnicy pomogą Ci w sprawach sądowo-administracyjnych.

Co może dla Ciebie zrobić polski prawnik z naszej kancelarii?

Oferujemy usługi:

 • sporządzania wniosków w sprawach administracyjnych,
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych,
 • pisania skarg do właściwych organów państwowych, w tym do rzeczników sprawujących kontrolę nad niektórymi instytucjami,
 • analiz powstałych już wcześniej dokumentów,
 • reprezentacji klientów przed organami administracyjnymi czy organami państwowymi.
 • Polski prawnik w UK może też udzielać porad w sprawach związanych z nieprawidłowym wydaniem decyzji administracyjnej. W tym zakresie świadczymy usługi pisania i kierowania wniosków o zmianę decyzji, wniosków o wznowienie postępowania, wniosków o sprostowanie decyzji.

Nasze bogate doświadczenie, dwujęzyczność i znajomość przepisów prawa polskiego i brytyjskiego sprawiają, że jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i rodzinnego. Jeśli tylko masz wątpliwości odnośnie ważności jakiegoś dokumentu, nie wahaj się zwrócić się do nas o pomoc.

 

 

O czym warto pamiętać, wynajmując mieszkanie w UK?

Wybierając się do pracy za granicę, warto podjąć stosowne kroki, mające na celu odpowiednie zabezpieczenie naszej sytuacji prawnej. Polacy podejmujący pracę w Londynie mogą napotykać na różne problemy natury prawnej. Jednym z nich może być prawo mieszkaniowe. Jadąc do pracy za granicę, pracownik najczęściej zmuszony jest wynająć mieszkanie. Nasi polscy prawnicy realizują zarówno w Londynie, jak i w pozostałej części UK, usługi związane z kompleksowym doradztwem w zakresie wynajmu mieszkania, podpisania umowy, a w razie ewentualnych problemów z doradztwem w zakresie prawa mieszkaniowego.

Zajmujemy się wsparciem klientów w razie problemów związanych z umowami najmu z właścicielami lub zarządcami nieruchomości, świadczymy usługi w zakresie reprezentacji przed właściwymi organami prawnymi. Jeśli masz problem związany z zawarcie, interpretacją lub wykonaniem umowy najmu, zwróć się po poradę prawną do jednego z naszych polskich prawników w Londynie.

W jakich sprawach doradzają polscy prawnicy?

Polski prawnik pomoże klientowi na miejscu w Londynie lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, rozwiązać wszelkie sprawy dotyczące najmu lokalu m.in. zawierania umów najmu, zabezpieczeń depozytu, wypowiadania umów czy w przedmiocieroszczeń z tytułu szkód mieszkaniowych (tzw. „housing disrepair”)

Jak poprawnie zawrzeć umowę najmu?
Kiedy decydujemy się wynająć mieszkanie za granicą, najbezpieczniej jest zasięgnąć porady prawnej u polskiego prawnika. Dzięki temu unikniemy pomyłek wynikających z nieznajomości języka i prawa, które mogą nas potem kosztować wiele stresu i pieniędzy. Polscy prawnicy w Londynie pomagają rodakom w sprawach najmu lokali mieszkalnych.

W zakresie ich kompetencji należy sprawdzenie i pisemnej umowy najmu. Warto pamiętać, iż co do zasady, właściciel lokalu mieszkalnego zobowiązany jest prawnie do zabezpieczenia depozytu, tym samym musi od dopełnić ściśle określonych formalności, pod rygorem zapłaty kompensaty na rzecz najemcy. Umowie najmu winny być zawarte czytelne zapisy m.in. dotyczące wysokości depozytu, jego zabezpieczenia oraz trybu rozwiązania umowy, w tym zwrotu kaucji.

Dlaczego nie powinno się zawierać umów na własną rękę. Czy rzeczywiście warto zasięgnąć porady polskiego prawnika w UK? Zdecydowanie tak. Nasi polscy prawnicy, pracujący w UK czy w samym Londynie, nie tylko znają dogłębnie miejscowe prawo, ale też nie mają problemów językowych, które mogłyby generować dodatkowe kłopoty.

W momencie, kiedy najemca spotyka się z problemem dotyczącym prawa mieszkaniowego, problem ten najczęściej związany jest z naprawami czy innymi nakładami na nieruchomość, sposobem rozwiązania umowy najmu oraz zabezpieczeniem lub odzyskaniem depozytu. Polski prawnik, sporządzając lub zatwierdzając umowę najmu, zwróci uwagę na specyficzne zapisy w niej zawarte.

Jeśli natomiast problem pojawi się już w trakcie trwania umowy, a właściciel lub zarządca nieruchomości będzie chciał wyegzekwować swoje prawa, nasi polscy prawnicy w UK udzielą wszelkich wskazówek dotyczących sposobu wywiązania się z umowy. W skrajnym przypadku pomogą również poprowadzić sprawę, czy będą reprezentować klienta przed sądem.

W tym ostatnim przypadku konieczna będzie indywidualna analiza sprawy, ponowne sprawdzenie warunków umowy, kwestii depozytu rentowego czy ewentualnych naruszeń umowy. Ponieważ kwestia depozytu rentowego czy wywiązania się z umowy jest ściśle regulowana przepisami prawnymi, konsekwencje jej naruszenia mogą być bardzo dotkliwe finansowo.

Nie ulega wątpliwości, że każdy kraj ma swoje odrębne przepisy, dotyczące prawa mieszkaniowego, których przeciętny człowiek nie tylko nie zna, ale często nawet nie wie, gdzie ich szukać. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do nas o poradę prawną. Nasi najlepsi prawnicy doradzą Ci w zakresie zawierania umów i nie tylko.

 

Euro Lex Partners® oferuje kompleksowe usługi m.in.:

 • Kompleksowe usługi prawne
 • Marketingowe oraz biznesowe plany strategiczne
 • Rozwiązania dla pracodawców “efektywny biznes”/prawo pracy
 • Specjalistyczne umowy dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych
 • Usługi księgowe
 • Tłumaczenia

Kompleksowe Usługi prawne

Euro Lex Partners® oferuje profesjonalne usługi prawne dla biznesu dostosowane do potrzeb i wymogów małych i średnich firm. Proponujemy również indywidulane Pakiety Usług w ramach stałej współpracy prawnej/ biznesowej. Proponujemy usługi prawne z zakresu m.in:

 • Prawo Pracy
 • Prawo Handlowe/ E-Biznes
 • Prawo Cywilne
 • Cywilne – Usługi- transport międzynarodowy
 • Cywilne – Usługi budowlane

Marketingowe oraz biznesowe plany strategiczne

Sporządzanie marketingowych planów strategicznych oraz biznesowych m.in.:

 • Szczegółowe plany rozwoju firmy
 • Zestawienia finansowe “Profit & Loss” (Bilans zysków i strat), “Balance Sheet” (Aktywa i pasywa firmy), “Cash Flow Projection („Przepływ gotówki) oraz „Break-even Analysis” ( Analiza opłacalności)
 • Wizualizacje raportów (diagramy i tabele)
 • Analizy SWOT, TOWS
 • Prognozy finansowe firmy (krótko i długo-terminowe)

Rozwiązania dla pracodawców – efektywny biznes

Kompletne rozwiązania dla pracodawcy w zakresie opracowania i wdrożenia:

 • Umów pracowniczych lub usługowych
 • Procedur dyscyplinarnych
 • Procedur skarg i wniosków
 • Procedur bezpieczeństwa i higieny pracy

Umowy dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Przygotowanie/ sporządzenie projektów umów dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Rodzaje umów:

 • Umowy dotyczące sprzedaży usług, towarów
 • Umowy o dzieło
 • Umowy dystrybucyjne
 • Umowy pożyczki oraz dokumenty gwarancyjne i promisoryjne
 • Ugody/ porozumienia
 • Umowy agencyjne
 • Wezwania do zapłaty
 • Ogólne warunki umów /terms & condition

Mimo iż w większości przypadków angielscy pracodawcy dobrze oceniają pracę Polaków, to jednak takie sytuacje jak dyskryminacja w pracy w UK zdarzają się co jakiś czas. Nierówne traktowanie pracowników oznacza często brak szans na awans, niższe zarobki, ograniczenie różnych przywilejów pracowniczych itd. Takie postępowanie bardzo często wpływa destrukcyjnie na psychikę dyskryminowanego pracownika. Wówczas przyda się z pewnością pomoc prawnika, który specjalizuje się w prawie pracy. Porady prawne w Londynie są naszą propozycją dla wszystkich pracowników, których spotkał taki właśnie problem i nie wiedzą, jak sobie dalej dać z nim radę, jakie przysługują im prawa i w jaki sposób można uzyskać zadośćuczynienie za poniesione krzywdy moralne i finansowe.

Dyskryminacja w pracy w UK może dotyczyć kwestii:

 • rasowych,
 • narodowościowych,
 • płci,
 • wieku,
 • koloru skóry,
 • ciąży,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • niepełnosprawności,
 • sytuacji etnicznej,
 • wyznawanej religii,
 • przekonań,
 • orientacji seksualnej,
 • stanu cywilnego,
 • przeprowadzonego zabiegu zamiany płci.

Dyskryminacją w pracy będzie też żądanie od pracownika zgolenia np. wąsów czy brody, jeśli nie wymagają tego zasady higieny obowiązujące w miejscu zatrudnienia. Każda z wymienionych powyżej form nierównego traktowania pracownika jest karalna. Bez względu na rodzaj dyskryminacji w pracy nasz prawnik specjalizujący się w zakresie prawa pracy, może pomóc znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego klienta, który zgłosi się z takim właśnie problemem.

Pomoc prawna w drodze po zadośćuczynienie
Jeśli przełożony lub inna osoba upatrzy sobie ofiarę, może zacząć ją dyskryminować na różnych frontach. To bardzo trudna sytuacja dla osoby, która jest upokarzana psychicznie. Często sama się poddaje i zwalnia z pracy. A przecież może powalczyć o swoje prawa i swoją godność. Porady prawne, które świadczymy w Londynie są właśnie okazją do tego, aby obronić się z pomocą specjalisty. Jeśli pracodawca lub ktokolwiek inny traktuje pracownika niezgodnie z prawem, zawsze można wystąpić na drogę sądową. Warto jednak wiedzieć, że o roszczenia z tytułu dyskryminacji w pracy w UK można ubiegać się nie później niż trzy lata od daty zdarzenia. Jeśli termin jest zachowany – wówczas możliwa jest walka o odszkodowanie za poniesione straty moralne i inne. Zadośćuczynienie wypłacane jest tylko w przypadku spraw wygranych.

Z dobrym prawnikiem osiągnięcie tego celu jak najbardziej możliwe. Żaden pracownik nie powinien być poniżany i gorzej traktowany. Nie ma znaczenia, czy pracujesz w niepełnym wymiarze godzin czy też Jesteś zatrudniony na czas określony – pracodawca powinien traktować Cię tak samo równo, jak innych. Jeśli nie respektuje Twoich statutowych praw pracowniczych, to wówczas możesz skorzystać z przysługującej Ci drogi prawnej.

Jeśli zmagasz się z takim właśnie problemem i nie wiesz, co dalej zrobić – zapraszamy do naszej kancelarii w Londynie po porady prawne, których udzielamy w języku polskim. Możesz też liczyć na to, że poprowadzimy Twoją sprawę przed Trybunałem Pracy lub Trybunałem Apelacyjnym – jeśli Ty lub osoba, która dyskryminowała Cię w pracy nie zgadza się z zasądzonym wyrokiem.

 

Jak przeprowadzić rozwód w UK?

Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa, z którą nasi polscy prawnicy w Londynie mają najczęściej do czynienia. W naszej kancelarii zajmujemy się kompleksowym doradztwem i reprezentacją przed sądami w sprawach rozwodów za porozumieniem stron, zarówno jeśli chodzi o przepisy prawa angielskiego, polskiego jak i międzynarodowego.
Porady prawne w kancelarii w Londynie udzielane są w takich sprawach jak: rozwód za porozumieniem stron (orzekany w trybie administracyjnym), roszczenia alimentacyjne (decyzje, postępowanie egzekucyjne).

Dlaczego to właśnie polski prawnik z naszej kancelarii powinien reprezentować Polaków w sprawach rodzinnych, które toczą się przed sądem w Londynie?

Nasi prawnicy posiadają nie tylko bardzo dużą wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim kwalifikacje do reprezentowania klientów przed kilkoma jurysdykcjami w sprawach rodzinnych związanych z elementem prawa międzynarodowego. Ponieważ w takich przypadkach wymagana jest nie tylko wiedza i doświadczenie związane z prawem angielskim, polski prawnik, znający zarówno polskie, międzynarodowe oraz angielskie prawo, a także posiadający doświadczenie w prowadzeniu spraw w UK, jest niezbędny do właściwego i kompetentnego poprowadzenia sprawy.
Do najczęstszych spraw, które trafiają do naszych prawników z kancelarii w Londynie, należą te, w których chodzi o prawo pracy oraz sprawy rozwodowe. Postępowanie rozwodowe może być przeprowadzone na terenie UK niezależnie od tego, gdzie zostało zawarte małżeństwo.

Ponieważ do przeprowadzenia rozwodu pomiędzy małżonkami, których związek trwał dłużej niż rok, nie jest konieczne stawiennictwo stron na sali sądowej, sprawa może być przeprowadzona w trybie zaocznym. Prawnik kieruje na piśmie dokumenty do sądu rodzinnego w UK, po czym następuje dwuetapowe postępowanie rozwodowe. Jeśli wszystko przebiega sprawnie, a małżonkowie są zgodni, po upływie 6 tygodni następuje uprawomocnienie wyroku.

Były małżonek nie płaci alimentów

Niestety jeśli pomiędzy małżonkami dochodzi do sporów, niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika. Częstymi sprawami spornymi są świadczenia alimentacyjne. W ich przypadku bardzo często zachodzi konieczność urzędowego ustalenia wysokości dochodów jednego ze współmałżonków oraz egzekucji świadczeń już zasądzonych.

Profesjonalne porady prawne w Londynie

Wśród dziedzin prawa, w których pomagamy Polakom mieszkającym, pracującym lub prowadzącym interesy w UK jest prawo pracy. Oferujemy w tym zakresie m.in. profesjonalne porady prawne w Londynie, gdzie mieści się nasza kancelaria. Czeka tu prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie, u którego można zasięgnąć opinii w nurtujących kwestiach. Jego zadaniem jest doradzenie klientowi oraz przygotowanie na jego potrzeby niezbędnych dokumentów. Mogą to być wnioski, skargi, interpretacje, opinie, umowy lub inne pisma. Dzięki poradom prawnym, które oferujemy, można zyskać odpowiednią wiedzę i uniknąć niepotrzebnych komplikacji prawnych. Niewystarczająca znajomość języka angielskiego czy przepisów prawa może doprowadzić do problemów, które rozstrzygane będą na drodze sądowej. Dlatego konsultacja z prawnikiem jest wskazana przy każdej wątpliwości o charakterze prawnym.

Prawo pracy w UK, podobnie jak w innych państwach, chroni zarówno interesy pracowników, jak i pracodawców. Jak się poruszać po przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z angielskim pracodawcą lub pracownikiem? W tym pomóc mogą właśnie porady prawne, które świadczymy w Londynie.

Dobry prawnik od prawa pracy w UK

W zakresie prawa pracy w Wielkiej Brytanii reprezentujemy interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jak pokazuje nasza praktyka – przed Trybunałem Pracy lub Trybunałem Apelacyjnym prowadzimy wiele spraw związanych z nie przestrzeganiem przepisów zarówno ze strony jednych, jak i drugich. Niesłuszne zwolnienia, dyskryminacja w pracy, to kilka przykładowych sytuacji, jakie mają swój finał w sądzie. Obu stronom możemy pomóc np. zawrzeć ugodę w przypadku jakiejś konfliktowej sprawy, dzięki czemu uniknie się wniesienia roszczenia i kontynuacji sprawy w sądzie. Wypłacenie odszkodowania pracownikowi i podpisanie umowy kompromisowej zapewni obu stronom spokój. Prawnik od prawa pracy może również dopilnować, aby obie strony zobowiązały się do wystawienia sobie wzajemnie referencji, jeśli będzie taka potrzeba.

Prawo pracy w Anglii – prawnik dla pracownika

W jakich kwestiach może pomóc pracownikom nasz prawnik specjalizujący się w prawie pracy? Oto kilka przykładowych spraw:

 • niesłuszne i bezprawne zwolnienie z pracy,
 • redukcja etatów,
 • dyskryminacja z powodów rasowych, narodowościowych lub wynikających z orientacji seksualnej lub płci,
 • bullying – prześladowanie psychiczne lub fizyczne pracowników,
 • potrącenia z pensji niezgodne z prawem,
 • wiktymizacja – czyli z powodu wyrządzonej krzywdy moralnej, materialnej lub psychicznej,
 • zmuszania, poddawania lub wymuszania uległości i oddania się sprawcy w sferze psychicznej, fizycznej i materialnej.

Nasza pomoc dotyczy również wszelkich innych spraw, które wiążą się z naruszeniem praw lub godności pracownika w obszarze prawa pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Pracownik może liczyć na reprezentowanie go przez naszego prawnika przed Trybunałem Pracy od chwili wniesienia pozwu aż po zakończenie sprawy i egzekucję zasądzonej od pracodawcy kwoty odszkodowania.

Prawnik w Londynie dla pracodawcy

Ponieważ prawo pracy w UK to jeden z filarów świadczonych przez nas usług, na profesjonalną pomoc prawnika może liczyć każdy polski pracodawca, prowadzący działalność na terenie Anglii. Co możemy zaproponować? Oprócz porad prawnych w kwestiach związanych z prawem pracy obowiązującym w UK, oferujemy również reprezentację pracodawców przed Trybunałami Pracy. Nasza oferta dedykowana jest zarówno małych, średnim, jak i dużym firmom z Wielkiej Brytanii. Pracodawcy mogą więc liczyć na nasze wsparcie w sprawach dotyczących:

 • zatrudniania pracowników,
 • zwalniania pracowników,
 • przygotowania umów o pracę,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • procedur dyscyplinarnych,
 • procedur zażaleniowych,
 • procedur dotyczących równouprawnienia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszelkie problemy natury prawnej z pracownikami, wpływają zazwyczaj negatywnie na codziennie funkcjonowanie firmy i stosunki międzyludzkie. Prawnik od prawa pracy jest specjalistą, który może pomóc je jak najszybciej i najefektowniej rozwiązać. Nasza kancelaria reprezentuje pracodawców w sposób rzetelny i kompleksowy. Jednocześnie prawnik, który prowadzi daną sprawę zapewnia pełną dyskrecję.

Każdy pracownik i pracodawca może liczyć z naszej strony na porady prawne w Londynie, sporządzanie wszelkich pism oraz skuteczną i profesjonalną reprezentację przed organami sądowymi w Anglii. Zapraszamy na konsultacje!

Kancelaria Euro Lex Partners ® z siedzibą w City Londyn (Polski Prawnik Londyn), świadczy szeroki zakres usług w zakresie pomocy prawnej w ramach prawa polskiego oraz prawa angielskiego. Jesteśmy jednostką regulowaną, w pionie Zarządzania Roszczeniami, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 • Prawo Pracy
 • Jesteśmy jednostką regulowaną, w pionie Zarządzania Roszczeniami. Martwimy się o naszych klientów oraz dbamy o standard naszych usług, dlatego w razie potrzeby wszelkie skargi, prosimy kierować zgodnie z INTERNAL COMPLAINTS POLICY AND PROCEDURE
 • Wszelkie informacje związane z zasadami i warunkami usług, umieszczone w STANDARD TERMS AND CONDITIONS

W pozostałym zakresie oferujemy usługi w przedmiocie:

 • Prawa Rodzinnego
 • Prawa Cywilnego
 • Prawa Administracyjnego

Nasza Kancelaria od 13 lat specjalizuje się w brytyjskim prawie pracy z wieloma sukcesami w postępowaniu tak ugodowym tj. za porozumieniem stron jak i sądowymprzed Trybunałem Pracy w UK.

Poniżej przedstawiamy opis naszych działań i usług w odniesieniu do poszczególnych dziedzin prawa w UK oraz PL:

Prawo Pracy

Obsługujemy kompleksowo postępowanie i pomoc prawną oraz porady prawne w Londynie i UK w sprawach o niesłuszne zwolnienie z pracy, zarówno na etapie przedsądowym tj. (negocjacje z pracodawcą lub pracownikiem, kontakt z ACAS w ramach obligatoryjnego kontaktu przedsądowego) jak i przed sądem pracy w UK / Trybunał Pracy w UK.

Niesłuszne zwolnienie z pracy wymaga podjęcia określonych kroków w określonym czasie. To nie tylko dopełnienie procedury wewnętrznej u pracodawcy, ale również, w razie braku porozumienia, przed właściwymi organami (m.in. ACAS, Trybunał pracy). Ważne jest to, by wykazać w odpowiedni sposób, iż przyczyna naszego zwolnienia lub zastosowana przez pracodawcę procedura nie była słuszna.

W miejscu pracy wielokrotnie dochodzi do zdarzeń uzasadniających zgłoszenie skargi. Nie zawsze musi to dotyczyć jedynie takich działań lub zaniechań, które są z naruszeniem prawa. Nawet jeśli źródłem konfliktu są „jedynie” różnice osobowości, charakteru czy temperamentu, jeśli równocześnie dochodzi do sytuacji powodującej stres lub dyskomfort, należy niezwłocznie działać. Celem podejmowanych działań nie jest skarga sama w sobie, choć ma to duże znaczenie, ale również, w ujęciu bardziej generalnym, niedopuszczenie do eskalacji problemu czy minimalizowanie ryzyka poważnego konfliktu.

Dyskryminacja w miejscu pracy to złożone zjawisko prawne, którego wykazanie, tak w postępowaniu przed pracodawcą, jak i w postępowaniu sądowym, wymaga szczególnej uwagi. Podstawowym aktem regulującym tę tematykę jest Equality Act 2010. W ujęciu bardziej kompleksowym, znaczenie mają również liczne, dopełniające akty prawne oraz około-prawne, których prawidłowe zastosowanie do indywidualnych okoliczności sprawy, może przesądzić o jej sukcesie. Ważne jest, by na odpowiednim etapie sprawy podejmować odpowiednie kroki, np. zażalenie, odwołanie (apelacja), wniosek do ACAS czy pozew do Trybunału Pracy w UK. Brak działań w odpowiedniej formie i czasie może nieodwracalnie przekreślić wszelkie szanse dochodzenia roszczeń.

Postępowanie dyscyplinarne to działanie podejmowane przez pracodawcę wobec pracownika, który dopuścił się określonego przewinienia pracowniczego. Rodzaj zarzutu będzie zależał od rodzaju naruszenia i jego powagi w indywidualnych okolicznościach sprawy. Możemy wskazać typowe naruszenia umowy o pracę, zazwyczaj zagrożone karą upomnienia lub nagany oraz naruszenia kwalifikowane zagrożone sankcją zwolnienia dyscyplinarnego. Przebieg postępowania dyscyplinarnego powinien odpowiadać regułom modelowym określonym przez ACAS. Więcej

Do potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego może dochodzić z różnych przyczyn. Często sprawy te dotyczą braku wypłaty pełnego wynagrodzenia za dany okres lub według określonej stawki czy tytułu wypłaty (np. świadczenie chorobowe). W zależności od etapu sprawy, roszczenia pieniężne mogą dotyczyć zaległego wynagrodzenia urlopowego należnego na dzień zakończenia umowy o pracę.

Czas pracy określony jest zapisami umowy o pracę w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W przypadku naruszeń po stronie pracodawcy, pracownikowi przysługuje ochrona prawna dająca możliwość dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi lub wniesienie sprawy do właściwego organu. Podejmując decyzję w przedmiocie uruchomienia właściwej procedury należy mieć na względzie terminy przedawnienia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienie złożone, podlegające licznym regulacjom prawnym i będące przedmiotem wielu orzeczeń prawnych. W praktyce analizie podlegają zwłaszcza obowiązki po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, stworzenia odpowiednich warunków, w których pracownicy bedą mogli świadczyć pracę bez narażenia się na ryzyko uszczerbku na zdrowiu czy innych poważnych zagrożeń. Zagadnienie ma niewątpliwie charakter wieloaspektowy, tym bardziej więc znajomość prawa w tym zakresie ma znaczenie, tak z punktu widzenia interesów pracodawcy jak i pracownika.

Przekształcenia organizacyjne pracodawcy zawsze wzbudzają pewnego rodzaju niepewność po stronie pracowników dotkniętych zmianą. Tymczasem, warto pamiętać, iż na podstawie Regulacji TUPE z 2006 roku bezpieczeństwo zachowania miejsca pracy na dotychcasowych warunkach zagwarantowane jest prawnie (tzw. zasada automatycznego transferu).

Redukcja stanowiska lub miejsca pracy to sytuacja obarczona stresem, tak po stronie pracodawcy jak i pracownika. Wynika to przede wszystkim z obowiązujących regulacji prawnych, które w praktyce mogą okazać się problematyczne. Pracodawca zobowiązany jest postępować nie tylko ściśle zgodnie z literą prawa, ale również w ramach podjętej procedury musi zapewnić, iż jego działania są słuszne, to jest uwzględniają interesy pracownika. Pracownicy bowiem mają zapewniony szeroki wachlarz praw związanych z wszczęciem i przebiegiem redukcji, stąd też ich znajomość przez obie strony postępowania ma ogromne znaczenie. Warto podkreślić, iż pracownicy zwolnieni z powodu redukcji mogą być uprawnieni do odprawy redukcyjnej, ale również mogą oni kwestionować podstawę rozwiązania umowy o pracę wykazując niesłuszność zwolnienia.

Prawo Cywilne

Realizujemy usługi prawne w sprawach mieszkaniowych właścicielami/ zarządcami nieruchomości, właściwymi organami państwowymi w przedmiocie respektowanie praw lokatorskich zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w UK i w EU. Sprawy dotyczą m.in. zabezpieczeń i zwrotu depozytu, wypowiadania umów, prewencji i roszczeń z tytułu szkód mieszkaniowych

Najem lokalu mieszkalnego najczęściej dokonuje się poprzez wstąpienie w pisemną umowę najmu, tzw. assured shorthold tenancy z równoczesną wpłatą depozytu rentowego. Zarówno sama umowa (która nie musi być zredukowana do formy pisemnej dla jej skuteczności), tryb rozwiązania najmu jak i zabezpieczenie depozytu podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Znaczenie mają tu również zasady prawa zwyczajowego, które w szczególności mogą odnosić się do typu oraz zakresu praw i obowiązków stron najmu. Trzeba bowiem pamiętać, iż nie tylko sama umowa, w sposób wyraźny może regulować treść łączącej strony więzi prawnej, ale również prawo zwyczajowe (common law), ustalające w sposób implikowany zasady prawa o równej mocy obowiązującej.

Prawidłowo sporządzona umowa ma potencjał gwarancji należytego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy jej stronami. W zależności od zapotrzebowania, sporządzamy umowy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych instrukcji zlecającego odnoszących się do jej specyficznego przedmiotu. Głównym celem jest odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta oraz zapewnienie właściwych mechanizmów ochrony przed ewentualnym sporem i/lub skutecznych metod dochodzenia roszczeń w razie sporu. Oferujemy również analizę umów pod kątem ich zupełności/ adekwatności do jej przedmiotu, w tym wnioskowanie w zakresie proponowanych zmian dyktowanych indywidualnymi okolicznościami sprawy (np. w przedmiocie dodatkowego lub dalszego zabezpieczenia interesów strony, rozwiązania umowy, trybu rozwiązywania sporów, jurysdykcji, prawa właściwe do rozstrzygania sporów, itp).

Regulacja stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami obrotu wymaga konsekwencji działania. Jeśli więc sprawa wymaga podjęcia działań, należy to uczynić bez zbędnej zwłoki w odpowiedniej formie. Idealnie, jeśli sprawa zakończy się wymianą pism, typu wniosek-decyzja; skarga/ odwołanie-decyzja. Nie zawsze niestety rozpoczęty proces kończy się na etapie polubownym, wobec czego sprawę należy kontynuować w oparciu o wcześniej prezentowane ub rozbudowane argumenty. Brak kontynuacji działań to przede wszystkim strata uprzednio zaangażowanego czasu a jednocześnie, i przede wszystkim, utrata szansy rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prowadzenia spraw na etapie wstępno-rozpoznawczym, to jest z udziałem zainteresowanego organu/ instytucji oraz w postępowaniu wyższej instancji, to jest z udziałem niezależnych organów, właściwych do rozstrzygania określonego rodzaju spraw i sporów.

Prawo Rodzinne

Przeprowadzenie rozwodu pomiędzy małżonkami, których związek małżeński trwał ponad rok może nastąpić w trybie zaocznym. Oznacza to, iż strony postępowania nie muszą stawić się na rozprawę sądową, co w znacznej mierze wpływa na ograniczenie stresu do minimum. Przeprowadzenie sprawy odbywa się wyłącznie na piśmie poprzez wymianę stosownych dokumentów z sądem rodzinnym. Postępowanie ma zasadniczo dwa etapy kończące się wydaniem wyroku nieprawomocnego oraz, po upływie 6 tygodni, wyroku prawomocnego. Z chwilą jego wydania małżeństwo zostaje prawnie rozwiązane. Niemniej, na arenie międzynarodowej, będzie ono jeszcze wymagało odpowiedniego umocowania. Następuje ono w drodze wydania przez sąd rodzinny w UK europejskiego certyfikatu, niezbędnego m.in. dla celów rejestracji zdarzenia w polskim urzędzie cywilnym, jeśli małżeństwo zawarte było w Polsce.

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych nie zawsze ma charakter ugodowy. Niejednokrotnie pojawia się konieczność zaangażowania właściwych organów celem ustalenia jego wysokości oraz dochodzenia urzędowego lub przymusowej egzekucji świadczeń już zasądzonych. Warto wspomnieć, iż nie istnieje podwójny obowiązek alimentacyjny, co oznacza, iż świadczenie te mogą mieć tylko jedno źródło. Co do zasady obowiązuje tu właściwość organu określona miejscem zamieszkania uprawnionego do przedmiotowego świadczenia. Należy wskazać, iż jest to również obowiązek podlegający pewnego rodzaju dynamice, to jest przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze się pod uwagę wszelkie zmiany tak sytuacji finansowej zobowiązanego jak i zakres i uzasadnienie potrzeb samego uprawnionego. W odniesieniu do tego rodzaju świadczeń obowiązuje zasada wzajemnego uznawania roszczeń, co oznacza, iż wyroki zasądzające w tym przedmiocie wydane przez sąd jednego kraju UE są uznawane i podlegają egzekucji w innym kraju UE, według miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej z przedmiotowego tytułu.

Polski prawnik w Londynie

Euro Lex Partners to kancelaria prawna, która oferuje usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji państwowych. Kancelaria działa na terenie Wielkiej Brytanii.

W zakresie jurysdykcji brytyjskiej kancelaria specjalizuje się m.in. w poradach prawnych z zakresu prawa pracy oraz prawa zobowiazań. W zakresie prawa pracy kancelaria oferuje usługi m.in. w sprawach niesłusznego zwolnienia z pracy, dyskryminacji prawnej, procedury zażaleniowej i dyscyplinarnej każdej instancji. Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do pracowników, jak i do pracodawców. W zakresie prawa zobowiązań kancelaria oferuje szeroki zakres usług w przedmiocie kontraktów, regulaminów, procedur oraz innych dokumentów dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta z uwzględnieniem charakterystyki danego rodzaju relacji prawnej. Kancelaria opracowuje umowy, interpetuje jej zapisy oraz dba o jej należyte wykonanie.

Prawo pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa to złożona i dynamiczna gałąź prawa. Anglia i Walia ma swój własny sytem prawny, a prawnicy muszą operować zwłaszcza w ramach systemu prawa zwyczajowego. Wymaga to ciągłej i szczegółowej analizy ogromnej ilości orzeczeń sądowych, zwłaszcza sądów wyższych, ustanawiających obowiązujące zasady prawne. Ma to szczególne znaczenie w kontekście prawidłowej interpretacji obowiązującego prawa. Poza prawem zwyczajowym tworzonym przez sądy, angielskie prawo obejmuje również akty prawne legislatury i egzekutywy. Ich kompleksowa i szczegołowa znajomość, włączając w to pomocną analizę procesów prowadzących do ich ustanowienia, wyróżnia kancelarię Euro Lex Partners, której priorytetem jest świadczenie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie.

Polski prawnik w UK to osoba, która zapewni opiekę prawną i pomoże rozwiązać wszelkie problemy podlegające jurysdykcji brytyjskiej w zakresie określonej specjalizacji prawnej kancelarii. Kancelaria Euro Lex Partners udziela porad prawnych i reprezentuje swych klientów nie tylko w Londynie, lecz również poza stolicą Zjednoczonego Królestwa.

W ramach jurysdykcji europejskiej kancelaria specjalizuje się w międzynarodowym prawie prywatnym (stosunki prawne z udziałem elementu trans-granicznego)

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w UK lub zamierzają zlecić prowadzenie swojej sprawy kancelarii – polski prawnik wyjaśni wszelkie wątpliwości prawne i wesprze Państwa merytorycznie, a w razie potrzeby będzie Was reprezentował przed brytyjskim sądem w sprawach objetych specjalizacją kancelarii. UK to państwo, w którym od lat mieszka wielu Polaków i kancelaria chętnie służy pomocą w przypadku spraw spornych lub konfliktów trudnych do rozwiązania.

Skontaktuj się ze specjalistą z kancelarii Euro Lex Partners – doświadczony polski prawnik w UK doradzi w sprawach prawnych, m.in. w zakresie:

Prawa pracy:

 • Prawa cywilnego (w tym spory budowlane oraz graniczne zajęcia mienia w międzynarodowym transporcie drogowym);
 • Prawa gospodarczego/e-biznes;
 • Prawa prywatnego międzynarodowego;
 • Prawa administracyjnego;
 • Prawa rodzinnego (rozwody administracyjne-polubowne bez elementu sporu majątkowego)

Euro Lex Partners świadczy usługi na najwyższym poziomie, a każda powierzona im sprawa, jak również każdy Klient, traktowani są indywidualnie. Naczelnym priorytetem kancelarii jest profesjonalizm oraz dobro i zadowolenie Klientów.

 

Euro Lex Partners® oferuje profesjonalne usługi prawne dla biznesu dostosowane do potrzeb i wymogów klienta.

Proponujemy usługi prawne z zakresu m.in:

 • Prawo Pracy
 • Prawo Handlowe/ Elektroniczny Biznes
 • Prawo Cywilne:
  • Usługi międzynarodowy transport
  • Prawo Własności Intelektualnej
  • Usługi Budowlane
  • I inne

Prawo Pracy

 • Sporządzanie dokumentów/ umów o pracę oraz zmian umów (aneksowanie) wg ERA 1996
 • Sporządzanie umów o usługi konsultacyjne
 • Sporządzanie umów dotyczących Working Time Directive
 • Sporządzanie dokumentów uzupełniających do umów, typu informator pracowniczy “employee handbook”
 • Dokumenty referencyjne
 • Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym (listy kontrolne)
 • Sporządzanie pisemnych ugód w razie sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą (Compromise Agreements)
 • Listy dyscyplinarne i apelacyjne
 • Listy wypowiadające umowę o prace wraz z korespondencją towarzyszącą
 • Pisemne opinie prawne oraz interpretacje
 • Sporządzanie Health and Safety Policy
 • Telefoniczny dyżur prawny

Prawo Cywilne – Elektroniczny Biznes

 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży usług oraz towarów
 • Sporządzanie umów agencyjnych
 • Sporządzanie umów dystrybucyjnych
 • Sporządzanie umów zlecenia
 • Wypowiedzenia umów
 • Sporządzanie ogólnych warunków umów (Terms and Conditions)
 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży domeny
 • Sporządzanie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD)
 • Sporządzanie umów spółki partnerskiej (LLP)
 • Umowy dotyczące non-disclosure
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz bieżących interpretacji

Prawo Cywilne

 • Sporządzanie dokumentów potwierdzających istnienie długu
 • Sporządzanie ofert spłaty długu w ratach
 • Sporządzanie dokumentów promisoryjnych
 • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (przedsądowa)
 • Asysta w sporządzeniu dokumentacji sądowej (pozew N1) wg CPR 1998
 • Sporządzanie dokumentów poręczenia płatności/ wykonania umowy
 • Prawo Cywilne – Usługi – Międzynarodowy Transport
 • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych przez UKBA
 • Wnioski o wydanie pojazdów
 • Aplikacje o rewizje do UKBA
 • Apelacje do/ reprezentacja przed Tax Tribunal
 • Sporządzanie procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)

Prawo Cywilne – Usługi budowlane

 • Sporządzanie umów budowlanych (domestic environment)
 • Roszczenia/ żądania
 • Skargi
 • Wnioski
 • Wypowiedzenia

Prawo Cywilne – Prawo Własności Intelektualnej

 • Sporządzanie umów licencji na używanie znaku towarowego
 • Sporządzanie umów model-fotograf

Prawo Cywilne – Nieruchomości

 • Sporządzanie licencji na używanie lokalu biznesowego
 • Sporządzanie umów najmu lokalu biznesowego
 • Sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego
 • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (m.in: dotycząca zaległych świadczeń z tytułu czynszu)
 • Sporządzanie dokumentów (referencji)
 • Zawiadomienia, wypowiedzenia

Jesteśmy kancelarią, której dotychczas zaufało wiele firm jedno i wielo osobowych . Ich sprawy zakończone zostały z sukcesem, dzięki czemu mogli oni dalej prowadzić swoją działalność bez ryzyka zachwiania ich stabilności finansowej. Więcej informacji, referencji na naszej stronie www.eurolexpartners.eu lub na Facebook.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, staramy się uświadamiać, szerzyć wiedzę w zakresie podstawowych zasad prawnych. Ponad 4000 osób/ firm obserwuje naszą stronę Od wielu lat udzielamy się pisząc artykuły do gazet polonijnych w UK.

W czasach niepewności prawno-gospodarczej ważna jest wiedza i budowanie solidnych relacji w oparciu o pracę i wynikające z niej doświadczenie. Tu nie ma miejsca na bierność i ryzyko nieuwagi.

Nasza kancelaria nie zadawała się przeciętnością. Dotychczasowe wyniki naszych działań wyraźnie wskazują, iż budowa “mostu” łączącego Polskę i UK pod względem prawno-biznesowym już się rozpoczęła i należy dbać o jej prawidłowy przebieg. To szczególnie ważne w czasach, gdy drogi wspólnoty europejskiej wydają się rozchodzić.